WE4S­TAR­TUPS: Cyber­se­cu­rity vo Was­hing­tone D.C.

Nikola Brehová / 7. septembra 2016 / Startupy

Podu­ja­tie, kto­rého sa môžu zúčast­niť 2 star­tupy z kaž­dej člen­skej kra­jiny V4. 

Cyber Secu­rity je moto­rom ino­vá­cií a pod­ni­ka­nia. Kra­jiny V4 spo­ločne pod­po­rujú ino­vačné pod­ni­ka­nie v regi­óne pod znač­kou WE4S­TAR­TUPS.

18.-19. októ­ber 2016 Was­hing­ton D.C.

SBA (Slo­vak Busi­ness Agency) orga­ni­zuje v spo­lu­práci s Veľ­vys­la­nec­tvom Slo­ven­skej repub­liky v USA podu­ja­tie, kto­rého témou je cyber secu­rity. Dozvieš sa o aktu­ál­nych tren­doch počí­ta­čo­vej bez­peč­nosti pre firemné pro­stre­die, o mož­nos­tiach expan­zie v IoT, o prí­pad­nej spo­lu­práci USA a EÚ a tak ďalej.

Washington-1_tcm277-2436042

foto: emirates.com

Čakajú ťa zau­jí­mavé dis­ku­sie, pre­zen­tá­cie, náv­števa cybe­rin­ku­bá­tora, stret­nu­tia s odbor­níkmi, pod­ni­ka­teľmi, inves­tormi a pred­sta­vi­teľmi kra­jín V4 a USA.

SBA ti uhradí ces­tovné náklady a uby­to­va­nie.

Pri­hlá­siť sa môžeš do 11.9.2016 23:59h. 

Pri­hlášku a pod­robné infor­má­cie náj­deš na stránke SBA.

zdroj: sbagency.sk 

Pridať komentár (0)