Výber 10 povo­la­ní, kto­ré by si dnes už hľa­dal már­ne, ale­bo veľ­mi ťaž­ko

Erik Zavidný / 11. apríla 2016 / Zaujímavosti

V dneš­nej dobe je na trhu prá­ce toľ­ko špe­cia­li­zá­cií, že kaž­dý si môže nájsť uplat­ne­nie aké chce. Nie­kto­ré povo­la­nia by ste už však v ponu­ke hľa­da­li már­ne. Jed­no­du­cho zmiz­li vo víre času a zosta­li nám po nich len dôka­zy o ich exis­ten­cii. Tu máte nie­kto­ré z nich.

Zdví­hač bowlin­go­vých koliek

01-1-Bowling-Alley-Pinsetter

foto: smatterist.com

Pred tým, než sa do bowlin­gu zavied­li tech­no­ló­gie, túto prá­cu bri­gád­nic­ki vyko­ná­va­li väč­ši­nou mla­dí chlap­ci.

Ľud­ský budík

capture

foto: udasatpathy.com

V minu­los­ti ste si moh­li najať člo­ve­ka, kto­rý vám ráno zaklo­pal na okno ale­bo začal hrať pred domom.

Rezač ľadu

pnjLOvV

foto: imgur.com

Pred vynáj­de­ním chlad­ni­čiek poží­va­li ľudia na chla­de­nie veľ­ké blo­ky ľadu. Ich zís­ka­va­nie bolo dosť nebez­peč­né a prá­ca bola veľ­mi nároč­ná.

Ľud­ský letec­ký radar

Pre-radar-Listener-For-Enemy-Aircraft-2

foto: funcage.com

Prvý radar bol vynáj­de­ný začiat­kom 20. sto­ro­čia. Ešte pred­tým túto prá­cu muse­li vyko­ná­vať ľudia.

Lapač potka­nov

HYgvcR4

foto: imgur.com

Lapa­či potka­nov boli nají­ma­ní za úče­lom kon­tro­ly ich popu­lá­cie. Túto pozí­ciu ste moh­li zís­kať vo všet­kých väč­ších európ­skych mes­tách.

Zaží­vač lámp

image

foto: stripes.com

S typic­kou dlhou pali­cou ste ich moh­li stret­núť kaž­dý večer vo väč­ši­ne met­ro­pol sve­ta. Až dokiaľ ich nena­hra­di­lo elek­tric­ké osvet­le­nie…

Mlie­kar

ca00be9ac158e789d5bac5874b84fda2

foto: pinimg.com

Pohár mlie­ka bol kedy­si zákla­dom dňa. A o jeho čerstvosť sa sta­ral mlie­kár, kto­rý ho kaž­dé ráno vozil až pred dve­re. Toto povo­la­nie do dnes prav­de­po­dob­ne úpl­ne vymre­lo, ale je mož­né, že v men­ších dedi­nách ho stá­le náj­de­te.

Vyko­pá­vač mŕt­vol

yU8271T

foto: viralcircus.com

Zís­kať telo na vedec­ké či vzde­lá­va­cie úče­ly v minu­los­ti nebo­lo vôbec jed­no­du­ché. Pre­to si mno­hé inšti­tú­cie muse­li nají­mať po nociach ľudí, kto­rí pre nich krad­li čerstvo pocho­va­né telá.

Pre­pá­jač tele­fo­nic­kých hovo­rov

uvod

foto: imradioha.com

Ešte pred tým, ako táto úlo­ha bola zve­re­ná do rúk počí­ta­čov, vyko­ná­va­li ju ruč­ne, poväč­ši­nou ženy.

Pred­čí­tač v továr­niach

AR-301279982

foto: tbo.com

Nie­kto­rí zamest­ná­va­te­lia si pre svo­jich zamest­nan­cov nají­ma­li pred­čí­ta­čov, kto­rí zamest­nan­com číta­li den­nú tlač ale­bo vzde­lá­va­cie titu­ly. Toto povo­la­nie je až na nie­kto­ré zaos­ta­lé kra­ji­ny ako je Kuba mŕt­ve.

Zdroj: Vedelisteze.sk, zdroj titul­nej foto­gra­fie: buzger.com

Pridať komentár (0)