Začal prvý let okolo sveta pohá­ňaný iba solár­nou ener­giou

Michal Sorkovský / 10. marca 2015 / Tech a inovácie

Mohli by sme pove­dať, že sa písala pre­pí­sala his­tó­ria. André Borsch­berg totiž vyle­tel do vzdu­chu so svo­jim Solar Impulse, ktorý je pohá­ňaný výlučne solár­nou ener­giou.

Už je to šesť rokov, čo bolo odha­lené prvé, solár­nou ener­giou pohá­ňané lie­tadlo. No a vďaka pokroku sa teraz začal prvý let také­hoto lie­tadla okolo sveta. Solar Impulse sa mal pôvodne na tento dlhý let vydať už v roku 2012, ale jeho veľká cesta sa z rôz­nych dôvo­dov odkla­dala. V roku 2013 sa potom usku­toč­nil let tohto lie­tadla zo San Fran­cisca do New Yorku, ktorý s via­ce­rými zastáv­kami trval dva mesiace. 

Tento let začal v hlav­nom meste Spo­je­ných arab­ských emi­rá­tov Abú Zabí. Lie­tadlo vzlietlo krátko po sied­mej hodine ráno tamoj­šieho času. Solar Impulse poletí na východ cez Indiu, Čínu, USA, Európu a Afriku pred­tým, ako znova pri­stane v Spo­je­ných arab­ských emi­rá­toch. Komerčné aero­lí­nie si zatiaľ môžu vydých­nuť, keďže tomuto jed­no­miest­nemu lie­tadlu bude trvať pri­bližne päť mesia­cov, kým dokončí svoju cestu okolo sveta. Na tej ho čaká aj množ­stvo medzi­zas­tá­vok, kvôli údržbe lie­tadla a samoz­rejme aj oddy­chu. Tento čas bude tiež využitý na kam­pane za „čisté“ tech­no­ló­gie.

André Borsch­berg, ktorý s lie­tad­lom vzlie­tol z Abú Zabí s ním nebude letieť celú cestu. V nie­kto­rých fázach ho nahradí rekord­man v lie­taní s baló­nom Ber­trand Pic­card. Ten sa, ako ďalší člen svo­jej rodiny zapíše do his­tó­rie. V roku 1960 sa stal jeho otec jed­ným z prvých ľudí ktorý sa dostali na naj­hl­b­šie miesto oce­ánu, zatiaľ čo jeho starý otec sa v roku 1931 stal prvým člo­ve­kom, ktorý vyle­tel s baló­nom do stra­to­sféry.

Solare Impulse tím musel vybu­do­vať väč­šiu ver­ziu lie­tadla, než bol pôvodný pro­to­typ, aby vo vzdu­chu vydr­žalo dlh­šie a využí­valo viac slneč­nej ener­gie. Lie­tadlo má roz­pä­tie krí­diel vo veľ­kosti 72 met­rov, čo je viac ako má naprí­klad Boeing 747 jumbo yet. Tieto krídla majú zabu­do­va­ných 17 000 solár­nych člán­kov, ktoré budú pohá­ňať lítium-iónové baté­rie pre let v noci. 

zdroj: venturebeat.com

Pridať komentár (0)