Zo súťa­že rov­no do nemoc­ni­ce — super­po­čí­tač IBM Wat­son

Tatiana Blazseková / 2. júna 2015 / Business

Počí­tač, kto­rý pora­zil člo­ve­ka vo vedo­most­nej hre, sa dnes stá­va stra­te­gic­kým nástro­jom na diag­nos­ti­ku rako­vi­ny pľúc. Wat­son je dnes súčas­ťou pro­jek­tu, kde sa 14 uni­ver­zít a inšti­tú­cii sna­ží pou­žiť ten­to počí­tač na ana­lý­zu DNA a ponúk­nuť tak pacien­to­vi pres­nú lieč­bu.

 

Watson je počítačový systém s umelou inteligenciou vyvinutý spoločnosťou IBM v rámci DeepQA projektu. Najväčšou zaujímavosťou je, že vie odpovedať na otázku položenú v prirodzenom jazyku. Watson mal vo svojej prvej fáze prístup k 200 miliónom stránok, ktoré zaberali 4 TB pamäte na disku. V pamäti mal uložené texty Wikipédie, encyklopédii či rôzne slovníky, no počas súťaže fungoval bez pripojenia na internet. Systém bol naprogramovaný vo viacerých jazykoch, ako JAVA, C++ či Prolog. Môže spracovať 500 gigabajtov za sekundu a má 16 terabajtovú RAM.

 

 

Počítač bol vytvorený pre súťaž Jeopardy, ktorej sa zúčastnil v roku 2011 a vyhral nad dvoma šampiónmi v tejto hre. Watson získal nápovedu vo forme textu v ten istý moment, ako oponenti. Jeho cieľom bolo analyzovať kľúčové slová a nájsť najrelevantnejšie slovné spojenia, za čo najkratší čas. Čím viac operujúcich algoritmov našlo rovnakú odpoveď, tým sa zvyšovala pravdepodobnosť, že odpoveď je správna a v prípade, keď pravdepodobnosť bola nízka, prehľadal tieto informácie zasa. V prípade ak našiel správnu odpoveď, zazvonil na zvonček a zodpovedal otázku v prirodzenom jazyku.

 

 

V roku 2013 IBM oznámila, že Watson bude prvýkrát komerčne využitý v nemocniciach na diagnózu rakoviny plúc. Plánuje sa, že v zdravotnom systéme bude fungovať ako podporný systém pre lekárske rozhodovanie. Watson teda funguje ako profesionálny „skladač puzzle“.  Bude poznať všetky bývalé ochorenia pacienta, všetky súčasné symptómy a podľa toho určí diagnózu. Watson však ide o krok ďalej a na stanovenie diagnózy využíva DNA analýzu. „Určenie správnej kombinácie liekov pre pacientov s rakovinou je dôležitým krokom, ktorý si vyžaduje komplexnú analýzu dát,“ povedal Norman Sharpless, riaditeľ University of North Carolina a dodáva: „Pomocou kognitívnej technológie sa snažíme vyriešiť problém komplexných rozhodnutí, čím sa zmaximalizujú šance pacienta na vyliečenie.“

 

 

Lekár je stále len človek, nie je stopercentne racionálny a má sklony robiť chyby. Ak napríklad príde päť pacientov s chrípkou, lekár ma tendenciu diagnostikovať chrípku aj šiestemu. Watson je odolný voči stresu, taktikám a vie správne kalkulovať, vyhodnocovať a analyzovať situácie. Problémom je, že pacienti klamú, bolesť je subjektívna a choroby prichádzajú v najzaujímavejších kombináciách.

 

Len budúcnosť ukáže, aká bude jeho efektívnosť a využiteľnosť v reálnych situáciách.

 

 

 

Zdroje: IBMEngadget

Pridať komentár (0)