Výkon­nej­šie mobilné pro­ce­sory pri­chá­dzajú. Sam­sung odha­lil budúcu gene­rá­ciu 10 a 14 nm výrob­nej tech­no­ló­gie

Tobiáš Bakoš / 4. november 2016 / Tech a inovácie

Mnohí určite viete, že práve spo­loč­nosť Sam­sung stojí za výro­bou jed­ných z naj­vý­kon­nej­ších čip­se­tov na trhu, Exy­nos 8890 a Snapd­ra­gon 820. Inak by tomu nemalo byť ani pri budú­cej gene­rá­cii čipov, ten­to­krát však už aj s (nie úplne) novou tech­no­ló­giou.

Kórej­ská spo­loč­nosť známa hlavne svo­jimi zaria­de­niami z rád Galaxy S a Galaxy Note sa už dlhú dobu zaoberá aj výro­bou polo­vo­di­čov. A myslí to s nimi veľmi vážne. Tento mesiac Sam­sung inves­to­val miliardu dolá­rov do Sam­sung Aus­tin Semi­con­duc­tor v ame­ric­kom Texase. Peniaze našli využi­tie pri roz­ši­ro­vaní výrob­ných kapa­cít. Teraz však Sam­sung pred­sta­vil štvrtú gene­rá­ciu 14 nm (14LPU) a tre­tiu gene­rá­ciu 10 nm (10LPU) výrob­nej tech­no­ló­gie. V porov­naní s aktu­ál­nou 14 nm 14LPC tech­no­ló­giou sľu­buje 14LPU nárast výkonu pri rov­na­kej spot­rebe ener­gie. Nová tech­no­ló­gia nájde využi­tie všade, kde je potreba vyso­kého výkonu po dlhý čas.

samsung-exynos

10 nm tech­no­ló­gia nie je až tak zame­raná na zvý­še­nie výkonu, ale skôr na zmen­še­nie samot­ného čipu. V porov­naní s gene­rá­ciami 10LPE a 10LLP bude práve naj­nov­šia 10LPU cenovo naje­fek­tív­nej­šia, pri­čom si zacho­váva výko­novú cha­rak­te­ris­tiku svo­jich pred­chod­cov. Hovorí sa však, že Qual­comm Snapd­ra­gon 830 a budú­co­ročný Exy­nos budú vyro­bené súčas­nou 10LPE tech­no­ló­giou. Kity návrhu nového pro­cesu budú dostupné v dru­hom kvar­táli 2017. Prvé čipy pou­ží­va­júce 14LPU a 10LPU teda uvi­díme prav­de­po­dobne až v roku 2018.

chip

Sam­sung pred­sta­vil aj budúcu gene­rá­ciu 7 nm EUL (extreme ultra­vi­olet litog­raphy, teda extrémna ultra­fia­lová lito­gra­fia). Tá pri­náša presné vzo­ro­va­nie čipu len pomo­cou jedi­ného vzoru. Oča­káva sa však vyš­šia cena ako pri viac­ná­sob­ných vzo­roch ArF-i tech­no­ló­gie. V závis­losti na požia­dav­kách vyrá­ba­ného čipu využije Sam­sung asi obe tech­no­ló­gie.

fony-z-ciny3-1024x1821-1024x182

zdroj: fonyzciny.startitup.sk

Pridať komentár (0)