Wish Regis­try: Appka, ktorá pomáha plniť žela­nia

Daniela Vojíková / 28. marec 2014 / Business

Neviem, čo je hor­šie — či v deň naro­de­nín pobe­ho­vať v záchvate zúfals­tva po nákup­nom cen­tre a hľa­dať dar­ček pre rodin­ného prí­sluš­níka (keďže vôbec netu­šíte, čím ho obda­ro­vať) alebo daro­vať tretí rok po sebe ponožky. 

Vyš­šie spo­me­nuté traumy môžu pat­riť minu­losti, ak poviete svo­jim blíz­kym o Wish­Re­gis­try. Táto jed­no­du­chá, gra­ficky vyšper­ko­vaná apli­ká­cia sa pýši tým, že vám pomôže zapa­mä­tať si dôle­žité dátumy ako výro­čia, naro­de­niny, či deň matiek. Ale nie­len to — záro­veň vám umožní dostá­vať a dávať dary, ktoré naozaj chcete. Stačí si vytvo­riť pro­fil a odfo­tiť objekt vašich naj­taj­nej­ších túžob. Wish­Re­gis­try kaž­dej fotke pri­pojí geotag s popi­som obchodu, kde sa tovar nachá­dza. Vy jedi­ným kli­kom môžete zoznam pub­li­ko­vať na sociál­nych sie­ťach. Týmto spô­so­bom budú vaši blízki vedieť nie­len to, čo si želáte, ale aj to, kde daný pro­dukt zaob­sta­rať. 

Za Wish­Re­gis­try stojí blon­dínka z Mel­bourne Claire Sum­mers. Claire je retai­lová a mar­ke­tin­gová vete­ránka, ktorá napo­sledy pra­co­vala ako Mar­ke­ting Sales Mana­ger pre obchodný dom Tar­get. Preto niet divu, že celá apli­ká­cia je posta­vená nie­len na dlho­roč­ných skú­se­nos­tiach, ale hlavne na dátach a robust­ných ana­ly­tic­kých vzor­coch. Jej start-up je, obrazne pove­dané, ešte v plien­kach, keďže bol zalo­žený pred zhruba rokom. No už sti­hol zís­kať pod­poru jed­ného z najvp­lyv­nej­ších aus­trál­skych inku­bá­to­rov Blu­e­Chilli.

Via­noce sú ešte ďaleko, ale ja sa už teraz teším na vytvá­ra­nie zoznamu dar­če­kov. Už len treba veriť, že sa nájde nie­kto, kto mi tú drahú kabelku z výkladu aj kúpi!

zdroj: www.wishregistry.com

Pridať komentár (0)