Volkswagen má hlavu v smútku. Môže predávať len polovicu svojich modelov

Linda Cebrová / 14. septembra 2018 / Auto

zdroj: Volkswagen
  • Od 1. sep­tem­bra sa mu­sia udá­vať hod­noty spot­reby pa­liva a emi­sií me­ra­ných podľa štan­dardu WLTP
  • Platí to pre všetky novo ho­mo­lo­gi­zo­vané mo­dely osob­ných vo­zi­diel a nové mo­tory
  • Táto no­vinka spô­so­buje po­merne veľké prob­lémy au­to­mo­bil­kám, ktoré sú nú­tené vy­ra­ďo­vať z po­nuky mo­dely, ktoré ho­mo­lo­gi­zá­ciu ne­stihli

So zme­nami sa pa­suje sa­moz­rejme aj Volk­swa­gen. Ten od za­čiatku sep­tem­bra ne­pre­dáva se­dem zo svo­jich štr­nás­tich mo­de­lo­vých ra­dov. Tú naj­väč­šiu kom­pli­ká­ciu pred­sta­vuje sa­motná sku­toč­nosť, že au­to­mo­bilky do­stali na ho­mo­lo­gi­zá­ciu len 14 me­sia­cov. Dá sa tak oča­ká­vať aj v skutku veľký po­kles pre­da­jov a to v sep­tem­bri, ok­tóbri aj no­vem­bri.

Na­koľko mo­dely, o ktoré je malý zá­u­jem, sa ho­mo­lo­gi­zo­vať ne­o­platí, je možné, že v cen­ní­koch Volk­swa­genu sa do­konca vô­bec ne­ob­ja­via. Zmeny sa však ne­vyhnú ani ob­ľú­be­ných mo­de­lov. Na­prí­klad Golf R bude chu­dob­nejší o se­dem ki­lo­wat­tov a ma­nu­álnu pre­vo­dovku. Po­nuka GTI bude tak­tiež čias­točne ob­me­dzená. Sa­moz­rejme na po­dobné re­gu­lá­cie mu­sia re­a­go­vať aj os­tatné au­to­mo­bilky, aj preto ne­mô­žeme byť prek­va­pení, že taká Škoda Fa­bia je v sú­čas­nosti k dis­po­zí­cii len s tro­j­i­cou najs­lab­ších mo­to­rov.

Čo je to WLTP?

Aká je spot­reba jed­ného au­to­mo­bilu? Vďaka jed­not­nému jazd­nému cyklu WLTP môže spo­loč­nosť Volk­swa­gen te­raz na túto otázku od­po­ve­dať ďa­leko pres­nej­šie. Pre­tože nová me­tó­da me­ra­nia spot­reby pa­liva sa pri­bli­žuje k pod­mien­kam re­ál­nej pre­mávky. A od sep­tem­bra na­hradí pred­tým po­u­ží­vaný štan­dard NEDC.

 

Po­zrite si tento prís­pe­vok na Ins­ta­grame

 

Prís­pe­vok, ktorý zdieľa Dra­ho­mír Piok (@draho),

WLTP je skratka pre Worl­dwide Har­mo­ni­zed Light-Duty Ve­hic­les Test Pro­ce­dure. Pred­sta­vuje ce­lo­sve­tovo har­mo­ni­zo­vaný tes­to­vací štan­dard pre ľahké úžit­kové vo­zidlá a po­pi­suje nové pra­vidlá ur­čo­va­nia hod­nôt spot­reby pa­liva. Na zá­klade re­ál­nych jazd­ných úda­jov zís­ka­ných z ce­lého sveta po­môže tento po­stup v bu­dúc­nosti si­mu­lo­vať re­a­lite blízku jazdu au­to­mo­bi­lom aj v la­bo­ra­tór­nych pod­mien­kach. Štan­dard WLTP zo­hľad­ňuje nie­len rôzne si­tu­ácie a rých­losti v cest­nej pre­mávke, ale aj rôzne va­rianty vý­bavy a hmot­nostné triedy au­to­mo­bi­lov.

Dô­vody pre za­ve­de­nie WLTP

Spot­reba vo­zidla sa môže od­li­šo­vať od hod­nôt udá­va­ných vý­rob­com. Spo­ľah­li­vosť vý­sled­kov me­ra­ných na zá­klade no­vého európ­skeho jazd­ného cyklu NEDC bola preto vždy pred­me­tom kri­tiky. Dô­vo­dom je to, že sku­točná spot­reba pa­liva zá­visí vo veľ­kej miere od in­di­vi­du­ál­neho štýlu jazdy a vý­bavy vo­zidla. Na­prí­klad od toho, či vo­zidlo jazdí pre­važne v mest­skej pre­mávke, na ces­tách mimo mesta alebo po diaľ­ni­ciach.

 

Po­zrite si tento prís­pe­vok na Ins­ta­grame

 

Prís­pe­vok, ktorý zdieľa Dra­ho­mír Piok (@draho),

Pre zo­hľad­ne­nie týchto roz­die­lov boli te­ore­tické pod­mienky cyklu NEDC upra­vené na dy­na­mic­kejší jazdný pro­fil, ktorý sa za­kladá na šta­tis­tic­kom zis­ťo­vaní a hod­no­tení prie­mer­ných uží­va­teľ­ských pro­fi­lov: Cel­kovo sa zo­hľad­ňuje vyš­šie zrých­le­nie, vyš­šia prie­merná rých­losť a vyš­šia ma­xi­málna rých­losť. A na­miesto si­mu­lá­cie kom­bi­no­va­nej mest­skej a mi­mo­mest­skej pre­mávky je te­raz vo­zidlo tes­to­vané v šty­roch rôz­nych rých­lost­ných roz­sa­hoch.

Pridať komentár (0)