WhatCity? na Mickiewičke rozprúdi život na ulici

/ 23. apríla 2018 / Zo Slovenska

zdroj: archív Punkt

Prvý po­u­ličný fes­ti­val na Mic­kie­wic­zo­vej ulici, ktorý sa bude ko­nať 19. mája, na­hradí ne­prí­jemnú do­pravu pes­trým prog­ra­mom. Po­du­ja­tie What­City? na Mic­kie­wičke pri­ne­sie kul­túrne zá­žitky, zá­bavu, ob­ja­vo­va­nie su­sed­stva, ale aj dis­ku­sie o mož­nej pre­mene tejto lo­ka­lity priamo na ulici.

Mic­kie­wic­zova ulica ako prí­jemný mest­ský bul­vár? Miestni oby­va­te­lia a pod­ni­ka­te­lia v spo­lu­práci s ITB De­ve­lop­ment a so zdru­že­ním Punkt pri­pra­vujú po­du­ja­tie What­City? na Mic­kie­wičke, ktoré v so­botu 19. mája popr­vý­krát umožní na Mic­kie­wic­zo­vej ulici prí­jemný peší po­hyb hodný cen­trál­nej mest­skej ulice. O mož­nos­tiach pre­meny ulice budú dis­ku­to­vať aj s od­bor­níkmi. “S lo­kál­nymi ini­cia­tí­vami a expertmi z rôz­nych kra­jín otes­tu­jeme, ako by bolo možné zme­niť cha­rak­ter jed­nej z naj­ruš­nej­ších a naj­ne­ob­ľú­be­nej­ších bra­ti­slav­ských ulíc.” ho­vorí Bar­bara Za­var­ská z Punktu.

Vy­uži­tie po­ten­ciálu ulice

Mic­kie­wička, ako do­máci bežne na­zý­vajú Mic­kie­wic­zovu ulicu, tvorí pri­ro­dzené pe­šie po­kra­čo­va­nie korza Ob­chod­nej ulice. Túto úlohu však ne­môže pl­niť kvôli ex­trémne ruš­nej do­prave. Krát­kou, 300-met­ro­vou uli­cou denne prejde okolo päť­ti­síc áut, v do­prav­nej špičke je to vyše 800 áut za ho­dinu. Ulica slúži najmä ako tran­zitná, až 90 per­cent do­pravy tvo­ria au­to­mo­bily. Podľa štú­die ITB De­ve­lop­ment a ob­čian­skeho zdru­že­nia Punkt sa Mic­kie­wic­zo­vej vy­hý­bajú deti a se­ni­ori, peší po­hyb je vše­obecne ne­prí­jemný kvôli hus­tej do­prave, ne­bez­peč­ným pre­cho­dom, úz­kym chod­ní­kom a ne­kva­lit­ným ve­rej­ným pries­to­rom.

Mic­kie­wic­zova zá­ro­veň nie je je­di­ným mies­tom, ktoré sa trápi s prob­lé­mami do­prav­ného pre­ťa­že­nia. Ini­cia­tíva Green Foun­da­tion, ktorá ne­dávno vy­pra­co­vala par­ti­ci­pa­tívny pries­kum Kol­lá­rovho ná­mes­tia, rov­nako in­di­ko­vala, že jed­ným z kľú­čo­vých prob­lé­mov je in­ten­zívna do­prava sme­ru­júca z Mic­kie­wic­zo­vej. V ob­lasti me­dzi okra­jom his­to­ric­kého mesta a no­vým mes­tom zá­ro­veň na­chá­dzame via­cero ini­cia­tív, ktoré vo­lajú po upo­ko­jení do­pravy a kva­lit­nej­ších ve­rej­ných pries­to­rov. Do­prava bola aj jed­nou z tém stret­nu­tia su­se­dov na Mic­kie­wic­zo­vej.

„Táto časť mest­ského cen­tra má ohromný po­ten­ciál. Si­tu­ácia si žiada sys­te­ma­tickú spo­lu­prácu zo strany mesta. Aby sa jej lo­kálni po­li­tici ve­no­vali, mu­síme uká­zať, ako by vy­ze­ral vý­sle­dok a pod­po­riť ce­lo­spo­lo­čen­ský do­pyt po zmene, ktorý sme v pries­kume zma­po­vali“ ho­vorí Il­lah van Oijen z Punktu. Zdru­že­nie sa pri­kláňa k dl­ho­do­bej ví­zii pre­meny ce­lej štvrte. Aj keď sa cen­trum mesta za­hus­ťuje, ulice nie sú pris­pô­so­bené na peší po­hyb ani do­pravu bi­cyk­lom. To sa od­ráža aj na sla­bom roz­voji lo­kál­nej vy­ba­ve­nosti.

