Vzdal som sa pra­cov­ného režimu „od 9 do 5“ a toto som sa naučil

Jacob Laukatis / 5. augusta 2015 / Tools a produktivita

Moji starí rodi­čia sa naro­dili v soviet­skom zväze a mali veľmi jed­no­du­chú pred­stavu úspe­chu. Nájsť si jedno zamest­na­nie a ostať pri ňom celý život. Pre nich to bolo ide­álne, mohli tak totiž zotr­vať v rámci svo­jej kom­fort­nej zóny. 

Chceli mať život nekom­pli­ko­vaný a pred­ví­da­teľný: ísť do práce na deviatu, pôso­biť zamest­na­ným doj­mom, zotr­vať pod drob­no­hľa­dom nad­ria­de­ného a o pia­tej poobede z práce odísť. O dve gene­rá­cie a nie­koľko desať­ročí neskôr sa toho veľa zme­nilo. Nezná­šam veci jed­no­du­ché a pred­ví­da­teľné; nezná­šam kan­ce­lá­rie, žia­den drob­no­hľad nad sebou nech­cem, no zato milu­jem, keď pre­kro­čím hra­nice svo­jej kom­fort­nej zóny.

Pred 50 rokmi spo­loč­nosti potre­bo­vala svo­jich zamest­nan­cov zosku­pe­ných pod jed­nou stre­chou, aby mohla indus­triálna pro­duk­cia kon­tro­lo­vane rásť. Dnes sme si už uve­do­mili, že pokiaľ zamest­nanci podá­vajú výsle­dok práce včas a v poža­do­va­nej kva­lite, ich fyzická prí­tom­nosť a pra­covné hodiny vôbec nie sú dôle­žité. Preto vznikla nová forma zamest­nan­cov: ľudia, kto­rých práca je abso­lútne nezá­vislá od miesta a času. Digi­tálni nomádi trá­via svoj čas ces­to­va­ním záro­veň prá­cou – robia na fre­e­lance zada­niach z Bali, vedú svoj vlastný biz­nis z Bar­ce­lony, či pra­cujú pre svojho zamest­ná­va­teľa v San Fran­ciscu zo Sin­ga­puru. Na svete sú nás tisícky a ja si nedo­ká­žem pred­sta­viť svoj život inak.

Už sa jed­no­značne doká­zalo, že medzi časom strá­ve­ným v kan­ce­lá­rii a vyso­kou pro­duk­ti­vi­tou neexis­tuje sto­per­centná spo­ji­tosť. Čo jeden zamest­na­nec dokáže uro­biť za 4 hodiny môže iný spra­viť za 8. Nie­ktorí sú efek­tív­nejší ráno, iní večer. Nie­ktorí radi pra­cujú v kan­ce­lá­rii, zatiaľ čo iní by do nej naj­rad­šej nikdy nevk­ro­čili.

V spo­loč­nosti, ktorú som spo­lu­za­kla­dal — ChameleonJohn.com — pod­po­ru­jeme zamest­nan­cov v tom, aby trá­vili svoj čas aj mimo kan­ce­lá­rie. Vlastne sme zasko­čení, keď sa nie­kto opýta, či môže ísť na pro­mó­cie svojho kama­ráta, alebo nav­ští­viť mamu na deň matiek. Pokiaľ podá­vajú výsledky, môžu si predsa robiť čo chcú.

Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že digi­tálny nomádi sú prí­šerní zamest­nanci. Neus­tále lie­tajú sem a tam a len zried­ka­kedy ich zastih­nete vtedy, keď potre­bu­jete. No nech to znie ako­koľ­vek, ja som pre­sved­čený o pra­vom opaku. Ľudia sú oveľa šťast­nejší, keď robia to, čo chcú a záro­veň trá­via čas robe­ním vecí, ktoré ich napĺňajú. Ako digi­tálny nomád si môžete nadi­zaj­no­vať život, aký chcete. Ak radi sur­fu­jete, idete tam, kde sa sur­fuje; ak radi trá­vite dlhé hodiny na motorke, môžete ísť na šesť týž­denný trip Viet­na­mom. Jediné, čo potre­bu­jete, je dodr­žo­vať dead­liny a odo­vzdá­vať prácu na úrovni.

