Znač­ka Iva­na Mar­cin­ka je zhmot­ne­ním súčas­né­ho mini­ma­lis­tic­ké­ho dizaj­nu

Linda Cebrová / 7. júna 2017 / Eko

zdroj: facebook.com/ivan.marcinko/facebook.com/marcdesignstore

Ivan Mar­cin­ko je prí­kla­dom mul­ti­funkč­né­ho člo­ve­ka, kto­rý sa cho­pí kaž­dej prí­le­ži­tos­ti. Vďa­ka svo­jej fir­me, Lac­ná 3D tlač, ti zho­to­ví pro­dukt, aký sa ti zažia­da. Ak pre­fe­ru­ješ skôr prí­rod­né mate­riá­ly, urči­te ťa zauj­me jeho mini­ma­lis­tic­ká znač­ka MARC.

Štú­dium archi­tek­tú­ry je plné tvor­by návrhov, kto­ré však väč­ši­na štu­den­tov po čase len odlo­ží do pra­cov­né­ho sto­la ale­bo na har­disk. To však nie je Iva­nov prí­pad. Ten sa roz­ho­dol všet­ku svo­ju sna­hu zachy­te­nú na ske­čoch pre­me­niť na reál­ne, hma­ta­teľ­né pro­duk­ty. Tie doká­žu skráš­liť moder­ný inte­ri­ér domác­nos­ti, ale aj tvo­ju kan­ce­lá­riu.


Ako archi­tekt, môže vďa­ka znač­ke MARC z času na čas vyme­niť počí­tač za dre­vo a veno­vať sa dre­vár­ske­mu remes­lu.

Ivan mal vždy blíz­ko nie­len k dizaj­no­vým návrhom, ale aj zhmot­ňo­va­niu nápa­dov. Na Slo­ven­sku zalo­žil jed­nu z prvých spo­loč­nos­tí, kto­rá sa venu­je zákaz­ko­vej 3D tla­či a pro­to­ty­po­vej výro­be.


Na Iva­no­vi je všet­ko od nák­re­su, cez počí­ta­čo­vý 3D model, výber kon­krét­nej dosky dre­va a prvý pro­to­typ až po gra­fi­ku a dizajn oba­lu. Nevyh­ne sa však ani výro­be a odo­sie­la­niu jed­not­li­vých balíč­kov.

Svo­je návrhy naj­rad­šej pre­pra­cú­va vo svo­jej mys­li, kto­rá mu posky­tu­je omno­ho väč­šiu voľ­nosť ako ceruz­ka ale­bo počí­tač. Ak má o pro­duk­te jas­nú pred­sta­vu, pus­tí sa do mode­lo­va­nia v prog­ra­me Rhi­no­ce­ros.

Ivan má svo­ju vlast­nú dre­vár­sku diel­ňu len na skok od počí­ta­ča, na kto­rom vytvá­ra kon­cep­ty pro­duk­tov, kto­ré dnes obľu­bu­je neje­den Slo­vák.


Na prvý pohľad sa môže zdať, že na slo­ven­skom trhu je dizaj­nér­skych pro­duk­tov z dre­va už nespo­čet­ne mno­ho. Tie od znač­ky MARC sa však od kon­ku­ren­cie odli­šu­jú pre­dov­šet­kým ich mini­ma­liz­mom a tva­ro­vou čis­to­tou, kto­rá nie je na našom trhu až takou bež­nou zále­ži­tos­ťou. Ďal­ším nespor­ným bene­fi­tom je aj využí­va­nie prí­rod­ných mate­riá­lov, eko-ole­jov, či oba­lov, vďa­ka kto­rým dosta­va kaž­dý jeden pro­dukt urči­tú pri­da­nú hod­no­tu.


Ivan má v plá­ne svo­ju znač­ku spro­pa­go­vať aj za hra­ni­ca­mi Slo­ven­ska, a to aj s pomo­cou talen­to­va­ných Slo­vá­kov.

Budem hľa­dať aj nové prí­le­ži­tos­ti na Slo­ven­sku, ako nové pre­daj­né a pre­zen­tač­né pries­to­ry tak aj nové mož­nos­ti spo­lu­prá­ce. Na Slo­ven­sku je množ­stvo šikov­ných a talen­to­va­ných ľudí, budem rád, ak sa mi s nie­kto­rý­mi z nich poda­rí spo­jiť a mož­no pri­niesť nové zau­jí­ma­vé pro­duk­ty,“ vyjad­ril sa Ivan pre sketcher.sk.

Pridať komentár (0)