Zabezpečujú koncerty Rolling Stones aj preteky Formuly 1. Slovenská firma ukazuje ľuďom správny smer

Alexandra Valkova / 9. januára 2019 / Rozhovory

  • Roz­ho­vor s jed­ným zo za­kla­da­te­ľov firmy Amena Smart Disp­lays, Ju­ra­jom Me­li­che­rom
  • O úspeš­nom pro­dukte, ktorý bol sú­čas­ťou kon­cer­tov Eda She­e­rana, Coldp­lay či do­konca pre­te­kov F1
  • Zo­známte sa so „ze­le­nou“ fir­mou, ktorá svoje pro­dukty na­vrhuje s dô­ra­zom na še­tr­nosť k ži­vot­nému pro­stre­diu
zdroj: Archív Amena
  • Roz­ho­vor s jed­ným zo za­kla­da­te­ľov firmy Amena Smart Disp­lays, Ju­ra­jom Me­li­che­rom
  • O úspeš­nom pro­dukte, ktorý bol sú­čas­ťou kon­cer­tov Eda She­e­rana, Coldp­lay či do­konca pre­te­kov F1
  • Zo­známte sa so „ze­le­nou“ fir­mou, ktorá svoje pro­dukty na­vrhuje s dô­ra­zom na še­tr­nosť k ži­vot­nému pro­stre­diu

Pro­jekt Amena Smart Disp­lays vzni­kol pred štyrmi rokmi, keď si za­kla­da­teľ Pa­vol Amena uve­do­mil po­čas sta­va­nia pó­dia na fes­ti­vale po­trebu dy­na­mic­kého ší­re­nia in­for­má­cii. Chý­balo tam podľa neho za­ria­de­nie, ktoré by ve­delo in­for­má­cie ší­riť ne­ná­silne a efek­tívne me­dzi ľuďmi. „Z disp­le­jov sa vy­vi­nul kom­plexný bez­peč­nostný sys­tém, ktorý má mnoho fun­kcií a vie po­môcť aj pri eva­ku­áciách a náh­lych va­ro­va­niach.

Me­dzi na­šich ak­tu­ál­nych kli­en­tov pat­ria or­ga­ni­zá­tori For­muly 1, Mo­toGP alebo DTM. Ta­kisto spo­lu­pra­cu­jeme so švaj­čiar­skou po­lí­ciou alebo sve­to­vou kon­cert­nou jed­not­kou Live Na­tion, kde sme do­dá­vali sys­tém na kon­certy hu­dob­ní­kov a ka­piel ako Coldp­lay, The Rol­ling Sto­nes, Rob­bie Wil­liams, Ed She­e­ran, či Guns N‘ Ro­ses“, do­dáva bu­si­ness de­ve­lop­ment a client re­la­ti­ons­hips ma­na­ger Ju­raj Me­li­cher. S Ju­ra­jom sme sa roz­prá­vali o prí­behu firmy, ví­ziách do bu­dúc­nosti aj o tom, ako im Slo­vak Bu­si­ness Agency po­máha úspešne pod­ni­kať.

Kde ste prišli k ná­padu smart disp­lays? Aké boli vaše za­čiatky? 

Pa­vol Amena, CEO spo­loč­nosti Amena Smart Disp­lays štu­do­val ro­bo­tiku a popri škole ro­bil na po­du­ja­tiach a po­má­hal sta­vať pó­diá. To bol zá­klad toho, ako sa do­stal do tohto od­vet­via. Ja som mal tiež tech­nické zá­ze­mie, štu­do­val som strednú školu elek­tro­tech­nickú a ne­skôr som išiel do Ra­kúska štu­do­vať bu­si­ness con­sul­ting. Popri škole som za­čal ro­biť vlastný fes­ti­val pri Tren­číne, no keďže sa ko­nal na kú­pa­lisku, ktoré ne­skôr skra­cho­valo, ne­mal som mož­nosť v tom po­kra­čo­vať. Obaja máme radi po­du­ja­tia, čo patrí k ne­od­de­li­teľ­nej časti na­šej práce, takže ak by nás to ne­ba­vilo, ne­mohli by sme to ro­biť.

Ako sa vaše smart disp­leje vy­rá­bajú?

Disp­leje vy­rá­bame kom­pletne na Slo­ven­sku. Pa­vol za­čí­nal v ma­lej ga­ráži v bra­ti­slav­skom Ru­ži­nove, te­raz máme veľký sklad a dielňu v No­vom Meste, ne­ďa­leko Po­lusu. Dô­le­žité je tiež spo­me­núť, že sa jedná o ma­lo­sé­riu, takže v pod­state každý disp­lej je ručná vý­roba. Vý­robný pro­ces je do znač­nej miery Pav­lova ak­ti­vita.

Nie­kedy sme ro­bili ku­sovo, te­raz sa však sna­žíme opti­ma­li­zo­vať vý­robu podľa po­treby a do­pytu a vy­rá­bať v ma­lej sé­rii (napr. po 5 ku­soch). V tom prí­pade je celý pro­ces efek­tív­nejší a tiež vieme vy­užiť aj po­moc bri­gád­ni­kov, štu­den­tov a ob­čas aj čle­nov ro­diny.

V čom je vaša tech­no­ló­gia vý­ni­močná?

