Zabezpečujú koncerty Rolling Stones aj preteky Formuly 1. Slovenská firma ukazuje ľuďom správny smer

  • Rozhovor s jedným zo zakladateľov firmy Amena Smart Displays, Jurajom Melicherom
  • O úspešnom produkte, ktorý bol súčasťou koncertov Eda Sheerana, Coldplay či dokonca pretekov F1
  • Zoznámte sa so „zelenou“ firmou, ktorá svoje produkty navrhuje s dôrazom na šetrnosť k životnému prostrediu
amena_titulka_1
Archív Amena
  • Rozhovor s jedným zo zakladateľov firmy Amena Smart Displays, Jurajom Melicherom
  • O úspešnom produkte, ktorý bol súčasťou koncertov Eda Sheerana, Coldplay či dokonca pretekov F1
  • Zoznámte sa so „zelenou“ firmou, ktorá svoje produkty navrhuje s dôrazom na šetrnosť k životnému prostrediu

Pro­jekt Amena Smart Disp­lays vzni­kol pred štyrmi rokmi, keď si zakladateľ Pa­vol Amena uve­do­mil po­čas sta­va­nia pó­dia na fes­ti­vale po­trebu dy­na­mic­kého ší­re­nia in­for­má­cii. Chý­balo tam podľa neho za­ria­de­nie, ktoré by ve­delo in­for­má­cie ší­riť ne­ná­silne a efek­tívne me­dzi ľuďmi. „Z disp­le­jov sa vy­vi­nul kom­plexný bez­peč­nostný sys­tém, ktorý má mnoho fun­kcií a vie po­môcť aj pri eva­ku­áciách a náh­lych va­ro­va­niach.

Me­dzi na­šich ak­tu­ál­nych kli­en­tov pat­ria or­ga­ni­zá­tori For­muly 1, Mo­toGP alebo DTM. Ta­kisto spo­lu­pra­cu­jeme so švaj­čiar­skou po­lí­ciou alebo sve­to­vou kon­cert­nou jed­not­kou Live Na­tion, kde sme do­dá­vali sys­tém na kon­certy hu­dob­ní­kov a ka­piel ako Coldp­lay, The Rol­ling Sto­nes, Rob­bie Wil­liams, Ed She­e­ran, či Guns N‘ Ro­ses“, do­dáva bu­si­ness de­ve­lop­ment a client re­la­ti­ons­hips manager Ju­raj Me­li­cher. S Jurajom sme sa rozprávali o príbehu firmy, víziách do budúcnosti aj o tom, ako im Slovak Business Agency pomáha úspešne podnikať.

Kde ste prišli k nápadu smart displays? Aké boli vaše začiatky? 

Pa­vol Amena, CEO spo­loč­nosti Amena Smart Disp­lays štu­do­val ro­bo­tiku a popri škole ro­bil na podujatiach a po­má­hal sta­vať pódiá. To bol zá­klad toho, ako sa do­stal do tohto odvet­via. Ja som mal tiež tech­nické zázemie, štu­do­val som strednú školu elek­tro­tech­nickú a ne­skôr som išiel do Ra­kúska štu­do­vať business consulting. Popri škole som za­čal ro­biť vlastný fes­ti­val pri Tren­číne, no keďže sa ko­nal na kú­pa­lisku, ktoré ne­skôr skra­cho­valo, ne­mal som mož­nosť v tom po­kra­čo­vať. Obaja máme radi podujatia, čo patrí k ne­od­de­li­teľ­nej časti na­šej práce, takže ak by nás to ne­ba­vilo, ne­mohli by sme to ro­biť.

Ako sa vaše smart displeje vyrábajú?

Disp­leje vy­rá­bame kom­pletne na Slo­ven­sku. Pa­vol za­čí­nal v ma­lej ga­ráži v bratislavskom Ru­ži­nove, te­raz máme veľký sklad a dielňu v No­vom Meste, ne­ďa­leko Po­lusu. Dô­le­žité je tiež spo­me­núť, že sa jedná o ma­lo­sé­riu, takže v pod­state každý disp­lej je ručná vý­roba. Výrobný proces je do značnej miery Pavlova aktivita.

Nie­kedy sme ro­bili ku­sovo, te­raz sa však sna­žíme opti­ma­li­zo­vať výrobu podľa po­treby a do­pytu a vy­rá­bať v malej sérii (napr. po 5 ku­soch). V tom prí­pade je celý pro­ces efek­tív­nejší a tiež vieme vy­užiť aj po­moc bri­gád­ni­kov, štu­den­tov a ob­čas aj členov rodiny.

V čom je vaša technológia výnimočná?

