Zaria­de­nia s USB-C budú môcť pre­ná­šať mul­ti­mé­diá pria­mo cez HDMI

Linda Cebrová / 17. októbra 2016 / Tech a inovácie

Zbo­hom zby­toč­né reduk­cie a káb­le, s novým USB typu C sa jed­no­du­cho pri­po­jíš k tele­ví­zií pria­mo zo svoj­ho smar­fó­nu, tab­le­tu či note­bo­oku.

Fir­ma HDMI Licen­sing, kto­rá má na sta­ros­ti nové ver­zie a pra­vid­lá HDMI, sa na ber­lín­skom veľ­tr­hu IFA posta­ra­la o prek­va­pe­nie. Ozná­mi­la USB-C kábel na HDMI. Ide však v tom­to prí­pa­de o revo­lú­ciu ale­bo skôr o istý typ evo­lú­cie?

USB typ C je rie­še­nie, kto­ré nie je urče­né len k oby­čaj­né­mu pre­no­su dát medzi zaria­de­nia­mi. Jeho spô­so­bov využi­tia je totiž­to ove­ľa viac. To už sme však moh­li postre­hnúť vo chví­li, keď prvá fir­ma ozná­mi­la, že sa tým­to štan­dar­dom chys­tá nahra­diť 3,5mm jack na slú­chat­ká. Teraz to vyze­rá tak, že by nový uni­ver­zál­ny port mohol nahra­diť nie­kto­ré rie­še­nia pre pre­nos videa. Orga­ni­zá­cia, kto­rá sto­jí za HDMI a USB, totiž pred­sta­vi­la nový režim HDMI Alt Mode, kto­rý umož­ňu­je jed­no­du­ché pre­po­je­nie obi­dvoch štan­dar­dov.

us

Nová špe­ci­fi­ká­cia umož­ni­la vytvo­re­nie jed­no­du­ché­ho káb­la pre pre­vod USB typu C na HDMI, pri­čom na kaž­dom kon­ci sa nachá­dza jeden zo spo­mí­na­ných konek­to­rov. Na pre­po­je­nie zaria­de­ní tak už nebu­de nut­né mať žiad­ne iné špe­ci­fic­ké adap­té­ry a objem­né „don­gle.“ Vďa­ka tomu­to rie­še­niu je mož­né pre­po­jiť smart­fón ale­bo note­bo­ok vyba­ve­ný USB typom C s akou­koľ­vek moder­nou tele­ví­zi­ou ale­bo moni­to­rom.

hdmi

Alt Mode v súčas­nos­ti pod­po­ru­je štan­dard HDMI 1.4b, nie však naj­nov­ší HDMI 2.0b. To je ale stá­le dosta­toč­né na pre­nos dát 4K videa, 3D a tak­tiež pre Ether­net a poky­ny CEC pre ovlá­da­nie tele­ví­zo­ru. Dôle­ži­té je spo­me­núť, že tech­no­ló­gia vyža­du­je nové mobi­ly, tab­le­ty a note­bo­oky, kto­ré ten­to režim budú pod­po­ro­vať. Netre­ba zabú­dať ani na fakt, že ani v budúc­nos­ti nebu­de prí­tom­nosť USB-C záru­kou toho, že bude aj HDMI Alt Mode. To je fun­kcia navy­še, kto­rú musí výrob­ca imple­men­to­vať.

Obe sku­pi­ny uvá­dza­jú jed­no­du­chosť rie­še­nia a fakt, že nie sú potreb­né žiad­ne veľ­ké reduk­cie. Avšak kvô­li jed­no­du­chos­ti sme tak­tiež priš­li o mož­nosť tele­fón ale­bo tab­let nabí­jať, zatiaľ čo sa pre­ná­ša obraz do tele­ví­zo­ra. Kom­plet­nú špe­ci­fi­ká­ciu však ešte nepo­zná­me, tak­že je mož­né, že rie­še­nie počí­ta aj s exter­ne doda­ným napá­ja­ním, potom však už nepôj­de o jed­no­du­chý kábel s dvo­ma konek­tor­mi.

zdroj:hdmi.org zdroj obráz­kov a titul­nej fotografie:blog.hdmi.org

Pridať komentár (0)