YEME – o koľko drah­šie sa tam nay­eme?

Katarína Novotná, xkatka.sk / 9. marca 2016 / Zo Slovenska

Takýto typ článku som nikdy nemala v pláne, ale nedalo mi to. Potom, čo sme dnes opus­tili Kauf­land pre nízku kva­litu ovo­cia a zele­niny, roz­hodli sme sa ísť pozrieť nový obchod YEME. Ako už nad­pis hovorí, trošku nás dostali ceny.

Začala som cho­diť po obchode a fotiť, čo mi prišlo pod ruku. Fotila som bežné veci – mlieko, zele­ninu, ces­to­viny, dro­gé­riu,… Keď som sa vrá­tila z Terna, kde sme boli dokú­piť rožky, ktoré v YEME nemali, sadla som si a porov­nala som ceny YEME s cenami v Tesco Potra­viny domov.

Screen Shot 2016-03-09 at 12.35.43

foto: xkatka.sk

Možno máte nejaké výhrady, že však v YEME majú slo­ven­ské výrobky a že sa to nedá porov­nať. K tomu asi toľ­koto: tie para­dajky v tabuľke za 2,49€ boli z Turecka, pap­rika je z Grécka, odfo­tila som aj cvik­lové listy z Talian­ska… A to som v tej tabuľke bola ešte zho­vie­vavá. Mohla som tam dať aj tie para­dajky za 12,90€ za kilo alebo tie ces­to­viny 500g za 7,99€ a nie, neboli slo­ven­ské. V YEME bola tak­tiež slo­ven­ská točená za 5,50€ za kilo, ale neod­vá­žila som sa porov­ná­vať túto točenú s toče­nou v Tescu.

V obchode YEME majú aj koz­me­tiku Natura Sibe­rica. Túto koz­me­tiku poznám aj z esho­pov ako prí­rodnú koz­me­tiku. V Tescu ju nemali, tak som ceny porov­nala na Heureke. 400 ml kon­di­ci­onér Natura Sibe­rica v YEME stojí 8,50€. Na Heureke tento istý kon­di­ci­onér náj­dete na cenu 7,14 až 7,79 € (v 9 obcho­doch), t.j. o 0,71€ drah­šie ako najd­rahší eshop.

Aby som neho­vo­rila len o nega­tí­vach, tu je pár plu­sov:

SBS-kár bol v obleku. Pre­da­vačky boli milé a ochotné. Košíky aj vozíky boli ľahučké, plas­tové a dizaj­novo dobre spra­vené. Par­ko­visko je zadarmo na 90 minút a pri východe auto­ma­ticky kon­tro­luje špz-tku. Všetci si chvá­lia chleba, no bohu­žiaľ nám sa ho nepo­da­rilo kúpiť. Pečivo nebolo vôbec, museli sme si ho kúpiť v inom obchode. Mnohé regály boli prázdne.

Oplatí sa tam zbe­hnúť pre maslo (čerstvé v sáčku), bryn­dzu, mlieko či iné slo­ven­ské výrobky. Bežný rodinný nákup si tu ale neviem pred­sta­viť. Kva­litná zele­nina za dobré ceny sa dá kúpiť aj v trž­nici na Trnav­skom mýte.

foto: Kata­rína Novotná

Člá­nok bol pôvodne uve­rej­nený na xkatka.sk

Fotky pro­duk­tov v YEME aj s cenami (nie všetky pro­dukty sú aj v tabuľke):

20160307_18480320160307_18475720160307_18473520160307_18470120160307_18464820160307_18464220160307_18451920160307_18450220160307_18445920160307_18443520160307_18442520160307_18441520160307_18440320160307_18435120160307_18434420160307_18433620160307_18432420160307_18424720160307_18423320160307_18420520160307_18414620160307_18403320160307_18395820160307_184119

Zdroj: xkatka.sk, zdroj foto­gra­fií: Kata­rína Novotná, zdroj titul­nej foto­gra­fie: Kata­rína Novotná

Pridať komentár (0)