VKworld pri­pra­vuje smart­fón Crown V8 s uni­kát­nou samo­op­ra­vo­va­cou tech­no­ló­giou

Juraj Vasek, fonyzciny.sk / 8. júla 2016 / Tech a inovácie

Spo­loč­nosť VKworld patrí medzi tých menej zná­mych čín­skych výrob­cov, no aj tak počas roka pred­sta­via nie­koľko zau­jí­ma­vých smart­fó­nov. Svoje zaria­de­nia sa sna­žia pre­sa­diť pre­dov­šet­kým níz­kou cenov­kou a netra­dič­nou kon­štruk­ciou či pou­ži­tými tech­no­ló­giami. Výnim­kou nebude ani ich naj­novší model Crown V8, ktorý sa svo­jou hrúb­kou pri­blí­žil k naj­ten­šiemu smart­fónu na svete, Vivo X5 Max.

Spo­loč­nosť tvrdí, že sa bude jed­nať o prvé zaria­de­nie s tepel­ným doty­ko­vým disp­le­jom. Tento disp­lej by mal poskyt­núť úplne nové mož­nosti ovlá­da­nia smart­fónu. Infor­má­cie o tom, ako táto tech­no­ló­gia fun­guje však nemáme. Pri prven­stvách a míľ­ni­koch ale ešte osta­neme.

Podľa úni­kov špe­ci­fi­ká­cií by mal mať smart­fón hrúbku iba 4,7 mm. Pre porov­na­nie, naj­tenší smart­fón na svete, Vivo X5 Max, dosa­huje hrúbky 4,75 mm. Táto kon­štruk­cia je tiež vodo­tesná cer­ti­fi­ká­ciou IP67, čo zna­mená, že smart­fón pre­žije 30 minút pod vodou v hĺbke 1 metra. Dodá­va­te­ľom disp­le­jov s tech­no­ló­giou OGS by mala byť spo­loč­nosť LG. Disp­lej bude pre zvý­še­nie ochrany pokrý­vať upra­vené sklo Gorilla Glass 4.

vkworld-crown-v8-render

Pri pohľade na ren­der sa zadná strana tvári, že neob­sa­huje ďal­šie aktívne prvky. Stále však ukrýva jedno veľké prek­va­pe­nie. Výrobca vraj apli­ko­val japon­skú tech­no­ló­giu “Scratch Shield” na celú zadnú stranu a rámy okolo disp­leja. Táto tech­no­ló­gia bola vyvi­nutá v spo­lu­práci s auto­mo­bil­kou Nis­san a Tokij­skou uni­ver­zi­tou. V praxi sa využíva už nie­koľko rokov na karo­sé­rie nie­kto­rých mode­lov áut. Výsled­kom je, že tento povrch má samo­op­ravné schop­nosti a dokáže opra­viť škra­bance do nie­koľ­kých sekúnd.

Nejedná sa však o prvé pou­ži­tie tejto tech­no­ló­gie v praxi. Naprí­klad smart­fón LG G Flex 2 obsa­huje tiež samo­op­ra­vo­va­ciu zadnú stranu, no pou­žitá bola iná tech­no­ló­gia. Prí­chod tohto VKworld Corwn V8 môžeme oča­ká­vať nie­kedy v polo­vici júla s cenou okolo 70 €.

FONY Z CINY

zdroj: fonyzciny.sk, zdroj foto­gra­fií: Giz­mo­china

Pridať komentár (0)