Ako začať pod­ni­kať (tak­mer) bez peňazí

Michaela Líšková / 22. mája 2016 / Tools a produktivita

Asi mnohí poznajú ten pocit odhod­la­nia, túžbu niečo zme­niť, niečo nové začať, a to aj na úkor per­spek­tív­nej práce, len aby mal člo­vek niečo svoje. Ale bez peňazí ťažko. Či nie?

V sku­toč­nosti nemusí byť nedos­ta­tok peňazí taký veľký prob­lém, ako sa na začiatku môže zdať. Prav­daže, len ak vieš, čo robíš. Možno je to ťažké, no určite nie nemožné. Každý star­tup potre­buje iný vstupný kapi­tál, pre­tože každý star­tup je iný. Je preto dôle­žité v prvom rade odhad­núť, koľko peňazí budeš potre­bo­vať pred­tým, ako náj­deš nejakú alter­na­tívnu metódu, kto­rou budeš svoju spo­loč­nosť držať finančne nad vodou. Začni rátať:

 • Licen­cie a potvr­de­nia: V závis­losti od regi­ónu a kra­jiny budú potrebné rôzne vyba­vo­vačky a regis­trá­cie na pre­vádzku.
 • Zásoby: Kupu­ješ nejaký mate­riál? Potre­bu­ješ počí­tače a/alebo inú tech­niku, či vyba­ve­nie?
 • Vyba­ve­nie: Potre­bu­ješ špe­cia­li­zo­vanú tech­no­ló­giu, soft­vér a pod.?
 • Pries­tory: Položka, ktorá si vyža­duje poriadnu dávku finan­cií, neho­vo­riac o tom, že nesmieš zabud­núť ani na inter­net, vodu, elek­trinu…
ID:73641496

foto: projectmanagers.net

 • Zdru­že­nia, pred­platné, člen­stvá: Aké pub­li­ká­cie si pred­pla­tíš a aké vzťahy budeš udr­žia­vať?
 • Pre­vádz­kové náklady: Zisti si všetko potrebné pred­tým, ako sa do nie­čoho pus­tíš, a hlavne neza­budni na mar­ke­ting.
 • Právne poplatky: Potre­bu­ješ pomoc práv­nika počas budo­va­nia svojho biz­nisu?
 • Zamest­nanci a dodá­va­te­lia: Ak svoj biz­nis nemô­žeš vybu­do­vať sám, na výplat­nej páske sa bude musieť obja­viť aj zopár ďal­ších ľudí.

Teraz máš pred sebou dve cesty, ako začať biz­nis: Zní­žiť svoje výdavky, alebo zvý­šiť dostupné formy kapi­tálu z von­kaj­šieho zdroja. Tu máš tri mož­nosti:

Mož­nosť č.1: Zre­du­kuj svoje potreby

Tvoja prvá mož­nosť je zme­niť biz­nis model tak, aby si skre­sal všetky náklady, ktoré sa dajú. Naprí­klad, ak chceš skre­sať výdavky na zamest­nan­cov, začni tým, že buď svoj jediný zamest­na­nec. Aspoň kým to pôjde. Kým nemáš pries­tory, možno môžeš pra­co­vať aj doma, alebo náj­deš lac­nej­šie pro­dukty ako tie, ktoré si chcel ponú­kať pôvodne – hoci ich stále môžeš pre­dá­vať za pôvodnú cenu, ktorú si si sta­no­vil. Tro­chu si pogo­ogli a zisti všetko, čo môžeš.

foto: cloudfront.net

Mož­nosť č.2: Začni skromne

Druhá mož­nosť je jed­no­du­chá. Miesto toho, aby si sa hneď pus­til priamo do veľ­kého pod­ni­ka­nia, skús začať pomaly, s dosta­toč­nou príp­ra­vou. Začni základmi – nie­čím jed­no­du­chým, ale účin­ným, čo ti postupne vybu­duje meno, zabez­pečí kli­en­telu… A keďže by si bol sám sebe pánom a nemal žiad­nych zamest­nan­cov, aspoň stih­neš zaro­biť pred tým, ako budeš musieť pla­tiť pomocné sily.

Mož­nosť č. 3: Out­sour­cuj

Nako­niec je tu tre­tia mož­nosť – finan­co­va­nie z von­kaj­ších zdro­jov. Lebo keď je dobrá myš­lienka, zro­zu­mi­teľne vypra­co­vaný biz­nis plán a tvoja vášeň pre to, čo sa chys­táš uro­biť, je možné nájsť pomoc aj na týchto mies­tach:

 • Pria­te­lia a rodina: Nie­kedy možno risk, ale určite neza­vr­huj myš­lienku iba preto, že ide o tvoje blízke oko­lie. Nie­kedy je pomoc bliž­šie, ako sa môže zdať.

foto: thisismoney.co.uk

 • Inves­tori: Bohatí ľudia, ktorí ti pomôžu posta­viť sa na nohy nema­lou sumou peňazí. Často do pro­jek­tov inves­tujú výme­nou za čias­točné vlast­níc­tvo biz­nisu, ak ale náj­deš tú správnu osobu, takáto obeta sa ti môže aj vypla­tiť.
 • Ven­ture kapi­ta­listi: Tak­mer ako inves­tori, ale mno­ho­krát ide o par­tner­stvá alebo orga­ni­zá­cie. Ich špe­cia­li­tou je väč­ši­nou už exis­tu­júci biz­nis, to ale nezna­mená, že by si to nemo­hol skú­siť tiež.
 • Cro­wd­fun­ding: Táto forma nie je popu­lárna len tak pre nič za nič. Ak máš dobrý nápad a pra­cu­ješ dosta­točne tvrdo, je šanca, že ľudia pod­po­ria čokoľ­vek.
 • Pôžičky: Hoci je to mož­nosť, kto­rej by sa každý naj­rad­šej vyhol, ak minieš všetky ostatné mož­nosti, stále môžeš skú­siť banky.

Ak máš naozaj dobrý nápad a veríš tomu, že ťa tvoj biz­nis bude baviť a napĺňať, ak si pre­sved­čený o tom, že je to sku­točne to, čomu sa chceš veno­vať a aj sa budeš veno­vať, s jed­nou (alebo aj via­ce­rými) z týchto mož­ností máš šancu, že mini­ma­li­zu­ješ vstupné náklady a začneš si pomaly a postupne plniť svoj sen.

Len neza­bú­daj, že všetko si vyža­duje nejakú obetu a začí­nať vlastný biz­nis je tvrdá práca, ktorá si vyža­duje veľa trpez­li­vosti a odhod­la­nia. Tvrdá práca sa vypláca; bez práce nie sú koláče; aká práca taká pláca… Veď to poznáš. Nevzdá­vaj to a verím, že dosiah­neš to, po čom túžiš.

packlink-overview-big_image_url-1438347971

foto: arcticstartup.com

Zdroj, zdroj titul­nej foto­gra­fie: Jay­son Demers/entrepreneur.com

Pridať komentár (0)