You­Tu­be má od dnes rekla­my, kto­ré sa nedá pre­sko­čiť. Aké dlhé budú?

Filip Mosnár / 28. apríla 2016 / Business

Goog­le spúš­ťa tzv. Bum­per ads, nový for­mát rekla­my, s kto­rým sa stret­ne kaž­dý pou­ží­va­teľ You­Tu­be. Je na nich nie­čo nezvy­čaj­né, neda­jú sa totiž pre­sko­čiť. Aké však budú dlhé?

Kaž­dá taká­to rekla­ma bude trvať šesť sekúnd, urče­né sú k Tru­e­View kam­pa­niam, zame­ra­ným naj­mä mobil­né zariadenia.YouTube tým­to rea­gu­je na dopyt svoj­ho pub­li­ka vo veku 18 – 49 rokov, kto­ré využí­va smart­fó­ny na sle­do­va­nie krát­kych videí. Pod­ľa šta­tis­ti­ky spo­loč­nos­ti You­Tu­be pla­tí ten­to fakt na viac ako 50% opý­ta­ných.

Len čas uká­že, či sa spo­loč­nosť vhod­ne pris­pô­so­bi­la zme­ne návy­kov na sle­do­va­nie video for­má­tu. Ak sa však celý ten­to pokus uká­že ako úspech, može to ovplyv­niť moder­ný pohľad na mar­ke­ting, kde sa dote­raz voľ­be spot­re­bi­te­ľa pri­kla­da­lo naj­viac dôle­ži­tos­ti a význa­mu. Sám som zve­da­vý ako ten­to “expe­ri­ment” skon­čí.

zdroj: theverge.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: techradar.com

Pridať komentár (0)