Zbo­hom Drop­pie, je čas ísť ďalej

Martin Herman / Martin Faith / 27. október 2015 / Business

Slo­ven­ská social dis­co­very služba Drop­pie dnes ozná­mila, že končí. Po vyše roku fun­go­va­nia sa tím roz­ho­dol, že je čas pohnúť sa ďalej. Pri­ná­šame vám vyhlá­se­nie Drop­pie.

Pred rokom sme sa vydali naproti nášmu veľ­kému snu — zapo­čať novú éru social dis­co­very slu­žieb. Vďaka všet­kým pokro­kom v oblasti geolo­kač­ných slu­žieb pre mobilné zaria­de­nia sme si boli istí, že rok 2014 je tým ide­ál­nym pre spus­te­nie loca­tion-based social apli­ká­cie. 

Drop­pie vzniklo z nie­koľ­kých dôvo­dov. Boli sme už una­vení zo všet­kých tých time­li­nes, fol­lo­wers a hash­taghs (#toomuch #hips­ter, *pozn. redak­cie). Naše steny na Face­bo­oku a feedy na Twittri sa stá­vali pre­hľa­dom mediál­nych postov a kôli všet­kým tým strán­kam, ktoré sme mali nali­ke­ované sme pre­stá­vali vidieť to, čo nás naozaj zau­jí­malo – super con­tent od super ľudí. Našou víziou bolo vytvo­re­nie plat­formy, ktorá umožní ľudom komu­ni­ko­vať s hoci­kým, nie­len doko­lečka s tými istými ľuďmi. Záro­veň sme sa ale nesna­žili vytvo­riť dating appku. 

Našou víziou bolo vytvo­re­nie plat­formy, ktorá umožní ľudom komu­ni­ko­vať s hoci­kým, nie­len doko­lečka s tými istými ľuďmi.”

V naších očiach bol jedine super con­tent (aka great con­tent) tým rele­vant­ným con­ten­tom. A ako všetci vieme, zve­da­vosť ako taká je základ­nou ľud­skou vlast­nos­ťou. Odra­zili sme sa od týchto pred­po­kla­dov a za nie­koľko mesia­cov sa nám poda­rilo vytvo­riť open beta ver­ziu pre iOS a Android, so spus­te­ním v našej domov­skej Bra­ti­slave v Decem­bri 2014. Zane­dlho sme boli tak zahl­tení spat­nými väz­bami, že sme sa roz­hodli rede­sig­no­vať veľkú časť Drop­pie a re-launc­hnúť o dva mesiace neskôr. 

Ako nám naras­tal počet pou­ží­va­te­ľov, dostali sme mož­nosť ana­ly­zo­vať naz­bie­rané dáta. Zau­jí­malo nás pre­dov­šet­kým ako pou­ží­va­te­lia navzá­jom komu­ni­kujú a zis­tili sme, že je to veľmi ďaleko od naších oča­ká­vaní. Pri­dali sme tak nové fun­kcie, upra­vili tie už exis­tu­júce a ďalej pra­co­vali s dátami. Chceli sme tak moti­vo­vať ľudí k tomu, aby Drop­pie pou­ží­vali podľa našich záme­rov. 

Postupne sa nám ale začala odký­vať neprí­jemná rea­lita: con­tent, ktorý tu bol tvo­rený, nebol dosta­točne rele­vatntný a silný, aby sa ľudia vra­cali. To je tiež dôvo­dom, prečo sa nám neda­rilo udr­žať rast bez jeho žive­nia náklad­nou rekla­mou.

Zis­tili sme, že blíz­kosť umiest­ne­nia (“loca­tion pro­xi­mity”) nestačí k tomu, aby sme zais­tili pre naších pou­ží­va­te­ľov zau­jí­mavý obsah. Na to je potreba oveľa viac tech­no­ló­gií, ako naprí­klad roz­poz­ná­va­nie obrazu. Nane­šťas­tie, väč­šina z nich ešte nie je dostupná a ich vývoj by bol pre nás pri­veľ­kým sústom. 

Drop­pie nedo­rástlo ku spl­ne­niu naších snov a aj keď je ťažké pri­znať si porážku, veríme, že je čas ísť ďalej. Po dlhej dis­ku­sii s tímom, s našimi porad­cami a inves­tormi sme sa roz­hodli, že službu Drop­pie 1. Decem­bra 2015 uzav­rieme. 

Bola to úžasná cesta a chceme sa veľmi poďa­ko­vať kaž­dému, kto nás v prie­behu posled­ného roka pod­po­ro­val.

Tím Drop­pie

Za tím Star­ti­tup pra­jem par­tií z Drop­pie veľa úspe­chov do budúcna. Každý fail je obrov­ská škola. So skú­se­nos­ťami z ame­ric­kého trhu majú na čom sta­vať a už teraz sa teším na ich ďal­šie pro­jekty.

Pridať komentár (0)