Zdá sa ti, že deň má málo hodín? Vďaka tejto rade stihneš všetko načas

Lenka Sidorová / 10. januára 2019 / Lifehacking

zdroj: Unsplash
  • Mo­zog mul­ti­tas­king ne­z­vláda, v sku­toč­nosti ide o strie­da­nie po­zor­nosti z jed­nej čin­nosti na druhú
  • Ako pra­co­vať efek­tív­nej­šie?

Rýchla doba, veľa práce, veľa ru­chov a všetko na­raz. Tak­mer každý je dnes až pa­to­lo­gicky za­nep­ráz­dnený. Keďže sa nám zdá, že na to, aby sme všetko stihli má deň málo ho­dín, ro­bíme viac vecí na­raz. Mul­ti­tas­king je najmä do­mé­nou žien, ktoré sú na to viac „sta­vané“ – ako matky to­tiž mu­sia mať svoje deti stále na očiach, ale pri tom treba ro­biť aj ko­pec iných vecí. Na­priek tomu, že to časť po­pu­lá­cie prak­ti­kuje, mul­ti­tas­king zni­žuje efek­ti­vitu práce či akej­koľ­vek inej čin­nosti. Ako píše BBC, ro­be­nie viac vecí na­raz do­slova „sa­bo­tuje mo­zog.“

V praxi to môže vy­ze­rať aj tak, že stále so všet­kým meš­káme na­priek tomu, že sa stále po­náh­ľame. Je to preto, že ľu­dia sa na jed­not­livé čin­nosti do­sta­točne ne­kon­cen­trujú.

Ako vy­uží­vať čas múdro?

Po prvé, pre­staň s mul­ti­tas­kin­gom a rob každú čin­nosť sa­mos­tatne. Mo­zog jed­no­du­cho ne­do­káže ro­biť viac vecí na­raz pl­no­hod­notne. Aj keď máš po­cit, že mul­ti­tas­king zvlá­daš, je to len klam. Keď ro­bíme viac vecí na­raz, v sku­toč­nosti ich len rýchlo strie­dame a iba sa zdá, že ich ro­bíme na­raz.

Každá čin­nosť to­tiž vy­ža­duje inú in­ten­zitu sú­stre­de­nia. Na čí­ta­nie textu sa po­tre­bu­jeme sú­stre­diť na 100%, pri ta­kom kres­lení zase do­ká­žeme úplne v po­hode po­čú­vať hudbu alebo sa s nie­kým roz­prá­vať.

Veľmi ne­prí­jem­nou sú­čas­ťou mul­ti­tas­kingu je, že ne­us­tále strie­da­nie čin­ností na­rúša kon­ti­nu­itu myš­lie­nok. Ur­čite po­znáš ten po­cit, keď nad nie­čim roz­mýš­ľaš a zrazu ťa nie­kto vy­ruší – môže sa stať, že „stra­tíš niť myš­lie­nok“ a mô­žeš sa prob­lé­mom za­obe­rať od­znova, pop­rí­pade si už ani ne­spo­me­nieš, čo si chcel/a. Mul­ti­tas­king teda pre­dl­žuje čas kaž­dej z čin­ností, ktoré si mys­líme, že ro­bíme na­raz. Keby sme ich ro­bili jed­not­livo, bolo by to rých­lej­šie i efek­tív­nej­šie.

„Ro­be­nie dvoch čin­ností na­raz (na­prí­klad va­re­nie a pí­sa­nie sms) trvá o 30% dl­h­šie, ako keby sa vy­ko­ná­vali sa­mos­tatne“ píše BBC. S kaž­dou ďal­šou čin­nos­ťou sa čas pre­dl­žuje. A čo hor­šie, hrozí, že pri tom uro­bíš 2-krát viac chýb.

Možno sa ti už stalo, že si mul­ti­tas­king do­vie­dol/la do ta­kého bodu, že ti „za­mr­zol mo­zog“ po­dobne ako keď za­mrzne po­čí­tač a jed­no­du­cho si ne­do­ká­zal/a ro­biť nič. Takto sa ľahko pre­pra­cu­ješ k vy­ho­re­nie alebo úz­kosti.

Ak sa dá, te­le­fo­nuj. Veľa času ti ušetrí, keď na­miesto sms-ko­va­nia či po­sie­la­nia mai­lov, za­te­le­fo­nu­ješ. Podľa pries­ku­mov pí­sa­nie tex­to­vých správ za­be­rie až 30% pra­cov­ného času. Ok­rem toho, keď te­le­fo­nu­júci vzá­jomne po­čujú svoj hlas, pro­spieva to bu­do­va­niu vzťahu s da­nou oso­bou a vzťahy sú „ko­lies­kami“ ži­vota či už sú­krom­ného alebo pra­cov­ného.

Spo­maľ a Re­la­xuj. Skús si ráno pred prá­cou ve­no­vať 10 mi­nút. Mô­žeš si napr. v po­koji vy­piť kávu a čí­tať knihu, alebo sa ces­tou za­sta­viť v parku a na nič zlo­žité ne­mys­lieť. Malo by to v tebe vy­vo­lať po­cit, že si pá­nom svojho času a emó­cii. Mi­liar­dár Ri­chard Bran­son za­čína každý svoj deň nie­čím, čo má rád, väč­ši­nou te­ni­som. K úspe­chu mu po­má­hajú pre­stávky, kto­rých má po­čas dňa až okolo 20. Práve keď je člo­vek uvoľ­není, do­stáva tie naj­lep­šie ná­pady.

Pridať komentár (0)