Ako začať pod­ni­kať (tak­mer) bez peňa­zí

Michaela Líšková / 22. mája 2016 / Lifehacking

Asi mno­hí pozna­jú ten pocit odhod­la­nia, túž­bu nie­čo zme­niť, nie­čo nové začať, a to aj na úkor per­spek­tív­nej prá­ce, len aby mal člo­vek nie­čo svo­je. Ale bez peňa­zí ťaž­ko. Či nie?

V sku­toč­nos­ti nemu­sí byť nedos­ta­tok peňa­zí taký veľ­ký prob­lém, ako sa na začiat­ku môže zdať. Prav­da­že, len ak vieš, čo robíš. Mož­no je to ťaž­ké, no urči­te nie nemož­né. Kaž­dý star­tup potre­bu­je iný vstup­ný kapi­tál, pre­to­že kaž­dý star­tup je iný. Je pre­to dôle­ži­té v prvom rade odhad­núť, koľ­ko peňa­zí budeš potre­bo­vať pred­tým, ako náj­deš neja­kú alter­na­tív­nu metó­du, kto­rou budeš svo­ju spo­loč­nosť držať finanč­ne nad vodou. Začni rátať:

 • Licen­cie a potvr­de­nia: V závis­los­ti od regi­ó­nu a kra­ji­ny budú potreb­né rôz­ne vyba­vo­vač­ky a regis­trá­cie na pre­vádz­ku.
 • Záso­by: Kupu­ješ neja­ký mate­riál? Potre­bu­ješ počí­ta­če a/alebo inú tech­ni­ku, či vyba­ve­nie?
 • Vyba­ve­nie: Potre­bu­ješ špe­cia­li­zo­va­nú tech­no­ló­giu, soft­vér a pod.?
 • Pries­to­ry: Polož­ka, kto­rá si vyža­du­je poriad­nu dáv­ku finan­cií, neho­vo­riac o tom, že nesmieš zabud­núť ani na inter­net, vodu, elek­tri­nu…
ID:73641496

foto: projectmanagers.net

 • Zdru­že­nia, pred­plat­né, člen­stvá: Aké pub­li­ká­cie si pred­pla­tíš a aké vzťa­hy budeš udr­žia­vať?
 • Pre­vádz­ko­vé nákla­dy: Zis­ti si všet­ko potreb­né pred­tým, ako sa do nie­čo­ho pus­tíš, a hlav­ne neza­bud­ni na mar­ke­ting.
 • Práv­ne poplat­ky: Potre­bu­ješ pomoc práv­ni­ka počas budo­va­nia svoj­ho biz­ni­su?
 • Zamest­nan­ci a dodá­va­te­lia: Ak svoj biz­nis nemô­žeš vybu­do­vať sám, na výplat­nej pás­ke sa bude musieť obja­viť aj zopár ďal­ších ľudí.

Teraz máš pred sebou dve ces­ty, ako začať biz­nis: Zní­žiť svo­je výdav­ky, ale­bo zvý­šiť dostup­né for­my kapi­tá­lu z von­kaj­šie­ho zdro­ja. Tu máš tri mož­nos­ti:

Mož­nosť č.1: Zre­du­kuj svo­je potre­by

Tvo­ja prvá mož­nosť je zme­niť biz­nis model tak, aby si skre­sal všet­ky nákla­dy, kto­ré sa dajú. Naprí­klad, ak chceš skre­sať výdav­ky na zamest­nan­cov, začni tým, že buď svoj jedi­ný zamest­na­nec. Aspoň kým to pôj­de. Kým nemáš pries­to­ry, mož­no môžeš pra­co­vať aj doma, ale­bo náj­deš lac­nej­šie pro­duk­ty ako tie, kto­ré si chcel ponú­kať pôvod­ne – hoci ich stá­le môžeš pre­dá­vať za pôvod­nú cenu, kto­rú si si sta­no­vil. Tro­chu si pogo­og­li a zis­ti všet­ko, čo môžeš.

