Začal prvý let oko­lo sve­ta pohá­ňa­ný iba solár­nou ener­gi­ou

Michal Sorkovský / 10. marca 2015 / Tech a inovácie

Moh­li by sme pove­dať, že sa písa­la pre­pí­sa­la his­tó­ria. André Borsch­berg totiž vyle­tel do vzdu­chu so svo­jim Solar Impul­se, kto­rý je pohá­ňa­ný výluč­ne solár­nou ener­gi­ou.

Už je to šesť rokov, čo bolo odha­le­né prvé, solár­nou ener­gi­ou pohá­ňa­né lie­tad­lo. No a vďa­ka pokro­ku sa teraz začal prvý let také­ho­to lie­tad­la oko­lo sve­ta. Solar Impul­se sa mal pôvod­ne na ten­to dlhý let vydať už v roku 2012, ale jeho veľ­ká ces­ta sa z rôz­nych dôvo­dov odkla­da­la. V roku 2013 sa potom usku­toč­nil let toh­to lie­tad­la zo San Fran­cis­ca do New Yor­ku, kto­rý s via­ce­rý­mi zastáv­ka­mi trval dva mesia­ce. 

Ten­to let začal v hlav­nom mes­te Spo­je­ných arab­ských emi­rá­tov Abú Zabí. Lie­tad­lo vzliet­lo krát­ko po sied­mej hodi­ne ráno tamoj­šie­ho času. Solar Impul­se pole­tí na východ cez Indiu, Čínu, USA, Euró­pu a Afri­ku pred­tým, ako zno­va pri­sta­ne v Spo­je­ných arab­ských emi­rá­toch. Komerč­né aero­lí­nie si zatiaľ môžu vydých­nuť, keď­že tomu­to jed­no­miest­ne­mu lie­tad­lu bude trvať pri­bliž­ne päť mesia­cov, kým dokon­čí svo­ju ces­tu oko­lo sve­ta. Na tej ho čaká aj množ­stvo medzi­zas­tá­vok, kvô­li údrž­be lie­tad­la a samoz­rej­me aj oddy­chu. Ten­to čas bude tiež využi­tý na kam­pa­ne za „čis­té“ tech­no­ló­gie.

André Borsch­berg, kto­rý s lie­tad­lom vzlie­tol z Abú Zabí s ním nebu­de letieť celú ces­tu. V nie­kto­rých fázach ho nahra­dí rekord­man v lie­ta­ní s baló­nom Ber­trand Pic­card. Ten sa, ako ďal­ší člen svo­jej rodi­ny zapí­še do his­tó­rie. V roku 1960 sa stal jeho otec jed­ným z prvých ľudí kto­rý sa dosta­li na naj­hl­b­šie mies­to oce­ánu, zatiaľ čo jeho sta­rý otec sa v roku 1931 stal prvým člo­ve­kom, kto­rý vyle­tel s baló­nom do stra­to­sfé­ry.

Sola­re Impul­se tím musel vybu­do­vať väč­šiu ver­ziu lie­tad­la, než bol pôvod­ný pro­to­typ, aby vo vzdu­chu vydr­ža­lo dlh­šie a využí­va­lo viac slneč­nej ener­gie. Lie­tad­lo má roz­pä­tie krí­diel vo veľ­kos­ti 72 met­rov, čo je viac ako má naprí­klad Boeing 747 jum­bo yet. Tie­to kríd­la majú zabu­do­va­ných 17 000 solár­nych člán­kov, kto­ré budú pohá­ňať lítium-ióno­vé baté­rie pre let v noci. 

zdroj: venturebeat.com

Pridať komentár (0)