Skve­lým prí­kla­dom spo­loč­nosti, ktorá úspešne najíma stovky ľudí pra­cu­jú­cich na diaľku je MySQL. Nie­koľ­ko­krát som sa roz­prá­val s ich dlho­do­bým CEO Mar­te­nom Mic­ko­som, ktorý pre­dal spo­loč­nosť za $1 miliardu v roku 2008. V jed­nom bode spo­loč­nosť zamest­ná­vala 500 full-time ľudí z 36 kra­jín a nemali pri tom ani jednu kan­ce­lá­riu. Pove­dal mi: “V kan­ce­lá­rii je veľmi jed­no­du­ché vyze­rať zanep­ráz­dnene odpo­ve­da­ním na emaily, zúčast­ňo­va­ním sa na pora­dách, či pitím kávy. Ale keď pra­cu­jete na diaľku, to, čo sa vás budú neus­tále pýtať je: “Kde sú výsledky?” A nie len to. Ak by sme nají­mali ľudí len z Bay Area, nemali by sme taký prí­stup k naj­lep­šiemu talentu po celom svete. Teraz môžeme najať doslova hoci­koho z hoci­ja­kého miesta. Navyše šet­ríme obrov­ské peniaze na nájme.”

Čím sú vaši zamest­nanci šťast­nejší, tým viac budú mať svoju prácu radi, budú ino­va­tív­nejší a budú sa lep­šie sprá­vať voči uží­va­te­ľom, či zákaz­ní­kom. Je to nepo­pie­ra­teľný vzťah „akcie a reak­cie“, ktorý vedie k väč­šiemu objemu pre­daja a vyš­ším zis­kom.

BEZ STÁ­LEJ ADRESY

Nomád­skym život­ným štý­lom žijem už tak­mer dva roky. Za ten čas som pre­ces­to­val 25 kra­jín. Motor­kou som pre­šiel ostrovy v Thaj­sku a na Fili­pí­nach, vyšiel som na aktívnu sopku v Indo­né­zii, naučil sa sur­fo­vať, uro­bil som si kurz hĺb­ko­vého potá­pa­nia na ostro­voch Gili, spoz­nal nové kul­túry a stre­tol desiatky skve­lých ľudí. Za celý ten čas sa celý môj maje­tok vošiel do malého batoha.

Naša spo­loč­nosť je posad­nutá ideou „vlast­níc­tva“. Výrok Dava Ram­sa­yho per­fektne vysti­huje tento feno­mén: “Ľudia si kupujú veci, ktoré nepot­re­bujú, za peniaze, ktoré nemajú, aby uro­bili dojem na ľudí, kto­rých nemajú radi.”

Ja som zis­til, že vlast­ne­nie vecí je jed­no­du­cho neprak­tické: musíte sa o ne sta­rať, pri­pú­ta­vajú vás k jed­nému miestu, a väč­ši­nou sú finančne nároč­nej­šie ako pre­ná­jom. Tak­tiež som nemal stálu adresu už asi dva roky. To zna­mená, že mám mož­nosť ísť kam sa mi len zachce. Môžem odísť z Thaj­ska do Japon­ska, potom do Indo­né­zie.

TISÍC PER­SPEK­TÍV

Po kaž­dom z mojich dob­ro­druž­stiev som dlho pre­mýš­ľal nad tým, čo som sa naučil a čo som si zo skú­se­nosti odnie­sol. V Japon­sku som sa naučil obe­ta­vosti a úprim­nej sta­rost­li­vosti o blaho ľudí okolo mňa. V Mjan­mar­sku som sa naučil, že šťas­tie vôbec nie je defi­no­vané peniazmi, ktoré máte. Vo Viet­name som poro­zu­mel dôle­ži­tosti rodiny. Tieto skú­se­nosti ma dlho for­mo­vali a okrem toho, že podľa nich žijem svoj život, stali sa aj zákla­dom môjho pro­fe­si­onál­neho mys­le­nia. Pomá­hajú mi vidieť prí­le­ži­tosti spoza obzoru a vytvá­rať pro­dukty pre často opo­me­nuté spo­lo­čen­stvá ľudí.

NIKDY NEBOL LEPŠÍ ČAS

Steve Jobs raz pove­dal: “Uve­do­mo­vať si fakt, že raz zomriete, je naj­lepší spô­sob pred­chá­dza­nia myš­lienke, že máte čo stra­tiť. Nie je žiadny dôvod nena­sle­do­vať vola­nie vášho srdca.”

Toto je pre mňa kľú­čový prin­cíp, kto­rým sa vždy ria­dim pri dôle­ži­tých život­ných roz­hod­nu­tiach. Práve preto som sa stal nomá­dom. Ak ste nie­kedy sní­vali o pre­skú­maní sveta, teraz je ten správny čas. A nemusí to ani zna­me­nať obe­to­va­nie vašej kari­éry. Sú nás tisícky a sme pri­pra­vení vám pomôcť. Je kopa spô­so­bov, ako si zaro­biť na život a je nespo­četné množ­stvo vecí a miest, ktoré môžete zažiť a vidieť.

Zdroj: medium.com, chameleonjohn.com

Pridať komentár (0)