Vlastnú reštauráciu McDonald´s môžeš mať aj ty. Ako fungujú franšízy?

Mária Ambrozová / 14. decembra 2018 / Biznis

zdroj: Unsplash
  • Zau­jí­mal si sa nie­kedy o to, ako vlastne pod­ni­kať, ale čo naj­viac zní­žiť ri­ziko ban­krotu?
  • Jed­ným z ta­kýchto spô­so­bov je vo svete mi­mo­riadne ob­ľú­bená fran­šíza
  • Zis­ťo­vali sme, ako to fun­guje na Slo­ven­sku

Po­jem fran­chi­sing je eko­no­mic­kým ter­mí­nom, ktorý jed­no­du­cho po­ve­dané ozna­čuje mar­ke­tin­govú me­tódu pod­ni­ka­nia, kde sa pre­ná­šajú práva na po­u­ží­va­nie ochran­nej známky a mena zná­mej firmy na inú firmu. Fran­šízy si naj­čas­tej­šie spá­jame s re­ťaz­cami rých­leho ob­čerstve­nia. V USA podľa fran­chi­sing.sk mí­ňajú do­máci vo fran­ší­zin­go­vých re­ťaz­coch každý tretí do­lár.

Zá­klad­nými poj­mami, ktoré by si v tejto ob­lasti mal po­znať sú najmä dva:

  • fran­chi­sor – vlast­ník know-how, ochran­nej známky,
  • fran­chi­sant – práv­nická alebo fy­zická osoba, ktorá pod­niká na zá­klade pod­ni­ka­teľ­ského kon­ceptu v rámci fran­chi­so­vého sys­tému.

Sa­moz­rejme, všetko má svoje vý­hody a ne­vý­hody, a rov­nako tak by ich mali po­znať aj obe zmluvné strany v prí­pade fran­šízy. Pre fran­chi­sora vzniká ri­ziko, že pod­ni­ka­teľ, ktorý od­kú­pil jeho meno ne­po­chopí po­sols­tvo značky a môže biz­nis na­ru­šiť či do­konca za­ta­jiť časť príj­mov. Na dru­hej strane si však pri fér biz­nise do­káže zais­tiť sil­nej­šie miesto na poli kon­ku­ren­cie aj väčší ob­rat.

Ak sa roz­hod­neš pre­vziať nie­koho know-how, au­to­ma­ticky už fun­gu­ješ pod za­ve­de­nou znač­kou, zais­tený je mar­ke­ting aj tvoje za­ško­le­nie a si re­la­tívne sa­mos­tatný. Ak sa sta­neš do­konca mas­ter fran­chi­san­tom, zís­ka­vaš právo ďa­lej roz­ši­ro­vať sieť a stá­vaš sa fran­chi­so­rom pre danú kra­jinu. Tvoje fun­go­va­nie sa však ne­za­obíde bez vy­plá­ca­nia po­plat­kov svojmu nad­ria­de­nému a jeho pra­vi­del­ného kon­tro­lo­va­nia.

Na Slo­ven­sku po Slo­ven­sky

Ne­vieš si pred­sta­viť, kto u nás môže ta­kýmto spô­so­bom fun­go­vať? Nuž je to na­prí­klad známy re­ťa­zec COOP Jed­nota PO­TRA­VINY, ob­ľú­bená sieť s pre­da­jom pe­čiva mi­nit, re­a­litné kan­ce­lá­rie RE/MAX Slo­va­kia, Sub­way, značka koz­me­tiky Yves Ro­cher alebo Cof­fe­es­hop Com­pany. Všetky ich za­stre­šuje Slo­ven­ská fran­chi­sin­gová aso­ciá­cia.

Snáď naj­zná­mej­šou mož­nos­ťou pod kým roz­be­hnúť vlastnú fran­šízu nie len u nás, ale po ce­lom svete, je Mc­Do­nald´s. Práve tu sme teda zis­ťo­vali, aké sú mož­nosti a boli sme na­sme­ro­vaní hlavnú stránku Mc­Do­nald´s.cz. Tu fast­fo­odový gi­gant dekla­ruje, že väč­šina z jeho re­štau­rá­cií pre pre­vádz­ko­vaná práve pro­stred­níc­tvom fran­šíz a po­va­žujú to za kľú­čový fak­tor svojho úspe­chu. Svo­jim fran­chi­san­tom ale na oplátku po­núka pol­sto­ro­čie sil­nej po­zí­cie na trhu, ná­vrat­nosť po­čia­toč­nej in­ves­tí­cie vo výške 15 %, prie­merný cash flow na úrovni 166-ti­síc eur aj pl­no­hod­notnú pod­poru, kon­zul­tá­cie a ško­le­nia (ročný in­ten­zívny tré­ning, kde si prej­deš od hra­no­liek až po ma­naž­ment).

