Xia­omi note­bo­ok už 27. júla? Potvr­dzu­jú to naj­nov­šie sprá­vy

Dávid Igaz, fonyzciny.sk / 16. júla 2016 / Tech a inovácie

Na his­to­ric­ky prvý note­bo­ok od Xia­omi sa teší množ­stvo fanú­ši­kov a už netr­pez­li­vo oča­ká­va­jú potvr­de­nie ofi­ciál­ne­ho dátu­mu pred­sta­ve­nia. Po naj­nov­ších infor­má­ciách môže­me byť opäť o nie­čo spo­koj­nej­ší a šťast­nej­ší.

Je zná­me, že 27. júla uspo­ria­da Xia­omi kon­fe­ren­ciu, na kto­rej prav­de­po­dob­ne pred­sta­ví nový prí­ras­tok do línie Red­mi, no nevy­lu­ču­je sa ani prí­pad­né pred­sta­ve­nie high-endu Mi Note 2. Ďal­šie špe­ku­lá­cie sa vyno­ri­li hneď potom, ako sa zača­li obja­vo­vať infor­má­cie o pred­sta­ve­ní Xia­omi note­bo­oku rov­na­ko 27. júla. Ten­to nadu­pa­ný note­bo­ok prí­de v cel­ko­vo 3 ver­ziách, kto­ré sa budú odli­šo­vať veľ­kos­ťou disp­le­ja. Dizajn bude veľ­mi podob­ný Mac­Bo­okom. Ope­rač­ným sys­té­mom sa sta­ne Win­do­ws 10 a spo­loč­nosť pro­kla­mu­je, že note­bo­ok bude mať výbor­nú výdrž na jed­no nabi­tie.

xiaomi-notebook

Vyhlá­se­nia Lei Juna hovo­ri­li o tom, že v dru­hej polo­vi­ci roka máme oča­ká­vať množ­stvo nových zaria­de­ní a nebu­dú to len smart­fó­ny ale­bo gad­ge­ty. V napä­tí teda čaká­me na 27. júl, kedy dúfa­me, že sa doč­ká­me sluš­né­ho množ­stva novi­niek z diel­ne toh­to čín­ske­ho gigan­ta.

FONY Z CINY

zdroj: fonyzciny.sk, zdroj foto­gra­fií: giz­mo­chi­na

Pridať komentár (0)