Xia­omi má jeden z prvých kom­plet­ne bez­rá­mi­ko­vých smart­fó­nov. Pri­ví­taj mon­štru­óz­ny Xia­omi Mi MIX!

Kristián Hrušovský / 25. októbra 2016 / Tech a inovácie

Pre čín­ske­ho tech­no­lo­gic­ké­ho gigan­ta Xia­omi je dnes veľ­ký deň. Ako už bolo avi­zo­va­né, dlho oča­ká­va­ný phab­let Xia­omi Mi Note 2 koneč­ne uzrel svet­lo smart­fó­no­vé­ho sve­ta, kto­rý z neho nemô­že spus­tiť oči. „Čín­sky App­le“ má však ešte jed­no eso v ruká­ve.

Ihneď po uve­de­ní nadu­pa­né­ho Xia­omi Mi Note 2 nás CEO spo­loč­nos­ti, Lei Jun, začal obo­zna­mo­vať s ich vlast­ným kon­cep­tom kom­plet­ne bez­rá­mi­ko­vé­ho smart­fó­nu. Najprv nám boli na plát­ne uká­za­né len jeho ren­dre, no neskôr pri­šiel šok. Lei Jun ten­to kon­cept smart­fó­nu pred­sta­vo­val spo­loč­ne s Phi­lip­pom Starc­kom, naj­zná­mej­ším fran­cúz­skym dizaj­né­rom, kto­rý pomo­hol Mi MIX navr­hnúť. Xia­omi však neos­ta­lo len pri gra­fic­kom kon­cep­te. Čín­sky gigant ten­to smart­fón aj reál­ne skon­štru­oval, čím sa radí medzi prvých výrob­cov smart­fó­nov s komerč­ne pre­dá­va­ným kom­plet­ne bez­rá­mi­ko­vým smart­fó­nom!

xiaomi-mi-mix-1

Xia­omi Mi MIX sa dá nazvať aj ulti­mát­nym smart­fó­nom, keď­že jeho výba­va je priam mon­štru­óz­na. Aktu­ál­ne hard­vé­ro­vo naj­vys­pe­lej­ší smart­fón na trhu pri­chá­dza s obrov­ským 6,44-palcovým disp­le­jom, kto­rý tvo­rí neuve­ri­teľ­ných 91,3% pred­nej plo­chy. Bez­rá­mi­ko­vý disp­lej pri­chá­dza s pome­rom strán 17:9, maxi­mál­nou svie­ti­vos­ťou až 500 nitov, až 94% NTSC fareb­ným gamu­tom a veľ­mi jem­ným roz­lí­še­ním 2048 x 1080 pixe­lov, kto­ré tvo­rí hus­to­tu pixe­lov 362 ppi. Xia­omi Mi MIX je výbor­nou ukáž­kou toho, ako aj smart­fón s takým­to veľ­kým disp­le­jom môže nado­bud­núť pri­ja­teľ­ných roz­me­rov. Tie sú fan­tas­tic­kých 158.8 x 81.9 x 7.9 mm pri hmot­nos­ti 209 gra­mov. Roz­mer­mi sa Xia­omi Mi MIX pri­bli­žu­je k bež­ným 5,5″ smart­fó­nom.

Vyš­šiu hmot­nosť smart­fó­nu majú na sve­do­mí mate­riá­ly, z kto­rých je Xia­omi Mi MIX skon­štru­ova­ný. Ide o pré­mi­ové kera­mic­ké sklo na pred­nej aj zadnej stra­ne, ale aj kera­mic­ké boč­né hra­ny zaria­de­nia. V prí­pa­de exklu­zív­nej ver­zie smart­fó­nu bolo pou­ži­té aj 18 kará­to­vé zla­to, kto­rým je pokry­tá obruč foto­apa­rá­tu a sní­ma­ča odtlač­kov prs­tov na zadnej stra­ne.

