Výni­močné dizajny vizi­tiek, na ktoré by si len tak neza­bu­dol

Ľudovít Nastišin. / 10. júna 2016 / Tools a produktivita

Vizitka nemusí byť vždy len obdĺž­ni­ková s logom a základ­ným pís­mom. Buď kre­a­tívny, ber to ako pre­zen­tá­ciu seba a svojho pod­ni­ka­nia. Zvy­čajne majú tie naj­lep­šie vizitky malé spo­loč­nosti, ktoré sa tomu dokážu veno­vať indi­vi­du­álne a nemajú veľký reklamný bud­get, no aj tak chcú vystú­piť z davu. 

Vytvo­re­nie takejto vizitky si vyža­duje pou­ži­tie všet­kých mož­ných mate­riá­lov a tech­ník: papier, plast, doda­točné ele­menty, embos­sing, roz­ličná typo­gra­fia… doslova hocičo. Tu sa môžeš nie­koľ­kými inšpi­ro­vať.

Práv­nik

1364305-600-1460975293-954403

Pra­cov­ník so stre­chami

1364005-600-1460975293-roof

Gra­fický dizaj­nér

1363505-600-1460975293-designer

Osobný tré­ner

1363655-600-1460975293-trainer

Joga cen­trum

1363805-600-1460975293-yoga

Zubár

1363455-600-1460975293-dantist

Obchod s 3D modelmi

1373355-600-1461046240-models

Pre­pravná spo­loč­nosť

1372405-600-1461046240-cargo

Obchod s potra­vi­nami

1373905-500-1461046240-la11373955-400-1461046240-la2

Tré­ning pre­ži­tia: jedlá vizitka zo suše­ného mäsa

1363855-600-1461046240-survival

Sty­lista

1372505-450-1461046240-card4

Čer­vený kríž

1373305-600-1461046240-redcross

Zubár

1372755-600-1461046240-dentist11372705-600-1461046240-dentist3

Masér

1373455-600-1461046240-massage

Osobný tré­ner

1372955-450-1461046240-46026b26ab41

Škola karate

1374005-600-1461046240-karate_sm

Second hand

1373805-450-1461046240-e38cfd964be3sketcher_banner

Zdroj: Sketcher.sk, zdroj foto­gra­fií: brightside.me

Pridať komentár (0)