VKworld pri­pra­vu­je smart­fón Cro­wn V8 s uni­kát­nou samo­op­ra­vo­va­cou tech­no­ló­gi­ou

Juraj Vasek, fonyzciny.sk / 8. júla 2016 / Tech a inovácie

Spo­loč­nosť VKworld pat­rí medzi tých menej zná­mych čín­skych výrob­cov, no aj tak počas roka pred­sta­via nie­koľ­ko zau­jí­ma­vých smart­fó­nov. Svo­je zaria­de­nia sa sna­žia pre­sa­diť pre­dov­šet­kým níz­kou cenov­kou a netra­dič­nou kon­štruk­ci­ou či pou­ži­tý­mi tech­no­ló­gia­mi. Výnim­kou nebu­de ani ich naj­nov­ší model Cro­wn V8, kto­rý sa svo­jou hrúb­kou pri­blí­žil k naj­ten­šie­mu smart­fó­nu na sve­te, Vivo X5 Max.

Spo­loč­nosť tvr­dí, že sa bude jed­nať o prvé zaria­de­nie s tepel­ným doty­ko­vým disp­le­jom. Ten­to disp­lej by mal poskyt­núť úpl­ne nové mož­nos­ti ovlá­da­nia smart­fó­nu. Infor­má­cie o tom, ako táto tech­no­ló­gia fun­gu­je však nemá­me. Pri prven­stvách a míľ­ni­koch ale ešte osta­ne­me.

Pod­ľa úni­kov špe­ci­fi­ká­cií by mal mať smart­fón hrúb­ku iba 4,7 mm. Pre porov­na­nie, naj­ten­ší smart­fón na sve­te, Vivo X5 Max, dosa­hu­je hrúb­ky 4,75 mm. Táto kon­štruk­cia je tiež vodo­tes­ná cer­ti­fi­ká­ci­ou IP67, čo zna­me­ná, že smart­fón pre­ži­je 30 minút pod vodou v hĺb­ke 1 met­ra. Dodá­va­te­ľom disp­le­jov s tech­no­ló­gi­ou OGS by mala byť spo­loč­nosť LG. Disp­lej bude pre zvý­še­nie ochra­ny pokrý­vať upra­ve­né sklo Goril­la Glass 4.

vkworld-crown-v8-render

Pri pohľa­de na ren­der sa zadná stra­na tvá­ri, že neob­sa­hu­je ďal­šie aktív­ne prv­ky. Stá­le však ukrý­va jed­no veľ­ké prek­va­pe­nie. Výrob­ca vraj apli­ko­val japon­skú tech­no­ló­giu “Scratch Shield” na celú zadnú stra­nu a rámy oko­lo disp­le­ja. Táto tech­no­ló­gia bola vyvi­nu­tá v spo­lu­prá­ci s auto­mo­bil­kou Nis­san a Tokij­skou uni­ver­zi­tou. V pra­xi sa využí­va už nie­koľ­ko rokov na karo­sé­rie nie­kto­rých mode­lov áut. Výsled­kom je, že ten­to povrch má samo­op­rav­né schop­nos­ti a doká­že opra­viť škra­ban­ce do nie­koľ­kých sekúnd.

Nejed­ná sa však o prvé pou­ži­tie tej­to tech­no­ló­gie v pra­xi. Naprí­klad smart­fón LG G Flex 2 obsa­hu­je tiež samo­op­ra­vo­va­ciu zadnú stra­nu, no pou­ži­tá bola iná tech­no­ló­gia. Prí­chod toh­to VKworld Cor­wn V8 môže­me oča­ká­vať nie­ke­dy v polo­vi­ci júla s cenou oko­lo 70 €.

FONY Z CINY

zdroj: fonyzciny.sk, zdroj foto­gra­fií: Giz­mo­chi­na

Pridať komentár (0)