Zbav sa ťažkých šanónov a ulož si všetky dokumenty do smartfónu

Jarka Fabriová / 14. septembra 2017 / Tech a inovácie

Aj keď naj­rad­šej rie­šim všetko cez smart­fón a cez in­ter­net, vždy som si mys­lela, že do­ku­menty a fak­túry sú ne­vy­hnutne pa­pie­ro­vou a fas­cik­lo­vou zá­le­ži­tos­ťou. To som však ešte ne­prišla do styku so spá­sou pre všet­kých, čo chcú mať po­ria­dok a pre­hľad, ako aj ne­jaký ten čas na­vyše – slo­ven­ským pro­jek­tom DOC­Ki­tIN.

zdroj: pexels.com, dockitin.sk

Aj keď naj­rad­šej rie­šim všetko cez smart­fón a cez in­ter­net, vždy som si mys­lela, že do­ku­menty a fak­túry sú ne­vy­hnutne pa­pie­ro­vou a fas­cik­lo­vou zá­le­ži­tos­ťou. To som však ešte ne­prišla do styku so spá­sou pre všet­kých, čo chcú mať po­ria­dok a pre­hľad, ako aj ne­jaký ten čas na­vyše – slo­ven­ským pro­jek­tom DOC­Ki­tIN.

V snahe zba­viť kan­ce­lá­riu, či pra­covňu kli­enta, pa­pie­rov, po­núka táto firma, síd­liaca v Bra­ti­slave, roz­ličné služby, ktoré sú však do de­tailu pre­mys­lené. Spra­co­va­nie a ar­chi­vá­cia do­ku­men­tov, vy­ťa­žo­va­nie elek­tro­nic­kých do­ku­men­tov či správa re­gi­stra­túry – toto všetko vie veľmi ši­kovne uľah­čiť ži­vot tvo­jej firmy či do­mác­nosti. 

Mňa osobne zau­jala najmä mož­nosť vy­uži­tia mo­bil­nej a we­bo­vej ap­li­ká­cie, cez ktoré je možné spra­vo­vať ne­ob­me­dzené ob­jemy do­ku­men­tov. Tá mo­bilná je na­vyše ma­xi­málne prak­tická a do­ku­menty máš stále v do­sahu ruky, na­prí­klad vo vrecku. Me­dzi zá­kladné fun­kcie ap­li­ká­cie patrí pri­dá­va­nie elek­tro­nic­kých do­ku­men­tov, trie­de­nie a vy­hľa­dá­va­nie, zdie­ľa­nie do­ku­men­tov, po­známky k do­ku­men­tom či v prí­pade mo­bil­nej aj na­sta­ve­nie push no­ti­fi­ká­cie – na­prí­klad kedy končí splat­nosť fak­túry.

Zdroj: DOC­Ki­tIN

Všetko toto je aj sú­čas­ťou Trial ba­líku, ktorý je za­darmo. Za vy­skú­ša­nie nič ne­dám, preto som sa do toho pus­tila. Do­stala som spra­co­va­nie do­ku­men­tov v roz­sahu až 60 pa­pie­ro­vých lis­tov a ich ulo­že­nie v ar­chíve. Sa­moz­rej­mos­ťou je do­ru­če­nie do­ku­men­tov do ar­chívu a ich pro­fe­si­onálna di­gi­ta­li­zá­cia. Pri pla­te­ných ba­líč­koch zís­kaš spra­co­va­nie väč­šieho ob­jemu do­ku­men­tov a, ak si to že­láš, bude o tvoje fy­zické do­ku­menty prí­kladne po­sta­rané v za­bez­pe­če­nom ar­chíve.


V prí­pade, že ria­diš väčší pod­nik, alebo sa ti jed­no­du­cho na­ko­pilo viac pa­pie­rov, ako by aj ten naj­väčší kla­sický ba­lík unie­sol, v DOC­Ki­tIN ti ve­dia služby na­kom­bi­no­vať a „ušiť“ presne na mieru. 

Ďal­ším fle­xi­bil­ným prv­kom sú do­pl­n­kové služby. K ta­kým patrí na­prí­klad vy­ťa­žo­va­nie elek­tro­nic­kých do­ku­men­tov, pro­ces, vďaka kto­rému sú z do­ku­mentu vy­tia­hnuté pod­statné údaje a ulo­žené do špe­ciál­neho sú­boru. Na zá­klade týchto úda­jov sa po­tom do­ku­menty ľah­šie vy­hľa­dá­vajú. Jed­no­du­cho sa dá pra­co­vať aj s elek­tro­nic­kými sú­bormi, na­prí­klad si do­ku­menty ne­cháš po­slať na svoj DOC­Ki­tIN email, a tie sa ti au­to­ma­ticky na­hrajú do tvojho konta v ap­li­ká­cii a ná­sledne si ich mô­žeš dať aj vy­ťa­žiť. 

Zdroj: pe­xels.com

Ak pod­ni­káš, nie­ktoré do­ku­menty je po­trebné ucho­vá­vať až nie­koľko ro­kov. Vy­zná sa v tom len má­lo­kto, preto veľmi ná­po­moc­nou môže byť správa re­gi­stra­túry. DOC­Ki­tIN po­núka ok­rem rie­še­nia aj od­bornú kon­zul­tá­ciu, po­čas kto­rej s te­bou vy­pra­cujú in­terné smer­nice re­gi­stra­túr­neho po­riadku a plánu, úschovu re­gi­stra­túr­nych zá­zna­mov ako aj vy­ra­ďo­va­cie ko­na­nie.

Ďal­ším uľah­če­ním ži­vota s pa­piermi je no­tár­ske ove­re­nie do­ku­men­tov pre SR aj za­hra­ni­čie, alebo pri­pra­vo­vaná mož­nosť zria­de­nia ex­ter­nej poš­to­vej stránky, ktorá ťa od­bre­mení od spra­co­va­nia po­šty. A na­vyše ti po­skytne pre­hľad v pri­ja­tej po­šte priamo cez už spo­mí­nanú ap­li­ká­ciu. 

Zdroj: pe­xels.com

Po zvá­žení všet­kých kla­dov plá­nu­jeme túto po­moc s by­rok­ra­ciou vy­uží­vať aj u nás v Star­ti­tup, kde máme pa­pie­ro­va­čiek ha­ba­dej. Na­vyše je tento su­per prog­re­sívny ná­pad Made in Slo­va­kia, preto je presne podľa nášho gusta. :)

Člá­nok vzni­kol v spo­lu­práci so spo­loč­nos­ťou Doc­ki­tin.

 

Pridať komentár (0)