Zomrela ikona módy, Hubert de Givenchy. Príbeh jeho značky je plný hviezd

Mária Ambrozová / 12. marca 2018 / Biznis

zdroj: Givenchy, Pinterest
  • Vo veku 91 ro­kov opus­til svet vy­so­kej módy aris­to­krat s ne­opa­ko­va­teľ­ným štý­lom, Hu­bert de Gi­ven­chy
  • Bol blíz­kym pria­te­ľom mód­nych ikon, ako Aud­rey Hep­burn, Jac­kie O´Ken­nedy alebo Grace Kelly
  • Prí­beh značky sa za­čal pí­sať už za­čiat­kom 50. ro­kov mi­nu­lého sto­ro­čia a trvá do­dnes

Gróf Hu­bert Ja­mes Mar­cel Taf­fin de Gi­ven­chy mal len 17 ro­kov, keď sa pr­vý­krát pre­sťa­ho­val do Pa­ríža a hoci ho ro­dina ťa­hala k inému za­mest­na­niu, sám na­šiel svoje po­sla­nie v móde. Už ako te­e­na­ger pra­co­val pre vtedy ne­známe mená, ako Pierre Bal­main, Chris­tian Dior či Elsa Schia­pa­relli, až sa na­ko­niec roz­ho­dol tvo­riť pod vlast­nou znač­kou. V roku 1952 vzni­kol módny dom Gi­ven­chy, ktorý mal pred se­bou slávnu bu­dúc­nosť a spo­mí­na­ným me­nám sa stal sil­nou kon­ku­ren­ciou.

Prvé mo­dely značky Gi­ven­chy boli sil­ným kon­tras­tom k uhla­de­nej móde Di­oru, no práve preto si okam­žite na­šli ob­rov­ské množ­stvo fa­nú­ši­kov. Prvá úspešná ko­lek­cia bola in­špi­ro­vaná pa­ríž­skou top­mo­del­kou Bet­tiny Gra­ziani. Rok po za­lo­žení vlast­nej značky sa stal zlo­mo­vým najmä vďaka stret­nu­tiu s mla­dou he­reč­kou Aud­rey Hep­burn pri na­tá­čaní filmu Sab­rina. One­dlho sa krehká kráska stala mú­zou značky Gi­ven­chy a jej iko­nické „malé čierne“ šaty po­kla­dajú fas­hion di­zaj­néri do­dnes za zá­klad žen­ského šat­níka. He­rečka o mód­nom ná­vrhá­rovi po­ve­dala: „Jeho šaty sú je­diné, v kto­rých sa cí­tim sama se­bou. Je ďa­leko viac než len kraj­čír, vy­tvorí vašu osob­nosť.“ V roku 1953 sa Gi­ven­chy stre­tol aj so svo­jím ido­lom Cris­to­ba­lom Ba­len­cia­gom, ktorý mierne ovplyv­nil jeho štýl.

Sláva dám­skej lí­nie však značke ne­sta­čila. Po ot­vo­rení nie­koľ­kých ďal­ších bu­ti­kov mimo Pa­ríža (na­prí­klad na Man­hat­tane) vznikla v roku 1957 ko­lek­cia par­fu­mov a ne­skôr v 60. ro­koch prišla na rad aj pán­ska ko­lek­cia. V jeho die­lach sa často od­rá­žalo čaro ume­lec­kých diel pred­chá­dza­jú­cich sto­ročí a ele­gan­ciu strie­dala ex­tra­va­gan­cia. Ďal­ším veľ­kým fa­nú­ši­kom značky Gi­ven­chy sa stali ikony, ako prvá dáma USA Jac­kie O´Ken­nedy, Mar­lene Diet­rich, In­grid Berg­man, Je­anne Mo­reau či Grace Kelly. Po pán­skej ko­lek­cii prišla aj ďal­šia chu­ťovka pre pán­skeho fa­nú­šika, spo­lu­práca s au­to­mo­bi­lo­vým krá­ľom Ford Mo­tor Com­pany, s kto­rým spo­ločne v 70. ro­koch vy­tvo­rili li­mi­to­vanú edí­ciu au­to­mo­bilu Lin­coln Con­ti­nen­tal Mark.

V roku 1988 módny dom Gi­ven­chy kú­pil lu­xusný kon­glo­me­rát Louis Vu­it­ton Moët Hen­nes­sey, no až do roku 1995 vy­šlo ešte nie­koľko ďal­ších ko­lek­cií spod rúk úspeš­ného di­zaj­néra a biz­nis­mena. Do­dnes fun­guje pod vlast­ným me­nom a pra­co­vali preň také vý­znamné mená, ako Ale­xan­der McQu­een, John Ga­liano a na­po­sledy Ric­cardo Tisci. V roku 1995 sa Hu­bert de Gi­ven­chy odo­bral na dô­cho­dok a ok­rem ob­čas­ného ko­men­to­va­nia štýlu brit­skej mo­nar­chie či no­vých ko­lek­cií iných zna­čiek sa už na ve­rej­nosti prí­liš ne­uka­zo­val.

Web me­dia­mass.com sa sna­žil skom­ple­ti­zo­vať ma­je­tok umelca, ktorý bol ma­ji­te­ľom mno­hých ak­cií a re­a­lít. Vlast­nil vy­soký po­diel v koz­me­tic­kej značke Co­ver­Girl, nie­koľko re­štau­rá­cií (na­prí­klad sieť Fat de Gi­ven­chy Bur­ger), fut­ba­lový tím Be­au­vais An­gels, mal vlastnú značku al­ko­ho­lic­kého ná­poja Vodka – Pure Won­derde Gi­ven­chy – France, ko­lek­ciu par­fu­mov With Love from Her­bert a ko­lek­ciu ob­le­če­nia pod hla­vič­kou Hu­bert de Gi­ven­chy Se­duc­tion. Ča­so­pis Pe­ople With Mo­ney ho aj na­priek zdan­li­vému úpadku od za­čiatku ti­síc­ro­čia za­ra­dil do reb­ríčka top naj­lep­šie za­rá­ba­jú­cich mód­nych ná­vrhá­rov s ma­jet­kom vo výške 245 mi­li­ó­nov do­lá­rov.

Zdroj: gi­ven­chy.com

Pridať komentár (0)