Vol­vo pri­ne­sie v roku 2019 elek­tro­mo­bi­ly, chce kon­ku­ro­vať Tes­le

Rudolf Nečas / 21. apríla 2017 / Auto

Výrob­ca auto­mo­bi­lov v stre­du ozná­mil, že plá­nu­je vyrá­bať v Číne svo­je prvé plne elek­tric­ké vozid­lo a expor­to­vať ho do sve­ta.

Švéd­ska auto­mo­bil­ka, kto­rú vlast­ní čín­ska spo­loč­nosť Gee­ly sa chce napl­no pus­tiť do elek­tric­kých vozi­diel. V roku 2015 Vol­vo pred­sta­vi­lo XC90, čo bol ich prvý model s hyb­rid­ným poho­nom. Spo­loč­nosť v aprí­li 2016 ozná­mi­la, že do roku 2025 chce pre­dať mili­ón elek­tro­mo­bi­lov. Prvé plne elek­tric­ké Vol­vo má uzrieť svet­lo sve­ta v roku 2019.

foto: media.volvocars.com

Prvý elek­tro­mo­bil od Vol­va má mať 100k­Wh baté­riu a bude vyrá­ba­ný v továr­ni v Luqiao, Číne. Mats Ander­son, výkon­ný ria­di­teľ diví­zie elek­tric­kých pohon­ných sys­té­mov vo feb­ru­ári pove­dal, že modu­lár­na plat­for­ma bude pod­po­ro­vať baté­rie s kapa­ci­tou 100k­Wh. S plne nabi­tou baté­ri­ou má mať dojazd 400 kilo­met­rov.

Cena elek­tro­mo­bi­lu od Vol­va na ame­ric­kom trhu sa prav­de­po­dob­ne bude pohy­bo­vať medzi 35 a 40 tisíc dolár­mi, čím sa z neho sta­ne pria­my kon­ku­rent pre Tes­la Model 3. Lex Kers­se­ma­kers, CEO Vol­vo Car USA v mar­ci pove­dal, že chce, aby sa cena elek­tro­mo­bi­lu zmes­ti­la do sumy 40 000 dolá­rov. To dáva zmy­sel, keď­že v podob­nom časo­vom roz­me­dzí sa oča­ká­va prí­chod via­ce­rých dostup­ných elek­tro­mo­bi­lov na trh. Tes­la plá­nu­je pred­sta­viť Model 3 na kon­ci toh­to roka, ale väč­ši­na pre­dob­jed­ná­vok má dora­ziť k zákaz­ní­kom až v roku 2018. A v roku 2020 má Vol­sk­wa­gen uviesť na trh svoj prvý elek­tric­ký cros­so­ver.

Vol­vo sa zatiaľ nevy­jad­ri­lo či elek­tro­mo­bil bude sedan ale­bo SUV, ale bude pou­ží­vať men­šiu plat­for­mu, podob­nú ako model 40. Spo­loč­nosť už dáv­nej­šie ozná­mi­la, že prvé elek­tric­ké auto bude posta­ve­né na väč­šej plat­for­me, podob­nej akú pou­ží­va model S90, ale od toh­to plá­nu upus­ti­lo. Auto­mo­bil­ka pove­da­la, že elek­tro­mo­bil bude zalo­že­ný na plat­for­me Com­pact Modu­lar Archi­tec­tu­re (CMA), kto­rú pou­ží­va aj pre autá série 40. No zatiaľ nie je jas­né či Vol­vo pre elek­tro­mo­bil fakt pou­ži­je plat­for­mu CMA, ale­bo pred­sta­ví novú, ešte men­šiu.

V roku 2019 sa máme doč­kať aj ďal­šie­ho, väč­šie­ho elek­tro­mo­bi­lu od Vol­va. Ten už má byť zalo­že­ný na spo­mí­na­nej plat­for­me Sca­lab­le Pro­duct Archi­tec­tu­re (SPA), kto­rú pou­ží­va dru­há gene­rá­cia SUV XC90 a sedan série 90.

foto: media.volvocars.com

zdroj: businessinsider.com

Pridať komentár (0)