Vir­tu­álna asis­tenka Ama­zonu pus­tila die­ťaťu porno namiesto pes­ničky

Ľubica Račeková / 11. január 2017 / Tools a produktivita

Malý chla­pec a vir­tu­álny domáci asis­tent od Ama­zonu sa nepo­cho­pili. Túto situ­áciu zachy­til chlap­cov otec na video, ktoré má už tak­mer deväť mili­ó­nov vzhliad­nutí.

Tech­no­ló­gie sú skvelé veci, pokiaľ robia to, čo majú. Vir­tu­álny domáci asis­tent od Ama­zonu Echo Dot, so sys­té­mom ume­lej inte­li­gen­cie Alexa, je skve­lým prí­kla­dom, že tech­no­ló­gie a ľudia sa nie vždy dokážu pocho­piť. Aj keď je tento sys­tém cel­kom úspešný, det­ské požia­davky by zrejme plniť nemal.

Malý chla­pec si chcel pre­hrať pie­seň, a tak det­ským hlás­kom pove­dal: „Alexa, zahraj ‘Dig­ger, Dig­ger,’.” Jeho pokyn vir­tu­álna asis­tentka nepo­cho­pila a zjavne počula niečo cel­kom iné. Alexa za slo­vami malého chlapca iden­ti­fi­ko­vala prosbu o pus­te­nie sta­nice s por­nom. Následne mu vyme­no­vala nie­koľko mož­ností, z kto­rých si mal vybrať. To však, samoz­rejme, pre­ru­šili jeho rodi­čia, ktorí začali kri­čať „Nie! Nie! Nie! Alexa pre­staň!”

Toto video, kto­rému dal otec chlapca názov “Ama­zon Alexa Gone Wild,” (Alexa z Ama­zonu “zdi­vo­čela”) má už tak­mer 9 mili­ó­nov vzhliad­nutí:

Celá táto situ­ácia doka­zuje via­cero vecí. Jed­nou z nich je tá, že deťom by podobné “hračky” nemali pat­riť do rúk. Tak, ako je na nie­kto­rých veciach upo­zor­ne­nie, od akého veku ich môžu deti pou­ží­vať, s tech­no­ló­giami by to malo byť podobne. Aj keď dnes už chce každé druhé dieťa tab­let (a každé prvé ho už možno má), na tieto veci je roz­hodne čas. Určite záleží od výchovy. Pre nie­koho je dôle­žité, aby jeho dieťa roz­umelo novým vymo­že­nos­tiam, no je to naozaj potrebné v takom útlom veku? V prí­pade vir­tu­ál­nej asis­tentky je to roz­hodne skoro, pokiaľ nech­ceme, aby začala sexu­álna výchova už v predš­kol­skom veku…

Tu je celá ver­zia videa:

Zdroj: popsugar.com, Zdroj titul­nej foto: youtube.com

Pridať komentár (0)