Volajú ho Smith: WordP­ress 3.9 Smith

Michal Králik / 28. apríl 2014 / Tools a produktivita

WordP­ress je naj­po­pu­lár­nej­ších CMS sys­tém súčas­nosti na trhu pôsobí už od roku 2003. Podľa w3techs.com WordP­ress poháňa viac ako 22% všet­kých strá­nok a na trhu CMS sys­té­mov domi­nuje s viac ako 60% trhu. Pre infor­má­ciu ako domi­nuje môže byť v poradí druhý CMS sys­tém Joomla s 3,1% sve­to­vého webu a 8,5% medzi CMS. 

Pred niečo viac ako týžd­ňom WordP­ress vypus­til do sveta novú ver­ziu.Ver­zia so séri­ovým ozna­če­ním 3.9 a volajú ju Smithna počesť jaz­zo­vého orga­nistu Jim­myho Smitha. Slo­ven­skú ver­ziu si môžete stiah­nuť na sk.wordpress.org.

WordP­ress 3.9 zjed­no­du­šuje úpravu médií, pre­hľad galé­rií ale aj pla­y­listy.

Úprava člán­kov.

Nový WP dovo­ľuje vkla­dať text z milo­va­ného Mic­ro­soft Word do vizu­ál­neho edi­tora a pre­for­má­tuje ho bez zby­toč­ného kódu. Fotky vlo­žíte jed­no­du­chým drag and drop a keď zis­títe, že vám obrázky nese­dia už nemu­síte otvá­rať Pho­tos­hop ale ich jed­no­du­cho ore­žete priamo v edi­tore.

Wid­gety

Prog­ra­má­tori novej ver­zie zakot­vili do core sys­tému theme cus­to­mi­zer takže bude pre vás jed­no­du­ché pri­dať alebo upra­viť wid­gety. Nemu­síte už ani ukla­dať nasta­ve­nia a ref­res­ho­vať stránku, tu využi­jete live review počas edi­tá­cie.

Ako je vidno, tím WordP­ressu sa sna­žil všetko pod­po­riť live review. Takže už nemu­síte mať obavy, ako bude stránka vyze­rať, keď ju dáte “pub­li­ko­vať”.

Pla­y­listy

Jed­ným z ďal­ších vizu­ali­zač­ných prv­kov sú pla­y­listy audia a videí. Teraz si môžete vytvo­riť vo WordP­resse vlastný pla­y­list. Pla­y­listy fun­gujú na báze krát­kych kódov, tak ako galé­rie dote­raz. Uplo­ado­va­nie je cez bežný mul­ti­me­diálny nahrá­vač a v záložke mul­ti­mé­dií si môžete zvo­liť pri­da­nie súbo­rov do pla­y­lis­tov.

WordP­ress sa znova obo­ha­til o nové zau­jí­mavé nástroje a už sa nevieme doč­kať ver­zie 4.0, ktorá by mala pri­niesť väč­šie zmeny ako tieto “koz­me­tické úpravy”.

Tak nevá­hajte vyskú­šať nový WordP­ress 3.9. Ale neza­bud­nite spra­viť back up vašej data­bázy, aby ste pre­d­išli nešťas­tiam!

Zdroj: webdesigning.sk

Pridať komentár (0)