YEME – o koľ­ko drah­šie sa tam nay­eme?

Katarína Novotná, xkatka.sk / 9. marca 2016 / Zo Slovenska

Taký­to typ člán­ku som nikdy nema­la v plá­ne, ale neda­lo mi to. Potom, čo sme dnes opus­ti­li Kauf­land pre níz­ku kva­li­tu ovo­cia a zele­ni­ny, roz­hod­li sme sa ísť pozrieť nový obchod YEME. Ako už nad­pis hovo­rí, troš­ku nás dosta­li ceny.

Zača­la som cho­diť po obcho­de a fotiť, čo mi priš­lo pod ruku. Foti­la som bež­né veci – mlie­ko, zele­ni­nu, ces­to­vi­ny, dro­gé­riu,… Keď som sa vrá­ti­la z Ter­na, kde sme boli dokú­piť rož­ky, kto­ré v YEME nema­li, sad­la som si a porov­na­la som ceny YEME s cena­mi v Tes­co Potra­vi­ny domov.

Screen Shot 2016-03-09 at 12.35.43

foto: xkatka.sk

Mož­no máte neja­ké výhra­dy, že však v YEME majú slo­ven­ské výrob­ky a že sa to nedá porov­nať. K tomu asi toľ­ko­to: tie para­daj­ky v tabuľ­ke za 2,49€ boli z Turec­ka, pap­ri­ka je z Gréc­ka, odfo­ti­la som aj cvik­lo­vé lis­ty z Talian­ska… A to som v tej tabuľ­ke bola ešte zho­vie­va­vá. Moh­la som tam dať aj tie para­daj­ky za 12,90€ za kilo ale­bo tie ces­to­vi­ny 500g za 7,99€ a nie, nebo­li slo­ven­ské. V YEME bola tak­tiež slo­ven­ská toče­ná za 5,50€ za kilo, ale neod­vá­ži­la som sa porov­ná­vať túto toče­nú s toče­nou v Tes­cu.

V obcho­de YEME majú aj koz­me­ti­ku Natu­ra Sibe­ri­ca. Túto koz­me­ti­ku poznám aj z esho­pov ako prí­rod­nú koz­me­ti­ku. V Tes­cu ju nema­li, tak som ceny porov­na­la na Heure­ke. 400 ml kon­di­ci­onér Natu­ra Sibe­ri­ca v YEME sto­jí 8,50€. Na Heure­ke ten­to istý kon­di­ci­onér náj­de­te na cenu 7,14 až 7,79 € (v 9 obcho­doch), t.j. o 0,71€ drah­šie ako najd­rah­ší eshop.

Aby som neho­vo­ri­la len o nega­tí­vach, tu je pár plu­sov:

SBS-kár bol v oble­ku. Pre­da­vač­ky boli milé a ochot­né. Koší­ky aj vozí­ky boli ľahuč­ké, plas­to­vé a dizaj­no­vo dob­re spra­ve­né. Par­ko­vis­ko je zadar­mo na 90 minút a pri výcho­de auto­ma­tic­ky kon­tro­lu­je špz-tku. Všet­ci si chvá­lia chle­ba, no bohu­žiaľ nám sa ho nepo­da­ri­lo kúpiť. Peči­vo nebo­lo vôbec, muse­li sme si ho kúpiť v inom obcho­de. Mno­hé regá­ly boli prázd­ne.

Opla­tí sa tam zbe­hnúť pre mas­lo (čerstvé v sáč­ku), bryn­dzu, mlie­ko či iné slo­ven­ské výrob­ky. Bež­ný rodin­ný nákup si tu ale neviem pred­sta­viť. Kva­lit­ná zele­ni­na za dob­ré ceny sa dá kúpiť aj v trž­ni­ci na Trnav­skom mýte.

foto: Kata­rí­na Novot­ná

Člá­nok bol pôvod­ne uve­rej­ne­ný na xkatka.sk

Fot­ky pro­duk­tov v YEME aj s cena­mi (nie všet­ky pro­duk­ty sú aj v tabuľ­ke):

20160307_18480320160307_18475720160307_18473520160307_18470120160307_18464820160307_18464220160307_18451920160307_18450220160307_18445920160307_18443520160307_18442520160307_18441520160307_18440320160307_18435120160307_18434420160307_18433620160307_18432420160307_18424720160307_18423320160307_18420520160307_18414620160307_18403320160307_18395820160307_184119

Zdroj: xkatka.sk, zdroj foto­gra­fií: Kata­rí­na Novot­ná, zdroj titul­nej foto­gra­fie: Kata­rí­na Novot­ná

Pridať komentár (0)