Xia­omi Red­mi Note 4 ofi­ciál­ne: Luxus­ný dizajn, Media­Tek Helio X20, 4100 mAh baté­ria a cena 120 €

Dávid Igaz, fonyzciny.sk / 26. augusta 2016 / Tech a inovácie

Ďal­šia z mno­hých toh­to­roč­ných kon­fe­ren­cií Xia­omi nám pri­nies­la špič­ko­vú novin­ku, o kto­rú sa fanú­ši­ko­via doslo­va pobi­jú. Ako si urči­te pamä­tá­te, model Red­mi Note 3 pre­de­fi­no­val pojem stred­nej trie­dy a jeho nástup­ca nech­ce zaos­tať za vyso­ký­mi oča­ká­va­nia­mi. Áno, Xia­omi Red­mi Note 4 sme dnes spoz­na­li ofi­ciál­ne ani nie rok po uve­de­ní sláv­ne­ho pred­chod­cu.

Čo teda zdo­bí novin­ku? Prvým atri­bú­tom, kto­rý vyčnie­va z radu, je nád­her­ný dizajn v hli­ní­ko­vej kon­štruk­cii. Podob­ný vzhľad pri­nie­sol aj model Red­mi Pro, a tak sa zdá, že Xia­om vyba­ví všet­ky budú­ce mode­ly série Red­mi podob­ným dizaj­nom. Hli­ní­ko­vé uni­bo­dy telo narú­ša­jú len tra­dič­né plas­to­vé pre­de­li antén na zadnej stra­ne. V ruke sa bude držať nová Note 4-ka vskut­ku per­fekt­ne a obrá­ba­nie boč­níc CNC stro­jom malo pris­pieť k ešte lep­šie­mu poci­tu zo smart­fó­nu.

xiaomi-redmi-note4-oficialne(11)

Pred­ná stra­na dosta­la pre Red­mi Note sériu už iko­nic­ký 5,5-palcový IPS panel s FullHD roz­lí­še­ním a ele­gant­ným 2.5D zahnu­tí po obvo­de. Srd­com novin­ky je 10-jad­ro­vý pro­ce­sor Media­Tek Helio X20, kto­rý postup­ne dopĺňa­jú dve pamä­ťo­vé kon­fi­gu­rá­cie – 2 GB RAM so 16 GB úlo­žis­kom a 3 GB RAM pamä­te so 64 GB inter­ným úlo­žis­kom. Samoz­rej­me, k dis­po­zí­cii je aj hyb­rid­ný slot, do kto­ré­ho sa dá vlo­žiť mic­roSD kar­ta s maxi­mál­nou kapa­ci­tou 128 GB. Gra­fic­kým akce­le­rá­to­rom je čip Mali T880 MP4 s pra­cov­nou frek­ven­ci­ou 700 MHz.

xiaomi-redmi-note4-oficialne(3)xiaomi-redmi-note4-oficialne(9)

Výdrž a veľ­ká kapa­ci­ta baté­rií je jed­na z najob­ľú­be­nej­ších vlast­nos­tí smart­fó­nov série Red­mi a Red­mi Note. Xia­omi Red­mi Note 4 nech­ce z tej­to parád­nej tra­dí­cie ani tro­chu vybo­čiť a pri­chá­dza s nad­prie­mer­nou 4100 mAh baté­ri­ou, kto­rú však, bohu­žiaľ, nabi­je­me len pri kla­sic­kých výstu­poch 5V/2A. Ope­rač­ným sys­té­mom je Andro­id 6.0 Marsh­mal­low s nad­stav­bou MIUI 8.

xiaomi-redmi-note4-oficialne(2)xiaomi-redmi-note4-oficialne(4)

13 MPx foto­apa­rát na zadnej stra­ne s clo­nou f/2.0 je tak­mer nezme­ne­ný opro­ti pred­chod­co­vi a to isté môže­me pove­dať aj o sel­fie sní­ma­či na pred­nej stra­ne s 5 MPx roz­lí­še­ním. Samoz­rej­mos­ťou je potom Dual­SIM fun­kci­ona­li­ta a opäť obme­dze­ná pod­po­ra 4G. Ten­to­raz smart­fón pod­po­ru­je frek­ven­cie 850, 900, 1800, 2100 a 2600 MHz. Pozvoľ­na sa dostá­va­me k cene. Tá začne na čias­t­ke 899 juanov, čiže 120 €. Variant s 3 GB RAM a 64 GB úlo­žis­kom bude stáť v Číne 160 €. Pre­daj štar­tu­je už zaj­tra. Ostá­va nám už len počkať na ceny, kto­ré nasta­via zahra­nič­né e-sho­py. Oča­ril vás Xia­omi Red­mi Note 4 natoľ­ko, že plá­nu­je­te „upg­ra­de“ z pred­chá­dza­jú­cej gene­rá­cie?

xiaomi-redmi-note4-oficialne(6)xiaomi-redmi-note4-oficialne(10)xiaomi-redmi-note4-oficialneFONY Z CINY

zdroj: fonyzciny.sk, zdroj foto­gra­fií: giz­mo­chi­na

Pridať komentár (0)