WE4S­TAR­TUPS: Cyber­se­cu­ri­ty vo Was­hing­to­ne D.C.

Nikola Brehová / 7. septembra 2016 / Startupy

Podu­ja­tie, kto­ré­ho sa môžu zúčast­niť 2 star­tu­py z kaž­dej člen­skej kra­ji­ny V4. 

Cyber Secu­ri­ty je moto­rom ino­vá­cií a pod­ni­ka­nia. Kra­ji­ny V4 spo­loč­ne pod­po­ru­jú ino­vač­né pod­ni­ka­nie v regi­ó­ne pod znač­kou WE4S­TAR­TUPS.

18. – 19. októ­ber 2016 Was­hing­ton D.C.

SBA (Slo­vak Busi­ness Agen­cy) orga­ni­zu­je v spo­lu­prá­ci s Veľ­vys­la­nec­tvom Slo­ven­skej repub­li­ky v USA podu­ja­tie, kto­ré­ho témou je cyber secu­ri­ty. Dozvieš sa o aktu­ál­nych tren­doch počí­ta­čo­vej bez­peč­nos­ti pre firem­né pro­stre­die, o mož­nos­tiach expan­zie v IoT, o prí­pad­nej spo­lu­prá­ci USA a EÚ a tak ďalej.

Washington-1_tcm277-2436042

foto: emirates.com

Čaka­jú ťa zau­jí­ma­vé dis­ku­sie, pre­zen­tá­cie, náv­šte­va cybe­rin­ku­bá­to­ra, stret­nu­tia s odbor­ník­mi, pod­ni­ka­teľ­mi, inves­tor­mi a pred­sta­vi­teľ­mi kra­jín V4 a USA.

SBA ti uhra­dí ces­tov­né nákla­dy a uby­to­va­nie.

Pri­hlá­siť sa môžeš do 11.9.2016 23:59h. 

Pri­hláš­ku a pod­rob­né infor­má­cie náj­deš na strán­ke SBA.

zdroj: sbagency.sk 

Pridať komentár (0)