Zero waste šetrí nielen prírodu, ale aj peňaženku. Dvom Slovenkám sa za rok podarilo ušetriť 1500 eur

Soňa Otajovičová / 15. marca 2019 / Eko

  • Katka a Maťka sú dve eko­lo­gicky zmýš­ľa­júce ženy, ktoré stoja za plat­for­mou Eko­is­tky
  • Za rok bez ná­ku­pov fast fas­hion sa Katke po­da­rilo ušet­riť 1500 eur a Maťka miesto ob­le­če­nia in­ves­to­vala do pre­rábky bytu a ces­to­va­nia
  • Zero waste nie je o ná­kupe dra­hých ná­do­biek a štý­lo­vých eko ve­ci­čiek, ale o udr­ža­teľ­nosti a še­tr­nosti
zdroj: Ekoistky
  • Katka a Maťka sú dve eko­lo­gicky zmýš­ľa­júce ženy, ktoré stoja za plat­for­mou Eko­is­tky
  • Za rok bez ná­ku­pov fast fas­hion sa Katke po­da­rilo ušet­riť 1500 eur a Maťka miesto ob­le­če­nia in­ves­to­vala do pre­rábky bytu a ces­to­va­nia
  • Zero waste nie je o ná­kupe dra­hých ná­do­biek a štý­lo­vých eko ve­ci­čiek, ale o udr­ža­teľ­nosti a še­tr­nosti

Kedy a prečo ste sa za­čali zau­jí­mať o zero waste?

Maťka: Ja osobne som to za­čala rie­šiť, keď som sa pre­sťa­ho­vala do vlast­ného. Uve­do­mila som si, že mám strašne veľa vecí a väč­šina z nich je ba­lená v plaste. Ako som vi­dela všetko na kope, ne­pá­čilo sa mi to a vtedy som si po­ve­dala, že by som mala mať me­nej vecí. Je to asi dva až dva a pol roka.

Katka: U mňa to za­čalo asi v po­dob­nom čase. Od­išla som na pol roka na Eras­mus do Ne­mecka a chcela som ušet­riť viac pe­ňazí. Za­čala som roz­mýš­ľať nad tým, čo si ku­pu­jem a keďže som mu­sela pre­žiť v ma­lej izbe o roz­lohe 2×2 metre, rad­šej som si viac­krát pre­mys­lela, čo si do nej do­ne­siem. Pri zo­zná­mení s Mať­kou sme si toho na­šli veľa spo­loč­ného a po­stupne sme sa do­pát­rali aj k ter­mínu zero waste.

Ako veľkú rolu hral eko­lo­gický fak­tor?

Katka: To nás na tom pú­talo asi naj­viac, uve­do­mili sme si, že sme boli do­vtedy veľmi za­sle­pené, ne­vi­deli sme, koľko toho zby­toč­ného od­padu na svete je.

Maťka: Mne po­mohlo aj to, že som vi­dela veľké množ­stvo vecí, ktoré som sama vlast­nila. Mala som dve kra­bice plné koz­me­tiky, ktorá bola ba­lená v plaste a zis­tila som, že z toho všet­kého re­álne po­u­ží­vam asi 1 % a väč­šinu z toho ne­pot­re­bu­jem.

View this post on Ins­ta­gram

♻️Aj na­ku­po­va­nie ,,zero waste" vy­chy­tá­vok je stále na­ku­po­va­nie.♻️ Zero waste a eko li­fes­tyle za­čína byť veľ­kým tren­dom, hlavne na so­ciál­nych sie­ťach. Mnohí ľu­dia ho­vo­ria, že ta­kýto ži­vot do­kážu žiť len bo­hatí, ktorí na to majú. Ak je to pravda, tak po­tom sme my dve veľmi bo­haté ženy! ☺️ Mu­síme sa vám zdô­ve­riť, že od­kedy sme za­lo­žili naše Eko­is­tky, ži­jeme skrom­nej­šie a veľa sme ušet­rili. Je pravda, že aj tu v na­šom pro­file vám denne pri­ná­šame in­špi­rá­cie a ove­rené značky, na ktoré vás is­tým spô­so­bom na­bá­dame mi­núť svoje pe­niažky. Chceme vás ale po­žia­dať o to, aby ste boli pri svo­jich ná­ku­poch roz­vážni. Aby ste roz­poz­ná­vali tú tenkú hra­nicu me­dzi ,,po­tre­bu­jem a chcem" a aby boli vaše ná­kupy na­ozaj pre­mys­lené. Zva­žujte, či sa vám doma ne­na­chá­dza to po­trebné, aj keď to ne­vy­zerá práve štý­lovo a trendy. Zva­žujte, či si to ne­do­ká­žete vlast­no­ručne vy­ro­biť, kú­piť z dru­hej ruky alebo po­ži­čia­vať. Pre­tože zá­chrana sta­rej zác­lonky, za­va­ro­va­cieho po­hára, či pa­pie­ro­vého vrecka sa ne­do­káže vy­čís­liť ❤️ #mys­liu­dr­za­telne #mys­li­roz­vazne #vzdy­av­sade #viem­co­pot­re­bu­jem #viem­coch­cem

