Zcan: prvá bez­drô­tová sca­no­va­cia myš na svete

Techpedia: Harry Gavendová / 1. august 2014 / Tech a inovácie

Čín­ska spo­loč­nosť Design to Inno­va­tion (DTOI) pri­náša vrec­kový sca­ner pre všet­kých, ktorí potre­bujú byť mobilní a pri­tom pra­co­vať. Zaria­de­nie je v pod­state myšou, no dokáže sca­no­vať text či obrázky a okam­žite ich zobra­zo­vať na disp­leji mobil­ných zaria­dení. DTOI tvrdí, že je to prvá bez­drô­tová sca­no­va­cia myš na svete.

Podobné zaria­de­nia, teda vrec­kové sca­nery, síce už poznáme od LG v podobe LSM-100 alebo IRIS­can, no tie sú spo­jené s počí­ta­čom káb­lom. Zcan je teda údajne prvou bez­drô­to­vou myš­kou, ktorá dokáže ins­tan­tne sca­no­vať. K počí­taču sa pri­pája na pro­ces sca­no­va­nia cez roz­hra­nie WiFi na 2,4 GHz frek­ven­cii.

Za sca­ne­rom stojí SLAM Scan soft­vér, ktorý umož­ňuje pre­pis textu či obráz­kov do mul­ti­me­diál­neho obsahu v reál­nom čase. Soft­vér pochá­dza od švaj­čiar­skej spo­loč­nosti Dacuda a umož­ňuje i ďal­šie fun­kcie ako okam­žité úpravy či zdie­ľa­nie obsahu na inter­nete. Zcan poháňa dobí­ja­teľná líti­ová baté­ria.

Ako teda ceelé fun­guje? Jed­no­du­cho pri­po­jíte myš cez WiFi k počí­taču a len postupne pre­chá­dzate po obrázku či texte. Okam­žite sa vám zobra­zuje sca­no­vaný obsah na moni­tore. V súčas­nosti je Zcan kom­pa­ti­bilný s OS Win­dows 7 a 8, Mac OS X 10.6 a vyš­šie, ale tiež s 3.generáciou iPadu a 2.generáciou iPad Mini. Kon­com roka pri­budne iPhone 5/5S.

Nechýba pod­pora 199 jazy­kov vďaka Opti­cal Cha­rac­ter Recog­ni­tion OCR a ak sa pre­po­jíte so služ­bou Google Pre­kla­dač, text sa hneď pre­loží do žela­ného jazyka a nahlas pre­číta.

Pro­jekt však čaká (aj na vašu) na pod­poru v rámci kam­pane Indie­gogo.

Zdroj: tech­pe­dia

Pridať komentár (0)