Xia­omi chce kon­ku­ro­vať aj v seg­mente kan­ce­lár­skych potrieb, pred­sta­vuje vlastné pero

Kristián Hrušovský, fonyzciny.sk / 30. júla 2016 / Tech a inovácie

Spo­loč­nosť Xia­omi už dávno nie je známa len výro­bou smart­fó­nov či inej spot­reb­nej elek­tro­niky a v ich port­fó­liu náj­deme aj prí­slu­šen­stvo vhodné do bež­ného života. Okrem ruk­sa­kov, ces­tov­ných kuf­rov či poznám­ko­vých blo­kov bude Xia­omi odte­raz vyrá­bať aj vlastné pero.

Xia­omi dnes pod svo­jou novou znač­kou Mijia zame­ra­nou na inte­li­gentnú domác­nosť, uviedlo vlastné pero. To síce inte­li­gentné nie je, no stále spadá do kate­gó­rie domá­cich pro­duk­tov. Pero využíva švaj­čiar­ske PRE­MEC náplne s japon­ským Mikuni atra­men­tom vyzna­ču­júce sa rých­lym schnu­tím na papieri. Mijia hovorí, že samotný atra­ment v tube vysy­chá len veľmi pomaly a aj po dlhom nepou­ží­vaní pera bude atra­ment pri­pra­vený na pou­ži­tie.

xiaomi-pero-2

Pero je dostupné v bie­lom a čier­nom fareb­nom pre­ve­dení a jeho kon­štruk­cia má prie­mer 9,5 mm, aby bolo zabez­pe­čené pohodlné ucho­pe­nie pera pri písaní. Samotná tuha sa vysúva pomo­cou otoč­ného mecha­nizmu v dol­nej časti pera, kto­rého rotá­cia dosa­huje 120°.

Tuha sa z pera vysu­nie presne o 0,5 mm, pri­čom zakon­čená je volf­rá­mo­vou guľôč­kou s vyso­kou pres­nos­ťou. Spo­loč­nosť si pri výrobe častí pera dala zále­žať. Vnú­torné pohyb­livé časti sú vyro­bené z kovu, zatiaľ čo otočný mecha­niz­mus je z medi. Mijia uvá­dza život­nosť až 50 000 otá­čok.

xiaomi-pero-1
Xia­omi Mi Pen bude vhod­ným dopl­n­kom vo vrecku vášho biz­nis saka, prí­padne plno­hod­not­nou písa­cou potre­bou do školy. Cena štý­lo­vého pera od Xia­omi bola na domá­com, čín­skom trhu sta­no­vená na 19 juanov, čo je v pre­počte 2,6 €.

xiaomi-pero-3

FONY Z CINY

zdroj: fonyzciny.sk, zdroj foto­gra­fií: mi.com

Pridať komentár (0)