Xia­omi note­book už 27. júla? Potvr­dzujú to naj­nov­šie správy

Dávid Igaz, fonyzciny.sk / 16. júla 2016 / Tech a inovácie

Na his­to­ricky prvý note­book od Xia­omi sa teší množ­stvo fanú­ši­kov a už netr­pez­livo oča­ká­vajú potvr­de­nie ofi­ciál­neho dátumu pred­sta­ve­nia. Po naj­nov­ších infor­má­ciách môžeme byť opäť o niečo spo­koj­nejší a šťast­nejší.

Je známe, že 27. júla uspo­riada Xia­omi kon­fe­ren­ciu, na kto­rej prav­de­po­dobne pred­staví nový prí­ras­tok do línie Redmi, no nevy­lu­čuje sa ani prí­padné pred­sta­ve­nie high-endu Mi Note 2. Ďal­šie špe­ku­lá­cie sa vyno­rili hneď potom, ako sa začali obja­vo­vať infor­má­cie o pred­sta­vení Xia­omi note­bo­oku rov­nako 27. júla. Tento nadu­paný note­book príde v cel­kovo 3 ver­ziách, ktoré sa budú odli­šo­vať veľ­kos­ťou disp­leja. Dizajn bude veľmi podobný Mac­Bo­okom. Ope­rač­ným sys­té­mom sa stane Win­dows 10 a spo­loč­nosť pro­kla­muje, že note­book bude mať výbornú výdrž na jedno nabi­tie.

xiaomi-notebook

Vyhlá­se­nia Lei Juna hovo­rili o tom, že v dru­hej polo­vici roka máme oča­ká­vať množ­stvo nových zaria­dení a nebudú to len smart­fóny alebo gad­gety. V napätí teda čakáme na 27. júl, kedy dúfame, že sa doč­káme sluš­ného množ­stva novi­niek z dielne tohto čín­skeho giganta.

FONY Z CINY

zdroj: fonyzciny.sk, zdroj foto­gra­fií: giz­mo­china

Pridať komentár (0)