foto: cloudfront.net

Mož­nosť č.2: Začni skrom­ne

Dru­há mož­nosť je jed­no­du­chá. Mies­to toho, aby si sa hneď pus­til pria­mo do veľ­ké­ho pod­ni­ka­nia, skús začať poma­ly, s dosta­toč­nou príp­ra­vou. Začni základ­mi – nie­čím jed­no­du­chým, ale účin­ným, čo ti postup­ne vybu­du­je meno, zabez­pe­čí kli­en­te­lu… A keď­že by si bol sám sebe pánom a nemal žiad­nych zamest­nan­cov, aspoň stih­neš zaro­biť pred tým, ako budeš musieť pla­tiť pomoc­né sily.

Mož­nosť č. 3: Out­sour­cuj

Nako­niec je tu tre­tia mož­nosť – finan­co­va­nie z von­kaj­ších zdro­jov. Lebo keď je dob­rá myš­lien­ka, zro­zu­mi­teľ­ne vypra­co­va­ný biz­nis plán a tvo­ja vášeň pre to, čo sa chys­táš uro­biť, je mož­né nájsť pomoc aj na tých­to mies­tach:

 • Pria­te­lia a rodi­na: Nie­ke­dy mož­no risk, ale urči­te neza­vr­huj myš­lien­ku iba pre­to, že ide o tvo­je blíz­ke oko­lie. Nie­ke­dy je pomoc bliž­šie, ako sa môže zdať.

foto: thisismoney.co.uk

 • Inves­to­ri: Boha­tí ľudia, kto­rí ti pomô­žu posta­viť sa na nohy nema­lou sumou peňa­zí. Čas­to do pro­jek­tov inves­tu­jú výme­nou za čias­toč­né vlast­níc­tvo biz­ni­su, ak ale náj­deš tú správ­nu oso­bu, taká­to obe­ta sa ti môže aj vypla­tiť.
 • Ven­tu­re kapi­ta­lis­ti: Tak­mer ako inves­to­ri, ale mno­ho­krát ide o par­tner­stvá ale­bo orga­ni­zá­cie. Ich špe­cia­li­tou je väč­ši­nou už exis­tu­jú­ci biz­nis, to ale nezna­me­ná, že by si to nemo­hol skú­siť tiež.
 • Cro­wd­fun­ding: Táto for­ma nie je popu­lár­na len tak pre nič za nič. Ak máš dob­rý nápad a pra­cu­ješ dosta­toč­ne tvrdo, je šan­ca, že ľudia pod­po­ria čokoľ­vek.
 • Pôžič­ky: Hoci je to mož­nosť, kto­rej by sa kaž­dý naj­rad­šej vyhol, ak minieš všet­ky ostat­né mož­nos­ti, stá­le môžeš skú­siť ban­ky.

Ak máš naozaj dob­rý nápad a veríš tomu, že ťa tvoj biz­nis bude baviť a napĺňať, ak si pre­sved­če­ný o tom, že je to sku­toč­ne to, čomu sa chceš veno­vať a aj sa budeš veno­vať, s jed­nou (ale­bo aj via­ce­rý­mi) z tých­to mož­nos­tí máš šan­cu, že mini­ma­li­zu­ješ vstup­né nákla­dy a začneš si poma­ly a postup­ne plniť svoj sen.

Len neza­bú­daj, že všet­ko si vyža­du­je neja­kú obe­tu a začí­nať vlast­ný biz­nis je tvr­dá prá­ca, kto­rá si vyža­du­je veľa trpez­li­vos­ti a odhod­la­nia. Tvr­dá prá­ca sa vyplá­ca; bez prá­ce nie sú kolá­če; aká prá­ca taká plá­ca… Veď to poznáš. Nevzdá­vaj to a verím, že dosiah­neš to, po čom túžiš.

packlink-overview-big_image_url-1438347971

foto: arcticstartup.com

Zdroj, zdroj titul­nej foto­gra­fie: Jay­son Demers/entrepreneur.com

Pridať komentár (0)