Vo Zvo­lene sa nachá­dza uni­kátna 3D vir­tu­álna jas­kyňa!

Martin Bohunický / 20. februára 2016 / Tech a inovácie

Na pôde Tech­nic­kej uni­ver­zity vo Zvo­lene sa nachá­dza tech­no­ló­gia, ktorá posúva mož­nosti výučby o kilo­metre dopredu.

V časoch, keď je stav slo­ven­ského škols­tva pod ostrou paľ­bou kri­tiky sú podobné pro­jekty pek­ným zna­me­ním, že aj u nás sa dá robiť veci inak a ponúk­nuť štu­den­tom pri vyučo­vaní moderné pros­triedky. 3D vir­tu­álna jas­kyňa je špe­ciálne zaria­de­nie, ktoré pomo­cou vir­tu­ál­nej rea­lity simu­luje prí­rodné a tech­nické objekty. Laicky pove­dané, pre­chá­dzaš sa po lese a “hráš” sa.

jaskyna2

foto: tuzvo.sk

Cie­ľom pro­jektu je roz­ší­riť výskum a vývoj o mož­nosti skú­ma­nia objek­tov v pro­stredí vir­tu­ál­nej rea­lity. Je možné skú­mať prí­rodné objekty, naprí­klad les a kra­jinu alebo tech­nické objekty, naprí­klad dre­vár­ske, stro­jár­ske a sta­vebné pro­dukty, či celé výrobné tech­no­ló­gie a haly. Dopo­môže to k zdo­ko­na­le­niu a zefek­tív­ne­niu vývoja a dizajnu, ako aj k for­mo­va­niu nových metód a tech­no­ló­gií pre zber a spra­co­va­nie úda­jov, či k opti­ma­li­zá­cii manaž­mentu objek­tov. Zaria­de­nie záro­veň posky­tuje jedi­nečné mož­nosti na simu­lá­ciu pro­ce­sov v lese a v kra­jine,” píše sa na webo­vej stránke pro­jektu, ktorá teda mohla byť trošku pre­pra­co­va­nej­šia. Ale účel svätí pros­triedky.

Jas­kyňa má roz­mer 3x3 metre a pre jej využi­tie sú pri­pra­vené 3D oku­liare, 5+1 repro­duk­tory a joys­tick určený na ovlá­da­nie pohybu. Ako píše ofi­ciálna stránka, medzi jej využi­tia patrí “Tre­na­žér pre­bie­rok”, “Simu­lá­cia pro­ce­sov v les­nej kra­jine” a “Vizu­ali­zá­cia meraní teres­triál­nym lase­ro­vým ske­ne­rom”.

Pro­jek­tom, ktoré môžu posu­núť úro­veň našich uni­ver­zít kup­redu budeme v Star­ti­tup vždy fan­diť. Good job!

Zdroj: etools.tuzvo.sk/cave/, titulná foto: repro you­tube

Pridať komentár (0)