Xia­omi Redmi Note 4 ofi­ciálne: Luxusný dizajn, Media­Tek Helio X20, 4100 mAh baté­ria a cena 120 €

Dávid Igaz, fonyzciny.sk / 26. augusta 2016 / Tech a inovácie

Ďal­šia z mno­hých toh­to­roč­ných kon­fe­ren­cií Xia­omi nám pri­niesla špič­kovú novinku, o ktorú sa fanú­ši­ko­via doslova pobijú. Ako si určite pamä­táte, model Redmi Note 3 pre­de­fi­no­val pojem stred­nej triedy a jeho nástupca nechce zaos­tať za vyso­kými oča­ká­va­niami. Áno, Xia­omi Redmi Note 4 sme dnes spoz­nali ofi­ciálne ani nie rok po uve­dení sláv­neho pred­chodcu.

Čo teda zdobí novinku? Prvým atri­bú­tom, ktorý vyčnieva z radu, je nád­herný dizajn v hli­ní­ko­vej kon­štruk­cii. Podobný vzhľad pri­nie­sol aj model Redmi Pro, a tak sa zdá, že Xiaom vybaví všetky budúce modely série Redmi podob­ným dizaj­nom. Hli­ní­kové uni­body telo narú­šajú len tra­dičné plas­tové pre­deli antén na zadnej strane. V ruke sa bude držať nová Note 4-ka vskutku per­fektne a obrá­ba­nie boč­níc CNC stro­jom malo pris­pieť k ešte lep­šiemu pocitu zo smart­fónu.

xiaomi-redmi-note4-oficialne(11)

Predná strana dostala pre Redmi Note sériu už iko­nický 5,5-palcový IPS panel s FullHD roz­lí­še­ním a ele­gant­ným 2.5D zahnutí po obvode. Srd­com novinky je 10-jad­rový pro­ce­sor Media­Tek Helio X20, ktorý postupne dopĺňajú dve pamä­ťové kon­fi­gu­rá­cie – 2 GB RAM so 16 GB úlo­žis­kom a 3 GB RAM pamäte so 64 GB inter­ným úlo­žis­kom. Samoz­rejme, k dis­po­zí­cii je aj hyb­ridný slot, do kto­rého sa dá vlo­žiť mic­roSD karta s maxi­mál­nou kapa­ci­tou 128 GB. Gra­fic­kým akce­le­rá­to­rom je čip Mali T880 MP4 s pra­cov­nou frek­ven­ciou 700 MHz.

xiaomi-redmi-note4-oficialne(3)xiaomi-redmi-note4-oficialne(9)

Výdrž a veľká kapa­cita baté­rií je jedna z najob­ľú­be­nej­ších vlast­ností smart­fó­nov série Redmi a Redmi Note. Xia­omi Redmi Note 4 nechce z tejto parád­nej tra­dí­cie ani tro­chu vybo­čiť a pri­chá­dza s nad­prie­mer­nou 4100 mAh baté­riou, ktorú však, bohu­žiaľ, nabi­jeme len pri kla­sic­kých výstu­poch 5V/2A. Ope­rač­ným sys­té­mom je Android 6.0 Marsh­mal­low s nad­stav­bou MIUI 8.

xiaomi-redmi-note4-oficialne(2)xiaomi-redmi-note4-oficialne(4)

13 MPx foto­apa­rát na zadnej strane s clo­nou f/2.0 je tak­mer nezme­nený oproti pred­chod­covi a to isté môžeme pove­dať aj o sel­fie sní­mači na pred­nej strane s 5 MPx roz­lí­še­ním. Samoz­rej­mos­ťou je potom Dual­SIM fun­kci­ona­lita a opäť obme­dzená pod­pora 4G. Ten­to­raz smart­fón pod­po­ruje frek­ven­cie 850, 900, 1800, 2100 a 2600 MHz. Pozvoľna sa dostá­vame k cene. Tá začne na čias­tke 899 juanov, čiže 120 €. Variant s 3 GB RAM a 64 GB úlo­žis­kom bude stáť v Číne 160 €. Pre­daj štar­tuje už zaj­tra. Ostáva nám už len počkať na ceny, ktoré nasta­via zahra­ničné e-shopy. Oča­ril vás Xia­omi Redmi Note 4 natoľko, že plá­nu­jete „upg­rade“ z pred­chá­dza­jú­cej gene­rá­cie?

xiaomi-redmi-note4-oficialne(6)xiaomi-redmi-note4-oficialne(10)xiaomi-redmi-note4-oficialneFONY Z CINY

zdroj: fonyzciny.sk, zdroj foto­gra­fií: giz­mo­china

Pridať komentár (0)