Zamest­na­nec Google šetrí ako pán: Žije v dodávke na firem­nom par­ko­visku!

Martin Bohunický / 26. októbra 2015 / Zaujímavosti

Keď sa 23-ročný Bran­don pre­sťa­ho­val z Mas­sa­chu­setts do Bay Area, aby začal pra­co­vať v Google, niečo sa mu nez­dalo.

Bran­don si pre­chá­dzal mož­nosti uby­to­va­nia a skoro ho vyko­tilo zo sedačky — apart­mány v San Fran­ciscu sú fakt cho­robné pre­dra­žené. Preto sa roz­ho­dil žiť v dodávke. Všetko to začalo v pred­chá­dza­jú­com lete, keď bol Bran­don v Google na stáži. Život v naj­lac­nej­šom apart­máne stál 65 dolá­rov za noc. “Bolo fakt ťažké tie peniaze vyha­dzo­vať. Je to ako by som ich spá­lil — nikdy z nich nič nebu­dem mať a nepla­tím si nimi nič do budúc­nosti. A to bolo pre mňa nezne­si­teľné.”

Keďže Bran­don vedel, že čoskoro sa do San Fran­cisca vráti, kúpil si starú dodávku Ford s 250,000 kilo­met­rami na tacho­metri. A zapar­ko­val to jak šéf. 

Celé Bran­do­nove náklady sú pois­te­nie — 121 dolá­rov mesačne. V dodávke nemá vôbec zave­denú elek­trinu a jeho tele­fón hradí Google. S note­bo­okom fun­guje na baterke, ktorú si dobije počas dňa v práci.

Všetko čo mám je posteľ, vešiak a komoda. Inak nič,” tvrdí. Spr­chu má vo firem­nom fitku, raňajky, obedy a večere rieši tiež v práci. Vďaka tomu ušetrí Bran­don obrov­ské peniaze. “Chcel by som takto ušet­riť 90% svo­jich príj­mov, uhra­diť nimi štu­dent­ské pôžičky a inves­to­vať.”

Okrem men­šieho kon­fliktu s bez­peč­nost­nou služ­bou, keď Bran­don pri­šiel “domov” prí­liš neskoro, nemal pri svo­jom život­nom štýle žiadny prob­lém. Celý bez­peč­nostný per­so­nál je teraz na jeho strane. Google sa k Bran­do­novi vyjad­ro­vať nech­cel.

Nie je to len o finanč­nej slo­bode. Bran­don takto vystu­puje z kom­fort­nej zóny a učí sa zvy­kať si na zlo­žité pod­mienky. “Chcel by som raz ces­to­vať po svete a musím byť na podobné veci pri­pra­vený. A kedy je lepší čas skú­siť niečo podobné. Som mladý, fle­xi­bilný a moje činy nemajú dôsledky na iných.”

Ako dlho expe­ri­ment s dodáv­kou potrvá, to Bran­don nevie. “Je to 5 mesia­cov a som v pohode, nevi­dím dôvod prečo by som mal skon­čiť,” hovorí.

zdroj: businessinsider.com

Pridať komentár (0)