Xia­omi chce kon­ku­ro­vať aj v seg­men­te kan­ce­lár­skych potrieb, pred­sta­vu­je vlast­né pero

Kristián Hrušovský, fonyzciny.sk / 30. júla 2016 / Tech a inovácie

Spo­loč­nosť Xia­omi už dáv­no nie je zná­ma len výro­bou smart­fó­nov či inej spot­reb­nej elek­tro­ni­ky a v ich port­fó­liu náj­de­me aj prí­slu­šen­stvo vhod­né do bež­né­ho živo­ta. Okrem ruk­sa­kov, ces­tov­ných kuf­rov či poznám­ko­vých blo­kov bude Xia­omi odte­raz vyrá­bať aj vlast­né pero.

Xia­omi dnes pod svo­jou novou znač­kou Mijia zame­ra­nou na inte­li­gent­nú domác­nosť, uvied­lo vlast­né pero. To síce inte­li­gent­né nie je, no stá­le spa­dá do kate­gó­rie domá­cich pro­duk­tov. Pero využí­va švaj­čiar­ske PRE­MEC nápl­ne s japon­ským Miku­ni atra­men­tom vyzna­ču­jú­ce sa rých­lym schnu­tím na papie­ri. Mijia hovo­rí, že samot­ný atra­ment v tube vysy­chá len veľ­mi poma­ly a aj po dlhom nepou­ží­va­ní pera bude atra­ment pri­pra­ve­ný na pou­ži­tie.

xiaomi-pero-2

Pero je dostup­né v bie­lom a čier­nom fareb­nom pre­ve­de­ní a jeho kon­štruk­cia má prie­mer 9,5 mm, aby bolo zabez­pe­če­né pohodl­né ucho­pe­nie pera pri písa­ní. Samot­ná tuha sa vysú­va pomo­cou otoč­né­ho mecha­niz­mu v dol­nej čas­ti pera, kto­ré­ho rotá­cia dosa­hu­je 120°.

Tuha sa z pera vysu­nie pres­ne o 0,5 mm, pri­čom zakon­če­ná je volf­rá­mo­vou guľôč­kou s vyso­kou pres­nos­ťou. Spo­loč­nosť si pri výro­be čas­tí pera dala zále­žať. Vnú­tor­né pohyb­li­vé čas­ti sú vyro­be­né z kovu, zatiaľ čo otoč­ný mecha­niz­mus je z medi. Mijia uvá­dza život­nosť až 50 000 otá­čok.

xiaomi-pero-1
Xia­omi Mi Pen bude vhod­ným dopl­n­kom vo vrec­ku váš­ho biz­nis saka, prí­pad­ne plno­hod­not­nou písa­cou potre­bou do ško­ly. Cena štý­lo­vé­ho pera od Xia­omi bola na domá­com, čín­skom trhu sta­no­ve­ná na 19 juanov, čo je v pre­poč­te 2,6 €.

xiaomi-pero-3

FONY Z CINY

zdroj: fonyzciny.sk, zdroj foto­gra­fií: mi.com

Pridať komentár (0)