xiaomi-mi-mix-4

Iste si si vši­mol, že Mi MIX neob­sa­hu­je kla­sic­ký repro­duk­tor pre tele­fo­no­va­nie, kto­rý býva umiest­ne­ný nad disp­le­jom. Smart­fón mies­to toh­to repro­duk­to­ra využí­va špe­ciál­nu kon­zo­lo­vú pie­zo­elek­tric­kú kera­mic­kú tech­no­ló­giu, kto­rá pomo­cou meni­ča kon­ver­tu­je elek­tric­ké sig­ná­ly na mecha­nic­kú ener­giu. Vo výsled­ku túto člo­vek vní­ma ako zvu­ky nesú­ce sa pomo­cou jem­ných vib­rá­cií. Nahra­de­ný bol aj kla­sic­ký pro­xi­mi­ty sen­zor (sen­zor pri­blí­že­nia), kto­rý zastu­pu­je ultra­zvu­ko­vý pro­xi­mi­ty sen­zor. Pred­ná kame­ra s roz­lí­še­ním 5 MPx a FullHD videom bola pre­miest­ne­ná do pra­vé­ho spod­né­ho rohu pred­nej stra­ny.

xiaomi-mi-mix-7

Xia­omi Mi MIX bol po hard­vé­ro­vej strán­ke vyba­ve­né tým naj­lep­ším, čo v súčas­nos­ti v smart­fó­ne môžeš mať. Pod kapo­tou toh­to kom­plet­ne bez­rá­mi­ko­vé­ho mon­štra sa skrý­va výkon­ný Qual­comm Snapd­ra­gon 821 pro­ce­sor s maxi­mál­nym tak­tom 2,35 GHz, gra­fic­kým akce­le­rá­to­rom Adre­no 530 s tak­tiež vyš­šou frek­ven­ci­ou či 4 GB / 6 GB RAM pamä­ťou typu LPDD­R4. Základ­ná ver­zia ponú­ka až 128 GB vnú­tor­nej pamä­te, zatiaľ čo exklu­zív­na masív­nych 256 GB. Ako pamä­ťo­vé čipy boli pou­ži­té dopo­siaľ naj­rých­lej­šie USF 2.0.

xiaomi-mi-mix-10

Na zadnej stra­ne si mies­to okrem kera­mic­ké­ho skla našiel mies­to aj 16 MPx hlav­ný foto­apa­rát s fázo­vým zaos­tro­va­ním, clo­nou f/2.0, duál­nym LED bles­kom, 4K videom či HDR reži­mom. Samoz­rej­mos­ťou je aj nahrá­va­nie slow-moti­on videa v roz­lí­še­ní 720p pri 120 fps. Pod foto­apa­rá­tom bol umiest­ne­ný už spo­mí­na­ný sní­mač odtlač­kov prs­tov, pri­čom ide o kon­venč­ný sní­mač. V len 7,9 mili­met­rov hru­bom tele sa nachá­dza obrov­ská 4400 mAh baté­ria s pod­po­rou rých­le­ho nabí­ja­nia Quick Char­ge 3.0. Nabí­ja­nie ako aj pre­nos dát z/do smart­fó­nu bude pre­bie­hať cez rever­zi­bil­ný USB Type-C konek­tor.

xiaomi-mi-mix-14

Po soft­vé­ro­vej strán­ke bude k dis­po­zí­cii zná­ma MIUI 8 nad­stav­ba posta­ve­ná na Andro­ide. Xia­omi Mi MIX pri­chá­dza aj s Dual­SIM fun­kci­ona­li­tou a bohu­žiaľ, s nie kom­plet­nou pod­po­rou európ­skych LTE frek­ven­cií. V jeho pod­po­re náj­de­me B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, pri­čom B20 (800 MHz) chý­ba. Nako­niec tu máme ceny, kto­ré, ako už asi oča­ká­vaš, sú na pome­ry čín­skych smart­fó­nov pomer­ne vyso­ké. Za základ­nú ver­ziu so 4 GB RAM a 128 GB pamä­ťou si Xia­omi pýta 3499 juanov (475 €), zatiaľ čo ofi­ciál­na čín­ska cena exklu­zív­nej ver­zie Mi MIX bola sta­no­ve­ná na 3999 jau­nov (542 €).

Prvé reál­ne hands-on fot­ky:

fony-z-ciny3-1024x1821-1024x182

zdroj: fonyzciny.startitup.sk

Pridať komentár (0)