A post sha­red by Eko­is­tky (@eko­is­tky) on

Bolo zero waste niečo, na čo ste po­stu­pom času prišli samé alebo ste čí­tali ne­jaké špe­ciálne knihy či ná­vody?

Katka: Za­čala som expe­ri­men­to­va­ním, skú­šala som na­prí­klad, ako dlho vy­dr­žím bez pa­pie­ro­vých hy­gie­nic­kých vrec­ko­viek v ka­belke, či ich na­ozaj po­tre­bu­jem, alebo je to len zvyk. Ne­skôr som ich vy­me­nila za lát­kovú vrec­kovku. Všetko sme po­maly skú­šali na sebe a na stránke pri­ná­šame naše osobné skú­se­nosti.

Maťka: Nad za­lo­že­ním stránky sme roz­mýš­ľali asi pol roka a po­ve­dali sme si, že do toho ne­pôj­deme, po­kiaľ to ne­bu­deme mať na 100 % ove­rené a vy­skú­šané na vlast­nej koži. Ľu­ďom sme chceli dať tipy, aké im na­ozaj po­môžu a nech­celi sme pro­pa­go­vať niečo iba preto, lebo je to trend.

Kedy ste sa roz­hodli, že pri­šiel ten správny čas na za­lo­že­nie plat­formy Eko­is­tky?

Katka: Od sep­tem­bra sme na Ins­ta­grame a dlho pred­tým sme nad ce­lým pro­jek­tom pre­mýš­ľali, ako tú ideu spra­co­vať a za­siah­nuť, čo naj­viac ľudí.

Maťka: Sa­moz­rejme, že sme mu­seli rie­šiť aj plá­no­va­nie, čo prvé na­fo­tíme, akým spô­so­bom to spra­víme. Najprv sme chceli plat­formu spus­tiť ešte v júni, no na­ko­niec sa to po­su­nulo na ko­niec sep­tem­bra.

View this post on Ins­ta­gram

Dá sa žiť zero waste ži­vot aj keď pi­jem čaje? Och, áno a ako úžasne jed­no­du­ché to je! Veď čaje rastú všade okolo nás! Naj­lep­ším prí­kla­dom je aj le­van­du­ľový čaj, ktorý mô­žete vi­dieť aj na fotke. Ten som si mi­nulý rok naz­bie­rala na sa­moz­bere a ešte stále ma teší ❤ Ak si však ne­viem čaj za­bez­pe­čiť ta­kýmto spô­so­bom, tak po­tom si ho idem kú­piť be­z­o­ba­lovo. Ono sa to dá, aj keď ne­máte blízko be­z­o­ba­lový ob­chod. Stačí ísť len do špe­cia­li­zo­va­ného ob­chodu a tam pop­ro­siť, aby Vám ča­jík na­brali do Va­šej ná­doby. A po­tom tre­tia mož­nosť ná­kupu čaju môže byť aj pod­pora slo­ven­ských vý­rob­cov, ktorý majú naše slo­ven­ské ča­jíky a ve­dia ich nád­herne zmi­xo­vať. Takže vždy sa to dá, len treba chcieť a hľa­dať mož­nosti. A ako si ku­pu­jete ča­jík Vy?

A post sha­red by Eko­is­tky (@eko­is­tky) on

Ako pre vás mo­men­tálne fun­gujú spo­lu­práce, vy­be­ráte si značky vy, alebo za­čali oslo­vo­vať už aj ony vás?

Maťka: Väč­ši­nou je to vzá­jomné, v po­sled­nej dobe sa nám za­čalo ozý­vať viac zna­čiek, ale vy­be­ráme si a dá­vame si veľký po­zor na to, s kým spo­lu­pra­cu­jeme. Nie­ktorí ľu­dia, čo sa nám oz­vali, svoje pro­dukty ne­ro­bia vždy tak kva­litne, ako by mali, ale chcú na tom za­ro­biť. S ta­kými, sa­moz­rejme ne­pra­cu­jeme. Na­prí­klad, ak pro­pa­gu­jeme tričká, ove­ríme si, či sú vy­ro­bené z bio ba­vlny a či vznikli na­ozaj poc­ti­vou ces­tou.

