You­Tube má od dnes reklamy, ktoré sa nedá pre­sko­čiť. Aké dlhé budú?

Filip Mosnár / 28. apríla 2016 / Business

Google spúšťa tzv. Bum­per ads, nový for­mát reklamy, s kto­rým sa stretne každý pou­ží­va­teľ You­Tube. Je na nich niečo nezvy­čajné, nedajú sa totiž pre­sko­čiť. Aké však budú dlhé?

Každá takáto reklama bude trvať šesť sekúnd, určené sú k Tru­e­View kam­pa­niam, zame­ra­ným najmä mobilné zariadenia.YouTube týmto rea­guje na dopyt svojho pub­lika vo veku 18 – 49 rokov, ktoré využíva smart­fóny na sle­do­va­nie krát­kych videí. Podľa šta­tis­tiky spo­loč­nosti You­Tube platí tento fakt na viac ako 50% opý­ta­ných.

Len čas ukáže, či sa spo­loč­nosť vhodne pris­pô­so­bila zmene návy­kov na sle­do­va­nie video for­mátu. Ak sa však celý tento pokus ukáže ako úspech, može to ovplyv­niť moderný pohľad na mar­ke­ting, kde sa dote­raz voľbe spot­re­bi­teľa pri­kla­dalo naj­viac dôle­ži­tosti a významu. Sám som zve­davý ako tento “expe­ri­ment” skončí.

zdroj: theverge.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: techradar.com

Pridať komentár (0)