Zau­jí­ma­vosti, ktoré neboli počas vče­raj­šej key­note spo­me­nuté

Marián Novikmec / 22. marca 2016 / Tools a produktivita

Včera večer sa spo­loč­nosť Apple roz­hodla pred­sta­viť svet svoj naj­novší iPhone SE a men­šieho brata iPadu Pro, o kto­rých sme písali v pre­doš­lích člán­koch. Ako to však býva, uda­losť so sebou pri­niesla aj novinky a nové infor­má­cie, kto­rým sa už svetla ref­lek­to­rov nedos­talo a práve o nich je tento člá­nok.

iPhone SE nemá 3D Touch disp­lej

O tom, že má iPhone výkon a foto­apa­rát totožný s iPho­nom 6s, sa firma Apple zmie­nila veľmi rada. Tento naj­novší prí­ras­tok však nemá 3D Touch disp­lej cit­livý na tlak, čo je sku­točne zau­jí­mavé, hlavne ak zobe­rieme do úvahy, že pod­po­ruje Live Pho­tos, ktoré dote­raz vyža­do­vali 3D Touch nie­len na foto­gra­fo­va­nie, ale aj na pre­ze­ra­nie foto­gra­fií.

Recyk­lo­vať, recyk­lo­vať, recyk­lo­vať…

Apple sa na začiatku key­note neza­bu­dol pochvá­liť ani tým, že sa snaží, aby všetko fun­go­valo zo 100 % obno­vi­teľ­ných zdro­jov. V Číne a Ame­rike sa to dokonca už aj poda­rilo. Navyše Apple kra­bičky sú vyro­bené z 99 % recyk­lo­va­ného mate­riálu, jedno per­cento tvorí koža z jaka, čo je zviera podobné bizó­novi.

foto: Apple.com

16 GB za trest, 256 GB pre boha­tých

Firma Apple sa aj pri naj­nov­šom iPhone roz­hodla pone­chať 16 GB variant, čo je v dneš­nej dobe už výsmech spot­re­bi­te­ľom, lebo oby­čajný Face­book je schopný zabe­rať pol giga­bajtu. Aspoň pri iPa­doch sa snahy o zacho­va­nie týchto varian­tov firma vzdala a nový iPad Pro je dostupný v 32, 128 a dokonca aj v 256-gigo­vej ver­zii. Práve tá posledná je naozaj skvelá, ale len do chvíle, kým sa nedoz­vieš, že je za prí­pla­tok 300 eur.

iPhone SE

foto: theverge.com

Najd­rahší iPad v his­tó­rii

Okrem toho, že firma Apple pred­sta­vila úplne nový 9,7” iPad Pro, doč­kali sme sa aj tichého pred­sta­ve­nia vôbec najd­rah­šieho iPadu v his­tó­rii. Ide o 12,9” variant, ktorý je teraz dostupný v 256 GB ver­zii a stojí neuve­ri­teľ­ných 1 229 dolá­rov vo ver­zii so SIM kar­tou.

iPad

foto: Apple.com

Light­ning to USB-C kábel

Spo­loč­nosť Apple tiež poti­chu začala pre­dá­vať kábel, ktorý má na jed­nom konci USB C a na tom dru­hom má Light­ning konek­tor, čím pote­šila všet­kých maji­te­ľov 12” Mac­Bo­oku a záro­veň nie­kto­rého z iOS zaria­dení. Na synch­ro­ni­zá­ciu tak po novom nemu­sia pou­ží­vať žia­den adap­tér, čo je roz­hodne výhoda.

MKQ42Thinkapple.sk

Zdroj: thinkapple.sk, zdroj titul­nej foto­gra­fie: apple.com

Pridať komentár (0)