Zau­jí­ma­vos­ti, kto­ré nebo­li počas vče­raj­šej key­no­te spo­me­nu­té

Marián Novikmec / 22. marca 2016 / Lifehacking

Vče­ra večer sa spo­loč­nosť App­le roz­hod­la pred­sta­viť svet svoj naj­nov­ší iPho­ne SE a men­šie­ho bra­ta iPa­du Pro, o kto­rých sme písa­li v pre­doš­lích člán­koch. Ako to však býva, uda­losť so sebou pri­nies­la aj novin­ky a nové infor­má­cie, kto­rým sa už svet­la ref­lek­to­rov nedos­ta­lo a prá­ve o nich je ten­to člá­nok.

iPho­ne SE nemá 3D Touch disp­lej

O tom, že má iPho­ne výkon a foto­apa­rát totož­ný s iPho­nom 6s, sa fir­ma App­le zmie­ni­la veľ­mi rada. Ten­to naj­nov­ší prí­ras­tok však nemá 3D Touch disp­lej cit­li­vý na tlak, čo je sku­toč­ne zau­jí­ma­vé, hlav­ne ak zobe­rie­me do úva­hy, že pod­po­ru­je Live Pho­tos, kto­ré dote­raz vyža­do­va­li 3D Touch nie­len na foto­gra­fo­va­nie, ale aj na pre­ze­ra­nie foto­gra­fií.

Recyk­lo­vať, recyk­lo­vať, recyk­lo­vať…

App­le sa na začiat­ku key­no­te neza­bu­dol pochvá­liť ani tým, že sa sna­ží, aby všet­ko fun­go­va­lo zo 100 % obno­vi­teľ­ných zdro­jov. V Číne a Ame­ri­ke sa to dokon­ca už aj poda­ri­lo. Navy­še App­le kra­bič­ky sú vyro­be­né z 99 % recyk­lo­va­né­ho mate­riá­lu, jed­no per­cen­to tvo­rí koža z jaka, čo je zvie­ra podob­né bizó­no­vi.

foto: Apple.com

16 GB za trest, 256 GB pre boha­tých

Fir­ma App­le sa aj pri naj­nov­šom iPho­ne roz­hod­la pone­chať 16 GB variant, čo je v dneš­nej dobe už výsmech spot­re­bi­te­ľom, lebo oby­čaj­ný Face­bo­ok je schop­ný zabe­rať pol giga­baj­tu. Aspoň pri iPa­doch sa sna­hy o zacho­va­nie tých­to varian­tov fir­ma vzda­la a nový iPad Pro je dostup­ný v 32, 128 a dokon­ca aj v 256-gigo­vej ver­zii. Prá­ve tá posled­ná je naozaj skve­lá, ale len do chví­le, kým sa nedoz­vieš, že je za prí­pla­tok 300 eur.

iPhone SE

foto: theverge.com

Najd­rah­ší iPad v his­tó­rii

Okrem toho, že fir­ma App­le pred­sta­vi­la úpl­ne nový 9,7″ iPad Pro, doč­ka­li sme sa aj tiché­ho pred­sta­ve­nia vôbec najd­rah­šie­ho iPa­du v his­tó­rii. Ide o 12,9″ variant, kto­rý je teraz dostup­ný v 256 GB ver­zii a sto­jí neuve­ri­teľ­ných 1 229 dolá­rov vo ver­zii so SIM kar­tou.

iPad

foto: Apple.com

Light­ning to USB-C kábel

Spo­loč­nosť App­le tiež poti­chu zača­la pre­dá­vať kábel, kto­rý má na jed­nom kon­ci USB C a na tom dru­hom má Light­ning konek­tor, čím pote­ši­la všet­kých maji­te­ľov 12″ Mac­Bo­oku a záro­veň nie­kto­ré­ho z iOS zaria­de­ní. Na synch­ro­ni­zá­ciu tak po novom nemu­sia pou­ží­vať žia­den adap­tér, čo je roz­hod­ne výho­da.

MKQ42Thinkapple.sk

Zdroj: thinkapple.sk, zdroj titul­nej foto­gra­fie: apple.com

Pridať komentár (0)