Ak sa pý­taš, koľko by ťa taký vlastný fast­food pod žl­tou zla­tou brá­nou stál, tak podľa ofi­ciál­nych in­for­má­cií sa po­čia­točná in­ves­tí­cia v prie­mere po­hy­buje na hra­nici 697-ti­síc eur v zá­vis­losti od veľ­kosti a typu (naj­men­šie 464-ti­síc eur, naj­väč­šie 968-ti­síc eur). Pod­mien­kou je pri kúpe dis­po­no­vať 40 per­cen­tami vlast­ných pros­tried­kov, os­tatné môžu ísť z pô­žičky. Zau­jí­ma­vos­ťou je aj to, že ne­mu­síš byť vlast­ní­kom ne­hnu­teľ­nosti, ani mať skú­se­nosti s pre­vádz­kou po­dob­ného pod­niku a ak po roku tré­ningu zís­kaš li­cen­ciu, je tvoja na 20 najb­liž­ších ro­kov.

Po­platky, ktoré mu­síš svojmu fran­chi­so­rovi pla­tiť ťa zrejme zau­jí­majú naj­viac. Nuž, v prí­pade Mc­Do­nald´s je to me­sačný po­pla­tok vo výške 10 – 18 % z cel­ko­vých tr­žieb re­štau­rá­cie v zá­vis­losti od at­rak­ti­vity lo­ka­lity a trž­ného po­ten­ciálu, 5% ser­visný po­pla­tok za uží­va­nie značky a 5 – 6 % z tržby za mar­ke­tin­gové služby.

Mys­leli sme si, že aj veľký Star­bucks na Slo­ven­sku fun­guje sys­té­mom fran­šízy, no Fi­lip Pú­chov­ský to uvie­dol na pravú mieru: „Ka­menné ka­viarne Star­bucks na Slo­ven­sku ne­fun­gujú for­mou fran­šízy. Vý­hrad­ným dr­ži­te­ľom li­cen­cie v re­gi­óne CEE ja spo­loč­nosť Am­rest. Li­cen­cia ne­umož­ňuje ot­vá­ra­nie ka­viarní for­mou fran­šízy/sub­li­cen­cie inými sub­jek­tami. Na Slo­ven­sku pre­vádz­kuje spo­loč­nosť Am­rest ak­tu­álne 5 ka­viarní Star­bucks, 2 re­štau­rá­cie Pizza Hut Ex­press a 2 re­štau­rá­cie Bur­ger King bez mož­nosti fran­šízy.“

Aj menší majú rov­nakú šancu

V sú­čas­nosti svoje fran­šízy po­núka na­prí­klad aj známy ob­cho­dík s čerstvými šťa­vami a ša­látmi UGO. Vlastný Fresh­bar mô­žeš mať na­prí­klad v Bra­ti­slave alebo Pre­šove a pri­dať sa tak k viac ako 80 pre­vádz­kam, ktoré u nás má, pri­čom v sú­čas­nosti patrí do ro­diny Ko­foly s roč­ným ob­ra­tom bez­mála 78 mi­li­ó­nov eur.

Veľmi zau­jí­mavý kon­cept zvo­lila sieť gas­trop­re­vá­dzok Mon­dieau. Tí to­tižto po­nú­kajú mož­nosť prejsť pod fran­šízu kaž­dému, kto u nich ako za­mest­na­nec strávi mi­ni­málne rok a zá­ro­veň pre­javí zá­u­jem o to, viesť ďal­šiu pre­vádzku a spĺňa všetky pro­fe­sijné a osob­nostné pred­po­klady. Takže žiadny kla­sický ná­kup sa tu ne­koná.

Jedna rada na zá­ver

Ak sa po­hrá­vaš s myš­lien­kou pus­tiť sa do tohto typu pod­ni­ka­nia, dá­vame do po­zor­nosti ešte jednu drob­nosť, a tou je sa­motná zmluva, ktorá v na­šej le­gis­la­tíve nie je presne de­fi­no­vaná a ne­náj­deš ju v Ob­chod­nom ani Ob­čian­skom zá­kon­níku. Ak ťa zau­jíma viac, na­štu­do­vať si to mô­žeš na­prí­klad vďaka por­tá­lom ve­no­va­ným pod­pore pod­ni­ka­nia u nás.

Pridať komentár (0)