Xia­omi má jeden z prvých kom­pletne bez­rá­mi­ko­vých smart­fó­nov. Pri­ví­taj mon­štru­ózny Xia­omi Mi MIX!

Kristián Hrušovský / 25. októbra 2016 / Tech a inovácie

Pre čín­skeho tech­no­lo­gic­kého giganta Xia­omi je dnes veľký deň. Ako už bolo avi­zo­vané, dlho oča­ká­vaný phab­let Xia­omi Mi Note 2 konečne uzrel svetlo smart­fó­no­vého sveta, ktorý z neho nemôže spus­tiť oči. „Čín­sky Apple“ má však ešte jedno eso v rukáve.

Ihneď po uve­dení nadu­pa­ného Xia­omi Mi Note 2 nás CEO spo­loč­nosti, Lei Jun, začal obo­zna­mo­vať s ich vlast­ným kon­cep­tom kom­pletne bez­rá­mi­ko­vého smart­fónu. Najprv nám boli na plátne uká­zané len jeho ren­dre, no neskôr pri­šiel šok. Lei Jun tento kon­cept smart­fónu pred­sta­vo­val spo­ločne s Phi­lip­pom Starc­kom, naj­zná­mej­ším fran­cúz­skym dizaj­né­rom, ktorý pomo­hol Mi MIX navr­hnúť. Xia­omi však neos­talo len pri gra­fic­kom kon­cepte. Čín­sky gigant tento smart­fón aj reálne skon­štru­oval, čím sa radí medzi prvých výrob­cov smart­fó­nov s komerčne pre­dá­va­ným kom­pletne bez­rá­mi­ko­vým smart­fó­nom!

xiaomi-mi-mix-1

Xia­omi Mi MIX sa dá nazvať aj ulti­mát­nym smart­fó­nom, keďže jeho výbava je priam mon­štru­ózna. Aktu­álne hard­vé­rovo naj­vys­pe­lejší smart­fón na trhu pri­chá­dza s obrov­ským 6,44-palcovým disp­le­jom, ktorý tvorí neuve­ri­teľ­ných 91,3% pred­nej plo­chy. Bez­rá­mi­kový disp­lej pri­chá­dza s pome­rom strán 17:9, maxi­mál­nou svie­ti­vos­ťou až 500 nitov, až 94% NTSC fareb­ným gamu­tom a veľmi jem­ným roz­lí­še­ním 2048 x 1080 pixe­lov, ktoré tvorí hus­totu pixe­lov 362 ppi. Xia­omi Mi MIX je výbor­nou ukáž­kou toho, ako aj smart­fón s takýmto veľ­kým disp­le­jom môže nado­bud­núť pri­ja­teľ­ných roz­me­rov. Tie sú fan­tas­tic­kých 158.8 x 81.9 x 7.9 mm pri hmot­nosti 209 gra­mov. Roz­mermi sa Xia­omi Mi MIX pri­bli­žuje k bež­ným 5,5″ smart­fó­nom.

Vyš­šiu hmot­nosť smart­fónu majú na sve­domí mate­riály, z kto­rých je Xia­omi Mi MIX skon­štru­ovaný. Ide o pré­mi­ové kera­mické sklo na pred­nej aj zadnej strane, ale aj kera­mické bočné hrany zaria­de­nia. V prí­pade exklu­zív­nej ver­zie smart­fónu bolo pou­žité aj 18 kará­tové zlato, kto­rým je pokrytá obruč foto­apa­rátu a sní­mača odtlač­kov prs­tov na zadnej strane.

xiaomi-mi-mix-4

Iste si si vši­mol, že Mi MIX neob­sa­huje kla­sický repro­duk­tor pre tele­fo­no­va­nie, ktorý býva umiest­nený nad disp­le­jom. Smart­fón miesto tohto repro­duk­tora využíva špe­ciálnu kon­zo­lovú pie­zo­elek­trickú kera­mickú tech­no­ló­giu, ktorá pomo­cou meniča kon­ver­tuje elek­trické sig­nály na mecha­nickú ener­giu. Vo výsledku túto člo­vek vníma ako zvuky nesúce sa pomo­cou jem­ných vib­rá­cií. Nahra­dený bol aj kla­sický pro­xi­mity sen­zor (sen­zor pri­blí­že­nia), ktorý zastu­puje ultra­zvu­kový pro­xi­mity sen­zor. Predná kamera s roz­lí­še­ním 5 MPx a FullHD videom bola pre­miest­nená do pra­vého spod­ného rohu pred­nej strany.

xiaomi-mi-mix-7

Xia­omi Mi MIX bol po hard­vé­ro­vej stránke vyba­vené tým naj­lep­ším, čo v súčas­nosti v smart­fóne môžeš mať. Pod kapo­tou tohto kom­pletne bez­rá­mi­ko­vého mon­štra sa skrýva výkonný Qual­comm Snapd­ra­gon 821 pro­ce­sor s maxi­mál­nym tak­tom 2,35 GHz, gra­fic­kým akce­le­rá­to­rom Adreno 530 s tak­tiež vyš­šou frek­ven­ciou či 4 GB / 6 GB RAM pamä­ťou typu LPDDR4. Základná ver­zia ponúka až 128 GB vnú­tor­nej pamäte, zatiaľ čo exklu­zívna masív­nych 256 GB. Ako pamä­ťové čipy boli pou­žité dopo­siaľ naj­rých­lej­šie USF 2.0.

xiaomi-mi-mix-10

Na zadnej strane si miesto okrem kera­mic­kého skla našiel miesto aj 16 MPx hlavný foto­apa­rát s fázo­vým zaos­tro­va­ním, clo­nou f/2.0, duál­nym LED bles­kom, 4K videom či HDR reži­mom. Samoz­rej­mos­ťou je aj nahrá­va­nie slow-motion videa v roz­lí­šení 720p pri 120 fps. Pod foto­apa­rá­tom bol umiest­nený už spo­mí­naný sní­mač odtlač­kov prs­tov, pri­čom ide o kon­venčný sní­mač. V len 7,9 mili­met­rov hru­bom tele sa nachá­dza obrov­ská 4400 mAh baté­ria s pod­po­rou rých­leho nabí­ja­nia Quick Charge 3.0. Nabí­ja­nie ako aj pre­nos dát z/do smart­fónu bude pre­bie­hať cez rever­zi­bilný USB Type-C konek­tor.

xiaomi-mi-mix-14

Po soft­vé­ro­vej stránke bude k dis­po­zí­cii známa MIUI 8 nad­stavba posta­vená na Andro­ide. Xia­omi Mi MIX pri­chá­dza aj s Dual­SIM fun­kci­ona­li­tou a bohu­žiaľ, s nie kom­plet­nou pod­po­rou európ­skych LTE frek­ven­cií. V jeho pod­pore náj­deme B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, pri­čom B20 (800 MHz) chýba. Nako­niec tu máme ceny, ktoré, ako už asi oča­ká­vaš, sú na pomery čín­skych smart­fó­nov pomerne vysoké. Za základnú ver­ziu so 4 GB RAM a 128 GB pamä­ťou si Xia­omi pýta 3499 juanov (475 €), zatiaľ čo ofi­ciálna čín­ska cena exklu­zív­nej ver­zie Mi MIX bola sta­no­vená na 3999 jau­nov (542 €).

Prvé reálne hands-on fotky:

fony-z-ciny3-1024x1821-1024x182

zdroj: fonyzciny.startitup.sk

Pridať komentár (0)