Ženy, ktoré nie len vyze­rajú, ale aj vedia

Lenka Včelová / 26. október 2014 / Tools a produktivita

Krásne a úspešné ženy, z môjho pohľadu téma, ktorá je v istom smere nevy­čer­pa­teľná. Vzhľa­dom k môjmu pohla­viu, pohľad na túto tému bude určite viac než len subjektívny…Nedávno sa mi dostal do ruky člá­nok: Top 5 women in gro­wth hac­king that have the looks, ktorý už sám o sebe potláča pod­statu veci, ku kto­rej sa chcel vyjad­riť.

Každá žena, s vyso­kou či bez vyso­kej školy, vo veku okolo 20 – 30 rokov sa stretla s množ­stvom úžas­ných úspeš­ných mužov, mini­málne cez tele­ví­ziu, médiá (tam je to ale debata na dlh­šie možno ino­kedy) a jed­no­značne aj cez rôzne pred­nášky, works­hopy a podobne.… V prí­pade ak idete na moti­vačnú pred­nášku z IT či mar­ke­tingu, je priam pra­vid­lom, že mies­tami sú okrem vás v budove len dve iné ženy a to hos­tesky. Otáz­kou ostáva, či je to v takom prí­pade výhoda, alebo nevý­hoda :-D.

Čo sa týka už len zastú­pe­nia žien na vyso­kých ško­lách v takýchto odbo­roch, čísla sú neúp­rosné, muži stále vedú. Prečo je tomu, ale tak? Platí, že ženy nie sú tech­nické typy? Nemys­lím si. Poznám veľa žien, ktoré štu­dujú stro­jár­stvo či iné tech­nické odbory.

Tým para­do­xom ale je, že člo­vek to poža­duje za nelo­gické, keď vidí krásnu ženu, ktorá je sebes­tačná, šikovná a nebo­daj sa ešte venuje tech­nic­kému odboru. Takýmto spô­so­bom na tema­tiku nahliada aj autor článku, namiesto toho aby napí­sal len o úspeš­ných ženách, potre­buje zdô­raz­niť aj fakt, že dobre vyze­rajú? Prečo to je ale tak? A prečo to rov­nako vní­majú často krát aj ženy?

Kellee Khalil

Keď čítate články na inter­nete o úspeš­ných mužoch, ich skú­se­nos­tiach a úspe­choch v biz­nise, nie je pra­vid­lom, aby sa v texte nejako vyz­dvi­ho­val, alebo rie­šil ich vzhľad. Neviem, prečo je to tak, či to je zako­re­nené v nás ľuďoch a štan­dard­ných ste­re­oty­poch, ktoré sme si počas našich živo­tov osvo­jili. Isté je, že pri ženách sa napriek všet­kému dáva stále dôraz na vzhľad.

Pokiaľ otvo­ríte muž­ský časo­pis, náj­dete tam mnoho krás­nych žien, fotku muža málo­kedy, aj to len oble­če­ného. Pokiaľ otvo­ríte žen­ský časo­pis, ako žena tam náj­dete síce oble­če­ného muža, ale záro­veň x vyzle­če­ných žien, ktoré sú upra­vené, nama­ľo­vané a až potom úspešné…

Médiá, my sami, naša výchova, to všetko stále spô­so­buje, že ženy sú vedené skôr ume­lec­kým ako tech­nic­kým sme­rom. Tak­tiež stále pre­vy­šujú počty člán­kov, ktoré sa venujú úspeš­ným mužom a nie je ženám.

Dámy, to nezna­mená, že sa vám nebude dariť! Ja nie som žiadna kari­é­ris­tka, ani femi­nis­tka, ale chcem sa vedieť uži­viť sama, chcem mať nor­málnu prácu, v kto­rej sa mi bude dariť a budem dosa­ho­vať výsledky, mať však aj deti, ktoré budú mať vždy pri­oritu pred prá­cou a po veče­roch pokojne piecť koláče a nie len kle­pať do note­bo­oku a rie­šiť maily. Či sa to dá? To neviem, poviem vám za pár rokov…

Isté je, že ako pozo­ru­jem ženy vôkol seba, vo fir­mách, v kto­rých som pôso­bila, je to náročné a výsle­dok býva neistý…Isté je aj to, že napriek tomu, že budete pôso­biť vo fir­mách, kde sa pohy­bujú inte­li­gentní ľudia, určite sa vám nie­kedy stane, že na porade bude počet mužov nie­koľ­ko­ná­sobne pre­vy­šo­vať počet žien, alebo vám nejaký jedi­nec opač­ného pohla­via naz­načí, že máte ísť domov k variču, alebo naopak vám bude naz­na­čo­vať, že je čas mať deti…To je ale samoz­rejme jeho prob­lém s egom nie váš, takže hlavu hore, všetko bude tak ako si to zaria­dite a žia­den ste­re­otyp sa nezlomí, ak sa o to nepokúsite…Na moti­vá­ciu posky­tu­jem zoznám úspeš­ných žien :).

  1. Leila Janah – zamest­ná­va­te­lia Lin­ke­din, Eventb­rite
  2. Brenda Bazan – zakla­da­teľka Moola­Hoop, cro­wfun­din­go­vej plat­formy
  3. Azita Arda­kani – zakla­da­teľka agen­túry Love­so­cial

http://www.squirrly.co/top-5-women-in-growth-hacking-that-have-the-looks/top-5-women-in-growth-hacking-that-have-the-looks-5#.VEuFMmc3fDc

A pre moti­vá­ciu aj pár Slo­ve­niek:

  1. Vanda Wol­fová – Head of Agency for ČR and SR, Google
  2. Jana Palen­čá­rová – HR direc­tor, ČSOB
  3. Ale­xan­dra Kusá – gene­rálna ria­di­teľka, Slo­ven­ská národná galé­ria

http://data.hnonline.sk/top10zien/2014/subory/profily.pdf

Zdroj: hnonline.sk, squirrly.co

Pridať komentár (0)