Zla­té App­le Watch “len” za $5 tisíc!

Marek Schwarz / 5. novembra 2014 / Tech a inovácie

Pod­ľa správ fran­cúz­ske­ho webu iGen, budú oce­ľo­vé App­le Watch stáť oko­lo 500 dolá­rov a luxus­ná zla­tá 18 kará­to­vá varian­ta medzi 4000 a 5000 dolár­mi. Tak čo, kto dá prvý Ins­ta­gram foto s 18 karát­mi? :)

App­le pri pred­sta­ve­ní pove­dal, že cena štan­dard­ných iWatch bude začí­nať na 349 dolá­roch, ale neo­zná­mil ďal­šie pod­rob­nos­ti. Ak by teda 349 dolá­rov stá­la naj­lac­nej­šia hli­ní­ko­vá ver­zia, oce­ľo­vá by pokoj­ne moh­la začí­nať na 500 dolá­roch. Dote­raz odváž­nej­ší špe­ku­lo­va­li o sume oko­lo 1000 dolá­rov za zla­tú veriu, no päť­krát vyš­šia cena z App­le Watch Edi­ti­on uro­bí poriad­nu exklu­zi­vi­tu.

App­le sľú­bil dostup­nosť na začiat­ku roku 2015, nová šéf­ka obcho­du App­le potom nedáv­no naz­na­či­la jar­ný ter­mín, zdroj Igen udá­va, že by App­le rád sti­hol Valen­tí­na, teda polo­vi­cu feb­ru­ára. Pek­ný dar­ček pre fra­jer­ku, nemys­lí­te?

Zdroj: iGen

Pridať komentár (0)