Svo­jou fle­xi­bi­li­tou a jed­no­du­chos­ťou ovlá­da­nia. Sme je­diná spo­loč­nosť v Európe, ktorá po­núka ta­kéto pro­dukty a do­pĺňa ich ope­ra­tív­nymi služ­bami a kom­plet­ným ser­vi­som, od in­šta­lá­cie, až po prevádzku na podujatiach. Celá naša fi­lo­zo­fia je po­sta­vaná na fle­xi­bi­lite, čo je naj­pod­stat­nejší fak­tor pri or­ga­ni­zá­cii podujatí.

To sa od­ráža na na­šom prí­stupe k práci a schop­nosti rie­šiť veci okam­žite a za chodu a aj na di­zajne sa­mot­ných za­ria­dení. Dô­vod, prečo s nami ro­bia naši kli­enti radi je, že máme iný prí­stup k práci – ne­po­nú­kame pro­dukt, ale kompletnú službu s poradenstvom a ope­ra­tí­vou na podujatí.

Tvr­díte, že vaše smart displeje sú „eco-friendly“. V čom to spočíva?

Sme ze­lená firma a ro­bíme všetko eco-friendly. Ne­máme die­sel ge­ne­rá­tor na po­há­ňa­nie na­šich smart disp­lejov a naše zariadenia sú napájané ba­té­riami a so­lár­nou ener­giou. Nie­ktoré z na­šich disp­le­jov vy­uží­vajú so­lárne na­bí­ja­nie ba­té­rii, čo majú veľmi radi v Ra­kúsku, keďže ne­pot­re­bu­jeme na disp­le­joch na diaľ­nici me­niť ba­té­riu ani po­čas piatich dní, takže tým zvy­šu­jeme aj bez­peč­nosť a šet­ríme or­ga­ni­zá­to­rovi roz­po­čet. Navyše, je to náš prís­pe­vok k ekologickým rie­še­niam.

Ed Sheeran, Coldplay, Formula 1, Depeche Mode, Vienna City Marathon, Electric Love, Grape Festival. Ako ste sa do­stali na ta­kéto veľké podujatia k sve­to­zná­mym me­nám?

Za kaž­dým kli­en­tom je iný prí­beh, ale ak by som to mal zovšeobecniť, bolo to hlavne vy­trva­los­ťou v kon­tak­to­vaní kli­en­tov a zá­ro­veň sna­hou, aby bol každý kli­ent spo­kojný. Naše meno sa tak za­čalo ší­riť v kru­hoch or­ga­ni­zá­to­rov podujatí a po­stup­ným zís­ka­va­ním dob­rých re­fe­ren­cií sme sa do­stali do po­ve­do­mia ta­kých veľ­kých pro­mo­té­rov akým je napríklad Live Na­tion. Spo­lu­práca s Live Na­tion za­čala na kon­certe De­pe­che Mode v Bra­ti­slave, kde si nás aj vďaka To­má­šovi Mar­kovi všimli ľu­dia z Live Na­tion Poľ­sko a Ma­ďar­sko. Ná­sledne sme spolu spra­vili nie­koľko kon­cer­tov (opäť De­pe­che Mode a ná­sledne Guns`n`Ro­ses a Coldp­lay).

Na svojej ceste za úspechom vám pomohol aj startupový program agentúry SBA. Ako táto spolupráca prebiehala?

SBA nám vždy po­má­hala a aj na­ďa­lej po­máha. Vďaka nim te­raz ideme na Euro­so­nic, kde bu­deme mať mož­nosť pre­zen­to­vať náš pro­dukt a našu firmu. Prog­ram SBA pre nás zna­mená veľa, akoby sme mali dru­hého in­ves­tora, ktorý nám platí vý­stavy a mar­ke­ting, ktoré by sme si inak ne­mohli do­vo­liť. Účasť na vý­sta­vách je pre nás veľmi dô­le­žitá, takže sme vďační za podporu SBA.

Odporučili by ste startupový program Startup Sharks aj ďalším inovatívnym podnikateľom?

Odporúčam to všetkým, ktorí to môžu využiť. No odporúčam im, aby to využili rozumne a nie bezhlavo.

Slovenská firma Amena Smart Displays prerazila s unikátnymi smart displejmi aj za hranicami Slovenska. Práve na podporu cezhraničného podnikania je zameraný aj projekt CORD, v ktorom môžete vyplniť DOTAZNÍK pre potenciálnych podnikateľov, ženy podnikateľky alebo malé a stredné podniky (MSP). Pomôžete tak získaniu užitočných informácií pre podporu cezhraničných podnikateľských aktivít.

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech