VIVALDIANNO RELOADED – Celosvetovo úspešná šou opäť na Slovensku

Redakcia / 6. decembra 2018 / Lifehacking

Na slo­ven­ské a české pó­diá sa vra­cia veľ­ko­lepá hu­dobná šou, slá­viaca úspe­chy po ce­lom svete. Nová ver­zia VI­VAL­DIANNO RE­LO­ADED pri­chá­dza v ta­ju­pl­nej maske a am­bi­ci­ózne pre­ko­náva pô­vodný sve­tovo úspešný pro­jekt hu­dob­níka a skla­da­teľa Mi­chala Dvo­řáka. Aš­pi­ruje tak na kul­túrny zá­ži­tok roka.

Na slo­ven­ské a české pó­diá sa vra­cia veľ­ko­lepá hu­dobná šou, slá­viaca úspe­chy po ce­lom svete. Nová ver­zia VI­VAL­DIANNO RE­LO­ADED pri­chá­dza v ta­ju­pl­nej maske a am­bi­ci­ózne pre­ko­náva pô­vodný sve­tovo úspešný pro­jekt hu­dob­níka a skla­da­teľa Mi­chala Dvo­řáka. Aš­pi­ruje tak na kul­túrny zá­ži­tok roka.

Po troch ro­koch sve­to­vého turné, kedy Vi­val­dianno osla­vo­valo úspe­chy vo viac ako trid­sia­tich sve­to­vých met­ro­po­lách mieri do­mov. Vi­delo ju viac ako 150.000 di­vá­kov a po­kra­čuje s no­vou tvá­rou ďa­lej!

„Za tú dobu uká­zal pro­jekt svoju ži­vo­ta­schop­nosť na všet­kých kon­ti­nen­toch a v rôz­nych kul­tú­rach. Ba­ro­ková hudba v roc­ko­vom po­ňatí s po­u­ži­tím naj­nov­ších tech­no­ló­gií fas­ci­nuje po ce­lom svete a pri­ro­dzene pred­sta­vuje nie len mla­dým po­slu­chá­čom kla­sickú hudbu v mo­der­nej a nad­ča­so­vej po­dobe. Pô­vodný prí­beh sme vý­tvar­ným po­ňa­tím a naj­mo­der­nej­šími tech­no­ló­giami po­su­nuli o le­vel vyš­šie a ja sa ne­viem doč­kať re­ak­cií do­má­ceho pub­lika, ”   ho­vorí Mi­chal Dvo­řák, au­tor a pro­du­cent pro­jektu.

Nové 3D pro­jek­cie a vi­zu­álne po­ňa­tie pri­pra­vili umelci z tímu NMDS. Ich vznik pri­bli­žuje Mar­tin Ker­mes: VI­VAL­DIANNO RE­LO­ADED je po­su­nuté štú­diom NMDS PIC­TU­RES do hyp­no­tic­kej ro­viny. Kon­cepčne je pred­sta­ve­nie viac kom­paktné a ešte viac str­hu­júce. Kom­pletne sme pre­pra­co­vali vi­zu­álnu časť show, ktorá ovplyvní aj light­de­sign scény, na­novo do­pl­ne­nou o la­sery. Sú­stre­díme sa na zrkad­le­nie krásy ba­roka, Be­ná­tok, vi­zu­ali­zu­jeme hudbu a dá­vame pries­tor pre di­vá­kovu pred­sta­vi­vosť. Ap­li­ku­jeme ná­stroje pre mo­de­lo­va­nie vo vnú­tor­nej re­a­lite, po­sil­ňu­jeme tech­no­ló­gie pre 3D efekt pro­jek­cie alebo ma­pu­jeme ži­vých hu­dob­ní­kov do ob­razu. Máme sa na čo te­šiť, bude to silný zá­ži­tok.“   

Kon­certná šou roz­práva prí­beh gé­nia ba­ro­ko­vej hudby An­to­nia Vi­val­diho. Za mys­te­ri­óz­nym lib­re­tom stojí spi­so­va­teľ a dra­ma­tik To­máš Belko, mj. Kre­a­tívny ria­di­teľ Ogilvy & Mat­her.

Pre­mi­éra no­vej sve­to­vej šou v an­glic­kom ja­zyku bude v Prahe. Agent 007 Pierce Bros­nan na­ho­vo­ril hlavnú rolu spolu s ďal­šími sláv­nymi her­cami. Pre české aj slo­ven­ské pub­li­kum sú pri­pra­vené ti­tulky.

V roku 2019 vy­stu­puje VI­VAL­DIANNO RE­LO­ADED s no­vým hviezd­nym ob­sa­de­ním. Au­tora a pro­du­centa Mi­chala Dvo­řáka, člena ka­pely LU­CIE, do­pl­nia špič­koví mladí hu­dob­níci, akými sú kon­certný maj­ster Čes­kej fil­har­mó­nie Jiří Vo­dička, po­pu­lárna vi­olon­če­lis­tka Te­re­zia Ko­va­lová a jedna z naj­žia­da­nej­ších hus­lis­tiek svo­jej ge­ne­rá­cie Mar­tina Ba­čová. Art-roc­kovú ener­giu do­dáva sym­fo­nické kvar­teto, elek­trické a akus­tické gi­tary, per­ku­sie, et­nické ná­stroje a bi­cie súp­ravy.

VI­VAL­DIANNO RE­LO­ADED vy­užívá nej­mo­der­něj­ších světel­ných a la­se­ro­vých tech­no­lo­gií. Hu­dební a ob­ra­zový zá­ži­tek umoc­ňují úchvatní zrcad­loví lidé Mir­ror Fa­mily a ta­neč­níci v cho­re­o­gra­fii, kte­rou pro pro­jekt vy­tvo­řila Le­ona Qaša Kvas­ni­cová.

VI­VAL­DIANNO RE­LO­ADED sa pred­staví v Bra­ti­slave, 10.4.2019 vo Veľ­kej sále Is­tro­po­lisu.

 

Vstu­penky, rov­nako aj všetky in­for­má­cie sú do­stupné na www.xl.sk

Pridať komentár (0)