Katka: Chceme, aby v nás ľu­dia vi­deli zá­ruku kva­lity.

Ktoré slo­ven­ské módne a koz­me­tické značky by ste od­po­ru­čili?

Maťka: Stále viac ľudí sa snaží šiť nie­len dobré a pekné veci, ale aj brať ohľad na ži­votné pro­stre­die. Za mňa ur­čite Vi­vien Mi­ha­lish, je to ši­kovná di­zaj­nérka, robí aj upcyk­lo­vané ob­le­če­nie. Čo sa týka koz­me­tiky, mám rada značku Jemná, ale kaž­dému sedí niečo iné, zá­leží od typu po­kožky a vla­sov.

Katka: Na Slo­ven­sku exis­tuje viac dob­rých di­zaj­né­rov, nie­ktorí vy­uží­vajú pri práci upcyk­lo­vaný ma­te­riál, iní sa skôr za­me­ria­vajú na prí­rodné a kva­litné látky. Pre mňa je krá­ľov­nou upcyk­lá­cie ok­rem Vi­vien Mi­ha­lish aj Mar­tina Ma­re­ková, je schopná ušiť ka­bát aj z ko­berca. Máme aj veľa ši­kov­ných vý­rob­cov prí­rod­nej koz­me­tiky. Jej naj­väč­ším be­ne­fi­tom je podľa mňa to, že pri pro­duk­cii si na­ozaj dá­vajú zá­le­žať na to, čo ob­sa­huje, na­roz­diel od kla­sic­kej koz­me­tiky v dro­gé­rii.

View this post on Ins­ta­gram

Há­dajte, čo dr­žím v ruke? 😉 Správne! Je to,, my­dielko", s kto­rým si umý­vame vlasy. Mnohí ho po­znáte pod poj­mom ako tuhý šam­pón, či šam­púch (tento krásny ná­zov vzni­kol vďaka @po­nio.sk ). Fun­guje veľmi jed­no­du­cho – krú­ži­vými po­hybmi ho šú­chate o mokré vlasy, kým ne­začne krásne pe­niť. Je oveľa zdravší, še­tr­nejší, menší a sprat­nejší ako bežný te­kutý šam­pón, ni­kde sa vám ne­vy­leje a ne­pot­re­buje naň žiadny plas­tový obal (po­stačí vám len viečko ako pod­ložka, či ple­chová dó­zička na ces­to­va­nie). Od­kedy sme s Mať­kou ob­ja­vili čaro tu­hého šam­pónu, ne­dáme do­pus­tiť na jeho silu, vôňu, prí­rod­nosť a vý­sledný efekt krás­nych a lesk­lých vla­sov. Vy­skú­šali sme snáď už všetky slo­ven­ské značky (ktoré vám pred­sta­víme v na­sle­du­jú­cich po­stoch) a sme rady, že tak pod­po­ru­jeme náš lo­kálny trh. A čo vy? Skú­sili ste už tento malý zá­zrak?

A post sha­red by Eko­is­tky (@eko­is­tky) on

Vzdali ste sa fast fas­hion, koľko sa vám vďaka tomu po­da­rilo ušet­riť?

Maťka: Mi­nulý rok som mala rok bez ná­ku­pov, no ne­po­čí­tala som presne koľko sa mi po­da­rilo ušet­riť, keďže sme pre­rá­bali byt. Najprv som mala obavy, či to celý rok vy­dr­žím, ale na­ko­niec mi to ne­ro­bilo prob­lém. Za pe­niaze, ktoré by som inak mi­nule na ná­kup zby­toč­ností, sa mi po­da­rilo pre­ro­biť a za­ria­diť byt a ešte aj ces­to­vať a nav­ští­viť štyri kra­jiny.

Katka: Ja som si to aj za­pi­so­vala a po­čí­tala. Pred­tým som cho­dila na­ku­po­vať veľmi často, ovlá­dala ma fast fas­hion a ako štu­dentka, ktorá si do­ká­zala dobre za­ro­biť, som in­ves­to­vala tak­mer celú vý­platu do ob­le­če­nia. Za rok, kedy som sa roz­hodla vzdať sa fast fas­hion, som ušet­rila 1500 eur.

Čo by ste od­po­ru­čili ľu­ďom, ktorí chcú vy­dr­žať rok bez na­ku­po­va­nia?

Maťka: Mali by si v pr­vom rade stáť za svo­jím a skrátka nejsť do ob­chodu. Keď sa nad tým člo­vek za­myslí, má v pod­state všetko.

