Xia­omi & Huami pred­sta­vili inte­li­gentné špor­tové hodinky AMAZ­FIT s GPS i 5 dňo­vou výdr­žou

Kristián Hrušovský, fonyzciny.sk / 31. augusta 2016 / Tech a inovácie

Spo­loč­nosť Huami sto­jacu za výro­bou naj­po­pu­lár­nej­šieho fit­ness náramku na svete, Xia­omi Mi Band, sme vám pred­sta­vili už pred pár dňami. Xia­omi, ako jeden z naj­väč­ších tech­no­lo­gic­kých gigan­tov v Číne veľmi úzko spo­lu­pra­cuje s Huami, o čom svedčí aj pro­duk­cia náram­kov Mi Band. Teraz ich spo­ločná spo­lu­práca pri­náša ďal­šie ovo­cie.

Huami AMAZ­FIT Sport Watch sú zbrusu nové inte­li­gentné špor­tové hodinky, ktoré pri­ná­šajú množ­stvo per­fekt­ných fun­kcií. Hodinky pri­chá­dzajú s okrúh­lym 1,34″ disp­le­jom, ktorý nesie roz­lí­še­nie 320 x 300 pixe­lov. Rám hodi­niek je vyro­bený z odol­nej kera­miky, ktorá bez prob­lé­mov pre­díde akým­koľ­vek škra­ban­com. Spolu s hodin­kami pri­chá­dza aj gumený špor­tový nára­mok so šír­kou 22 mm, ktorý je možné veľmi jed­no­du­cho naprí­klad za nára­mok z kože. Kon­štruk­cia AMAZ­FIT Sport Watch je vode odolná a nesie IP67 cer­ti­fi­ká­ciu.

huami-amazfit-sport-watch-1

Po stránke hard­véru nové hodinky pri­chá­dzajú s dvoj­jad­ro­vým 1,2 GHz pro­ce­so­rom, kto­rého presný model žiaľ nepo­známe. Pre mul­ti­tas­king je k dis­po­zí­cii 512 MB RAM pamäť a údaje z vašich špor­to­vých akti­vít sa budú ukla­dať do 4 GB vnú­tor­nej pamäte. AMAZ­FIT Sport Watch od dcér­skej spo­loč­nosti Xia­omi tak­tiež pri­chá­dzajú s 28 nm GPS sen­zo­rom, Blu­e­to­oth 4.0 LE a nechýba ani WiFi pri­po­je­nie k inter­netu. O napá­ja­nie hodi­niek sa stará 280 mAh baté­ria, kto­rej výdrž výrobca pro­kla­muje na 5 dní prie­mer­ného pou­ží­va­nia, 11 dní pri počí­taní kro­kov a 35 hodín pri neus­tále zapnu­tom GPS.

huami-amazfit-sport-watch (3)

Špor­to­vým hodin­kám nesmie chý­bať ani sní­mač srd­co­vého tepu, ktorý samoz­rejme obsa­hujú aj tie od Huami. Ide o sní­mač vyvi­nutý priamo spo­loč­nos­ťou Huami, ktorý váš tep moni­to­ruje v reál­nom čase a dokonca aj počas pohybu. S hodin­kami Huami AMAZ­FIT Sport Watch je dokonca možné rea­li­zo­vať bez­kon­taktné platby cez službu mobil­ných pla­tieb Ali­baba Ali­Pay, ktorá fun­guje v domov­skej Číne. K hodin­kám je samoz­rejme možné stiah­nuť apli­ká­ciu do vášho smart­fónu, ktorá zobrazí všetky name­rané údaje. Hodinky okrem iného pod­po­rujú pre­hrá­va­nie hudby cez Blu­e­to­oth head­set / repro­duk­tor a tak­tiež zobra­zo­va­nie upo­zor­není o hovo­roch, sprá­vach či počasí.

huami-amazfit-sport-watch (11)

Pre­daj Huami AMAZ­FIT Sport Watch štar­tuje už zaj­tra, 31.8. o 10:00 na domá­com, čín­skom trhu. Ofi­ciálna cena bola sta­no­vená na 799 juanov, čo činí v pre­počte pri­bližne 107 €.

FONY Z CINY

zdroj: fonyzciny.sk, zdroj foto­gra­fií: giz­mo­china

Pridať komentár (0)