“Uli­cou sme sa za­čali za­obe­rať pred tromi rokmi, pod­robne sme ju za­na­ly­zo­vali a vy­pra­co­vali do­pravnú štú­diu, z kto­rej vy­šli od­po­rú­ča­nia k eli­mi­ná­cii a pre­sme­ro­va­niu tran­zit­nej do­pravy, roz­ší­re­niu pries­toru pre chod­cov a spo­ma­le­niu ži­vota na ulici. Radi by sme vi­deli, ako sa dá pešo ne­ru­šene prejsť zo Sta­rého mesta, cez Ob­chodnú, Mic­kie­wic­zovu, Tr­nav­ské mýto, Vaj­nor­skú až ku Ku­chajde cez krásny mest­ský bul­vár plný ka­viarní, re­štau­rá­cií, ob­cho­dov.” ho­vorí ar­chi­tekt a je­den z ini­ciá­to­rov re­vi­ta­li­zá­cie Mic­kie­wic­zo­vej ulice To­máš Šebo (Ar­chi­tekti Šebo Li­chý).

Hlav­ným cie­ľom je pre­po­je­nie Sta­rého a No­vého mesta, ktoré sú mo­men­tálne od­re­zané tran­zi­tu­jú­cimi au­to­mo­bilmi. Ako do­dáva T. Šebo, pre­mávka na Mic­kie­wic­zo­vej bola na­po­sledy od­sta­vená na je­seň 2017 po­čas re­kon­štruk­cie elek­trič­ko­vej trate na Špi­tál­skej a do­prava ne­sko­la­bo­vala, práve na­opak.

Po­du­ja­tie What­City? na Mic­kie­wičke priamo nad­vä­zuje na úvodnú fázu ná­vrhov štu­den­tov FA STU na jar 2017, ktorí sa ve­no­vali Mic­kie­wic­zo­vej ulici. Ini­cia­tíve zve­ľa­de­nia lo­ka­lity sa ve­no­vali aj štú­die ar­chi­tek­to­nic­kých ná­vrhov bu­dovy Hur­ba­no­vých ka­sární, ktorá je si­tu­ovaná v spod­nej časti Kol­lá­rovho ná­mes­tia a na za­čiatku Mic­kie­wic­zo­vej ulice. Aj v týchto štú­diách je zrejmé, že pre­po­je­ním rôz­nych ur­ba­nis­tic­kých prv­kov je možné vy­tvo­riť je­di­nečný ve­rejný pries­tor slú­žiaci po­tre­bám ľudí v čo možno najp­rí­jem­nej­šej forme.

O ulici na ulici s pes­trým prog­ra­mom na celý deň

 

Ce­lo­denný po­u­ličný fes­ti­val na Mic­kie­wičke bude pre­po­jený s od­bor­nou kon­fe­ren­ciou v ne­tra­dič­nom for­máte roz­ho­vo­rov je­den na jed­ného. Náv­štev­níci budú mať šancu po­roz­prá­vať sa s od­bor­níkmi na mest­skú správu, ve­rejné pries­tory ale aj s oby­va­teľmi Mic­kie­wic­zo­vej. Po­zva­nie pri­jal na­prí­klad hlavný ar­chi­tekt a vi­cep­ri­má­tor mesta Ľub­ľana Ja­nez Ko­želj, ktorý do­ká­zal pre­me­niť opus­tené cen­trum plné au­to­mo­bi­lov na des­ti­ná­ciu at­rak­tívnu pre miest­nych aj tu­ris­tov. Po­roz­prá­vať sa bu­dete môcť aj s Ho­lan­ďan­kou Wil­le­mijn de Boer, ktorá má re­cept na ne­vy­uží­vané bu­dovy. Na Mic­kie­wic­zovu prídu aj experti na do­pravu z Prahy a Bu­da­pešti, či jed­ného z najp­rog­re­sív­nej­ších čes­kých miest, Li­to­měříc, zá­stup­co­via ne­vi­dia­cich, oko­li­tých ini­cia­tív alebo ve­dúci pre­vádzky Fa­xCopy na Mic­kie­wic­zo­vej. Dis­ku­sie pri stole budú môcť po­čú­vať v slú­chad­lách aj os­tatní náv­štev­níci.

Na­miesto ruš­nej do­pravy sa Mic­kie­wic­zova za­plní stán­kami su­sed­ských a ne­zis­ko­vých or­ga­ni­zá­cií, jed­lom a po­se­de­ním. Jed­ným z par­tne­rov po­du­ja­tia je Dobrý trh. Pri­pra­vený je aj mi­ni­fut­ba­lový tur­naj, disco na ko­lies­ko­vých kor­ču­liach, ne­bude chý­bať stand-up co­medy či kon­certy.

 

Viac o kon­fe­ren­cii What­City? na web­stránke www.what­city.sk a na so­ciál­nych sie­ťach Punkt o.z a ITB De­ve­lop­ment.

Zdorj: TS

Pridať komentár (0)