Video: Vzácny poké­mon spô­so­bil chaos v New Yorku

Jakub Jablonický / 18. júla 2016 / Tools a produktivita

Vyzerá to tak, že celo­sve­tový ošiaľ spô­so­bený Poké­mon Go je kaž­dým dňom sil­nejší.

Naj­nov­šie sa v New Yorks­kom Cen­tral Parku obja­vil vzácny poké­mon Vapo­reon a pri­tia­hol davy, za ktoré by sa nemu­seli han­biť ani Rol­ling Sto­nes. Nie­ktorí ľudia nechali svoje autá doslova upro­stred cesty a vydali sa chy­tiť vzác­neho digi­tál­neho tvora.

Takéto davy nahá­ňa­júce poké­mo­nov pri­tom nie sú oje­di­nelé. Podobné masy ľudí vznikli aj v Bos­tone, Utahu, Iowe a Flo­ride. Na jed­nej strane môžu poké­moni pri­tiah­nuť ľudí do pod­ni­kov a obcho­dov, no na dru­hej strane môžu takéto masové akcie byť nebez­pečné ak sa vzácni poké­moni obja­via naprí­klad v elek­trár­ňach.

Zdroj: theverge.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: time.com

Pridať komentár (0)