Zaria­de­nia s USB-C budú môcť pre­ná­šať mul­ti­mé­diá priamo cez HDMI

Linda Cebrová / 17. októbra 2016 / Tech a inovácie

Zbo­hom zby­točné reduk­cie a káble, s novým USB typu C sa jed­no­du­cho pri­po­jíš k tele­ví­zií priamo zo svojho smar­fónu, tab­letu či note­bo­oku.

Firma HDMI Licen­sing, ktorá má na sta­rosti nové ver­zie a pra­vidlá HDMI, sa na ber­lín­skom veľ­trhu IFA posta­rala o prek­va­pe­nie. Ozná­mila USB-C kábel na HDMI. Ide však v tomto prí­pade o revo­lú­ciu alebo skôr o istý typ evo­lú­cie?

USB typ C je rie­še­nie, ktoré nie je určené len k oby­čaj­nému pre­nosu dát medzi zaria­de­niami. Jeho spô­so­bov využi­tia je totižto oveľa viac. To už sme však mohli postre­hnúť vo chvíli, keď prvá firma ozná­mila, že sa týmto štan­dar­dom chystá nahra­diť 3,5mm jack na slú­chatká. Teraz to vyzerá tak, že by nový uni­ver­zálny port mohol nahra­diť nie­ktoré rie­še­nia pre pre­nos videa. Orga­ni­zá­cia, ktorá stojí za HDMI a USB, totiž pred­sta­vila nový režim HDMI Alt Mode, ktorý umož­ňuje jed­no­du­ché pre­po­je­nie obi­dvoch štan­dar­dov.

us

Nová špe­ci­fi­ká­cia umož­nila vytvo­re­nie jed­no­du­chého kábla pre pre­vod USB typu C na HDMI, pri­čom na kaž­dom konci sa nachá­dza jeden zo spo­mí­na­ných konek­to­rov. Na pre­po­je­nie zaria­dení tak už nebude nutné mať žiadne iné špe­ci­fické adap­téry a objemné „don­gle.“ Vďaka tomuto rie­še­niu je možné pre­po­jiť smart­fón alebo note­book vyba­vený USB typom C s akou­koľ­vek moder­nou tele­ví­ziou alebo moni­to­rom.

hdmi

Alt Mode v súčas­nosti pod­po­ruje štan­dard HDMI 1.4b, nie však naj­novší HDMI 2.0b. To je ale stále dosta­točné na pre­nos dát 4K videa, 3D a tak­tiež pre Ether­net a pokyny CEC pre ovlá­da­nie tele­ví­zoru. Dôle­žité je spo­me­núť, že tech­no­ló­gia vyža­duje nové mobily, tab­lety a note­bo­oky, ktoré tento režim budú pod­po­ro­vať. Netreba zabú­dať ani na fakt, že ani v budúc­nosti nebude prí­tom­nosť USB-C záru­kou toho, že bude aj HDMI Alt Mode. To je fun­kcia navyše, ktorú musí výrobca imple­men­to­vať.

Obe sku­piny uvá­dzajú jed­no­du­chosť rie­še­nia a fakt, že nie sú potrebné žiadne veľké reduk­cie. Avšak kvôli jed­no­du­chosti sme tak­tiež prišli o mož­nosť tele­fón alebo tab­let nabí­jať, zatiaľ čo sa pre­náša obraz do tele­ví­zora. Kom­pletnú špe­ci­fi­ká­ciu však ešte nepo­známe, takže je možné, že rie­še­nie počíta aj s externe doda­ným napá­ja­ním, potom však už nepôjde o jed­no­du­chý kábel s dvoma konek­tormi.

zdroj:hdmi.org zdroj obráz­kov a titul­nej fotografie:blog.hdmi.org

Pridať komentár (0)