Vši­mol si si na Face­bo­oku nové reakč­né tla­čid­lo v podo­be fia­lo­vé­ho kve­tu? Taký­to je jeho význam

interez.sk / 14. mája 2017 / Zaujímavosti

zdroj: interez.sk

Na Face­bo­oku sa v posled­ných dňoch obja­vi­lo nové reakč­né tla­čid­lo. Čo vlast­ne zna­me­ná fia­lo­vý kvet?

Nie je to tak dáv­no, čo sa Face­bo­ok roz­ší­ril do cel­kom nových dimen­zií. Namies­to like-u môže­me už nie­koľ­ko mesia­cov na prís­pev­ky na svo­jich násten­kách rea­go­vať aj nahne­va­ným, užas­nu­tým či ľútos­ti­vým smaj­lí­kom. Pred nie­koľ­ký­mi dňa­mi sa na sociál­nej sie­ti mno­hým uží­va­te­ľom obja­vi­lo aj cel­kom nové tla­čid­lo – fia­lo­vý kvet. Čo vlast­ne sym­bo­li­zu­je?

Fia­lo­vý kvie­tok, kto­rý sa na Face­bo­oku pred nie­koľ­ký­mi dňa­mi obja­vil ako nová reak­cia na prís­pev­ky sociál­nej sie­ti, je tema­tic­kým nápa­dom k Dňu matiek, kto­rý si zaj­tra, 14. mája, pri­po­me­nú ľudia z 80 kra­jín sve­ta. Face­bo­ok si teda pre svo­jich uží­va­te­ľom pri­pra­vil cel­kom nové reakč­né tla­čid­lo, kto­ré má slú­žiť prá­ve tomu­to dňu. Všet­ky mat­ky po celom sve­te tak­to budú môcť od svo­jich rato­les­tí obdr­žať vir­tu­ál­nu reak­ciu v podo­be fia­lo­vej kve­tin­ky.

unilad.co.uk

Fia­lo­vá kve­ti­na nie je k dis­po­zí­cii všet­kým pou­ží­va­te­ľom sociál­nej sie­te. Face­bo­ok nový nástroj tes­tu­je len na nie­kto­rých účtoch a v budúc­nos­ti by chcel šká­lu reakč­ných mož­nos­tí ďalej roz­ši­ro­vať. Ak pat­rí­te k „vyvo­le­ným“ môže­te svo­jej mame poslať vir­tu­ál­ny kvie­tok, kto­rý jej uká­že, ako na ňu mys­lí­te. Ale­bo jej môže­te rad­šej daro­vať živý, čo povie­te? Fia­lo­vý kvie­tok po Dni matiek z Face­bo­oku zmiz­ne. Ak sa však počas zaj­traj­šie­ho dňa uchy­tí, bude Face­bo­ok pri­pra­vo­vať podob­né zme­ny prav­de­po­dob­ne čas­tej­šie.

zdroj: interez.sk

Pridať komentár (0)