Výber 10 povo­laní, ktoré by si dnes už hľa­dal márne, alebo veľmi ťažko

Erik Zavidný / 11. apríla 2016 / Zaujímavosti

V dneš­nej dobe je na trhu práce toľko špe­cia­li­zá­cií, že každý si môže nájsť uplat­ne­nie aké chce. Nie­ktoré povo­la­nia by ste už však v ponuke hľa­dali márne. Jed­no­du­cho zmizli vo víre času a zostali nám po nich len dôkazy o ich exis­ten­cii. Tu máte nie­ktoré z nich.

Zdví­hač bowlin­go­vých koliek

01-1-Bowling-Alley-Pinsetter

foto: smatterist.com

Pred tým, než sa do bowlingu zaviedli tech­no­ló­gie, túto prácu bri­gád­nicki vyko­ná­vali väč­ši­nou mladí chlapci.

Ľud­ský budík

capture

foto: udasatpathy.com

V minu­losti ste si mohli najať člo­veka, ktorý vám ráno zaklo­pal na okno alebo začal hrať pred domom.

Rezač ľadu

pnjLOvV

foto: imgur.com

Pred vynáj­de­ním chlad­ni­čiek poží­vali ľudia na chla­de­nie veľké bloky ľadu. Ich zís­ka­va­nie bolo dosť nebez­pečné a práca bola veľmi náročná.

Ľud­ský letecký radar

Pre-radar-Listener-For-Enemy-Aircraft-2

foto: funcage.com

Prvý radar bol vynáj­dený začiat­kom 20. sto­ro­čia. Ešte pred­tým túto prácu museli vyko­ná­vať ľudia.

Lapač potka­nov

HYgvcR4

foto: imgur.com

Lapači potka­nov boli nají­maní za úče­lom kon­troly ich popu­lá­cie. Túto pozí­ciu ste mohli zís­kať vo všet­kých väč­ších európ­skych mes­tách.

Zaží­vač lámp

image

foto: stripes.com

S typic­kou dlhou pali­cou ste ich mohli stret­núť každý večer vo väč­šine met­ro­pol sveta. Až dokiaľ ich nena­hra­dilo elek­trické osvet­le­nie…

Mlie­kar

ca00be9ac158e789d5bac5874b84fda2

foto: pinimg.com

Pohár mlieka bol kedysi zákla­dom dňa. A o jeho čerstvosť sa sta­ral mlie­kár, ktorý ho každé ráno vozil až pred dvere. Toto povo­la­nie do dnes prav­de­po­dobne úplne vymrelo, ale je možné, že v men­ších dedi­nách ho stále náj­dete.

Vyko­pá­vač mŕt­vol

yU8271T

foto: viralcircus.com

Zís­kať telo na vedecké či vzde­lá­va­cie účely v minu­losti nebolo vôbec jed­no­du­ché. Preto si mnohé inšti­tú­cie museli nají­mať po nociach ľudí, ktorí pre nich kradli čerstvo pocho­vané telá.

Pre­pá­jač tele­fo­nic­kých hovo­rov

uvod

foto: imradioha.com

Ešte pred tým, ako táto úloha bola zve­rená do rúk počí­ta­čov, vyko­ná­vali ju ručne, poväč­ši­nou ženy.

Pred­čí­tač v továr­niach

AR-301279982

foto: tbo.com

Nie­ktorí zamest­ná­va­te­lia si pre svo­jich zamest­nan­cov nají­mali pred­čí­ta­čov, ktorí zamest­nan­com čítali dennú tlač alebo vzde­lá­va­cie tituly. Toto povo­la­nie je až na nie­ktoré zaos­talé kra­jiny ako je Kuba mŕtve.

Zdroj: Vedelisteze.sk, zdroj titul­nej foto­gra­fie: buzger.com

Pridať komentár (0)