Katka: Ja by som im od­po­ru­čila, po­zrieť sa, čo všetko majú v skrini. Každá žena tam ur­čite nájde dosť vecí na to, aby ten rok bez ná­ku­pov vy­dr­žala. Všetko je to iba v na­šej hlave, máme po­cit, že mu­síme mať nové veci, aj keď ich na­ozaj ne­pot­re­bu­jeme. Ja sa vždy sna­žím pri na­ku­po­vaní po­ze­rať na to, či bu­dem mať danú vec s čím zla­diť, musí sa mi ho­diť as­poň k pia­tim kús­kom, ktoré už mám.

View this post on Ins­ta­gram

Ne­viem ako vy, ale ja ne­zná­šam jesť plas­to­vým prí­bo­rom. Bo­jo­vala som s nim na všet­kých tr­hoch a fes­ti­va­loch, kedy som si na­ozaj chcela vy­chut­nať dobré jedlo. Na­po­sledy som to skú­šala mi­nulú zimu, keď sme sa vy­brali na via­nočné trhy a chceli si vy­chut­nať nu­te­lovú wafľu s les­ným ovo­cím a pa­la­cinky so sla­ným ka­ra­me­lom. Do­te­raz mám traumu z tej vŕz­ga­jú­cej bie­lej vid­ličky, ktorú sa mi od ner­vov po­da­rilo zlo­miť a za­ho­diť ešte skôr, ako som ju stihla pl­no­hod­notne vy­užiť. Máme však na to skvelé rie­še­nie, ktoré je tak jed­no­du­ché! 🙈 Proste si zo­ber vlastný prí­bor. Naša od­ľah­čená ver­zia do ka­belky je z ko­ko­so­vého dreva od @eatg­reen.beg­reen a u Katky na blogu @laf­lo­rita.sk náj­deš ná­vod, ako si taký obal na prí­bor ľahko vy­ro­bíš. Keď sa chce, #da­sato. #ze­le­na­pri­rode #ne­za­bud­nip­ri­bor

A post sha­red by Eko­is­tky (@eko­is­tky) on

Je zero waste cel­kovo ži­votný štýl, s kto­rým sa na­ozaj dá ušet­riť? Ako veľké sú po­čia­točné ná­klady, keď s tým ľu­dia iba za­čí­najú a koľko z tejto sumy sa po­stu­pom času vráti?

Maťka: Kvôli tomu, aby sme ve­deli po­rov­nať ceny, sme si brali bločky z be­z­o­ba­lo­vého ob­chodu a po­rov­ná­vali to s ce­nami v kla­sic­kom su­per­mar­kete. Pri jed­nom ná­kupe sme z ob­chodu od­išli s ces­to­vi­nami, špal­do­vou mú­kou a ry­žo­vými vloč­kami. Najd­rah­šie nás vy­šli ces­to­viny, inak sme ale na špal­do­vej múke ušet­rili 30 cen­tov a po­dobne tak aj na ry­žo­vých vloč­kách.

Veľa ľudí si myslí, že mu­sia na­ku­po­vať drahé pekné ná­dobky, s kto­rými po­tom cho­dia na­ku­po­vať, ale vô­bec to tak ne­musí byť. Môžu po­u­žiť na­prí­klad ná­doby zo za­vá­ra­nín, rôz­nych po­há­rov či sk­le­nené fľaše.

Pri koz­me­tike si treba rad­šej dva­krát pre­mys­lieť, či daný krém na­ozaj po­tre­bu­jeme a ku­po­vať rad­šej me­nej kva­lit­ných pro­duk­tov. Mno­hým že­nám sa pá­čia zno­vu­pou­ži­teľné od­li­čo­co­va­cie tam­póny, vy­ro­bené z bam­busu, no tie si môžu vy­ho­to­viť aj doma z han­dričky. Pros­tried­kov na umý­va­nie tiež po­tre­bu­jeme oveľa me­nej, než si mys­líme. Ja osobne po­u­ží­vam iba tri, je­den na riad, je­den uni­ver­zálny čis­tič a je­den na WC, všetko si cho­dím ča­po­vať do be­z­o­ba­lo­vej dro­gé­rie. Ok­rem toho pros­triedky si mô­žeme vy­ro­biť aj sami doma, ja po­u­ží­vam na čis­te­nie zmes octu, cit­ró­no­vej šťavy a tro­chu al­ko­holu.

Je­di­nou vý­j­nim­kou je men­štru­ačný ka­lí­šok, ktorý na za­čiatku stojí viac ako kla­sické vložky, no po­stu­pom času sa tá in­ves­tí­cia vráti.

Eko­is­tky mô­žeš sle­do­vať na ich Ins­ta­grame aj Fa­ce­bo­oku

Pridať komentár (0)