Svo­jou fle­xi­bi­li­tou a jed­no­du­chos­ťou ovlá­da­nia. Sme je­diná spo­loč­nosť v Európe, ktorá po­núka ta­kéto pro­dukty a do­pĺňa ich ope­ra­tív­nymi služ­bami a kom­plet­ným ser­vi­som, od in­šta­lá­cie, až po pre­vádzku na po­du­ja­tiach. Celá naša fi­lo­zo­fia je po­sta­vaná na fle­xi­bi­lite, čo je naj­pod­stat­nejší fak­tor pri or­ga­ni­zá­cii po­du­jatí.

To sa od­ráža na na­šom prí­stupe k práci a schop­nosti rie­šiť veci okam­žite a za chodu a aj na di­zajne sa­mot­ných za­ria­dení. Dô­vod, prečo s nami ro­bia naši kli­enti radi je, že máme iný prí­stup k práci – ne­po­nú­kame pro­dukt, ale kom­pletnú službu s po­ra­den­stvom a ope­ra­tí­vou na po­du­jatí.

Tvr­díte, že vaše smart disp­leje sú „eco-friendly“. V čom to spo­číva?

Sme ze­lená firma a ro­bíme všetko eco-friendly. Ne­máme die­sel ge­ne­rá­tor na po­há­ňa­nie na­šich smart disp­le­jov a naše za­ria­de­nia sú na­pá­jané ba­té­riami a so­lár­nou ener­giou. Nie­ktoré z na­šich disp­le­jov vy­uží­vajú so­lárne na­bí­ja­nie ba­té­rii, čo majú veľmi radi v Ra­kúsku, keďže ne­pot­re­bu­jeme na disp­le­joch na diaľ­nici me­niť ba­té­riu ani po­čas pia­tich dní, takže tým zvy­šu­jeme aj bez­peč­nosť a šet­ríme or­ga­ni­zá­to­rovi roz­po­čet. Na­vyše, je to náš prís­pe­vok k eko­lo­gic­kým rie­še­niam.

Ed She­e­ran, Coldp­lay, For­mula 1, De­pe­che Mode, Vienna City Ma­rat­hon, Elect­ric Love, Grape Fes­ti­val. Ako ste sa do­stali na ta­kéto veľké po­du­ja­tia k sve­to­zná­mym me­nám?

Za kaž­dým kli­en­tom je iný prí­beh, ale ak by som to mal zo­vše­obec­niť, bolo to hlavne vy­trva­los­ťou v kon­tak­to­vaní kli­en­tov a zá­ro­veň sna­hou, aby bol každý kli­ent spo­kojný. Naše meno sa tak za­čalo ší­riť v kru­hoch or­ga­ni­zá­to­rov po­du­jatí a po­stup­ným zís­ka­va­ním dob­rých re­fe­ren­cií sme sa do­stali do po­ve­do­mia ta­kých veľ­kých pro­mo­té­rov akým je na­prí­klad Live Na­tion. Spo­lu­práca s Live Na­tion za­čala na kon­certe De­pe­che Mode v Bra­ti­slave, kde si nás aj vďaka To­má­šovi Mar­kovi všimli ľu­dia z Live Na­tion Poľ­sko a Ma­ďar­sko. Ná­sledne sme spolu spra­vili nie­koľko kon­cer­tov (opäť De­pe­che Mode a ná­sledne Guns`n`Ro­ses a Coldp­lay).

Na svo­jej ceste za úspe­chom vám po­mo­hol aj star­tu­pový prog­ram agen­túry SBA. Ako táto spo­lu­práca pre­bie­hala?

SBA nám vždy po­má­hala a aj na­ďa­lej po­máha. Vďaka nim te­raz ideme na Euro­so­nic, kde bu­deme mať mož­nosť pre­zen­to­vať náš pro­dukt a našu firmu. Prog­ram SBA pre nás zna­mená veľa, akoby sme mali dru­hého in­ves­tora, ktorý nám platí vý­stavy a mar­ke­ting, ktoré by sme si inak ne­mohli do­vo­liť. Účasť na vý­sta­vách je pre nás veľmi dô­le­žitá, takže sme vďační za pod­poru SBA.

Od­po­ru­čili by ste star­tu­pový prog­ram Star­tup Sharks aj ďal­ším ino­va­tív­nym pod­ni­ka­te­ľom?

Od­po­rú­čam to všet­kým, ktorí to môžu vy­užiť. No od­po­rú­čam im, aby to vy­užili roz­umne a nie bez­hlavo.

Slo­ven­ská firma Amena Smart Disp­lays pre­ra­zila s uni­kát­nymi smart disp­lejmi aj za hra­ni­cami Slo­ven­ska. Práve na pod­poru ce­z­hra­nič­ného pod­ni­ka­nia je za­me­raný aj pro­jekt CORD, v kto­rom mô­žete vy­pl­niť DO­TAZ­NÍK pre po­ten­ciál­nych pod­ni­ka­te­ľov, ženy pod­ni­ka­teľky alebo malé a stredné pod­niky (MSP). Po­mô­žete tak zís­ka­niu uži­toč­ných in­for­má­cií pre pod­poru ce­z­hra­nič­ných pod­ni­ka­teľ­ských ak­ti­vít.

Pridať komentár (0)