Zopár rád a tri­kov, ako začať pod­ni­kať s webom

Grigor Ayrumyan / 12. marca 2015 / Tools a produktivita

Tvorba webov je sofis­ti­ko­vaná zále­ži­tosť a neradno ju pod­ce­ňo­vať len kvôli tomu, že je to vša­dep­rí­tomný jav. Tak ako si väč­šina ľudí myslí, že si môžu otvo­riť bar alebo reštau­rá­ciu lebo vedia ako to v nich fun­guje, keďže každý deň sú s tým v kon­takte, tak niečo podobné je to aj s webmi. Preto sa pokú­sim vysvet­liť ako fun­guje pod­ni­ka­nie s webom z via­ce­rých pohľa­dov a čo treba na to, aby si mohol začať svoj online biz­nis. Téma je cel­kom roz­siahla a preto bude roz­de­lená na nie­koľko blo­gov a dnes si rozo­be­rieme skôr filo­zo­fický roz­mer.

Keď si chceš uro­biť web­stránku mal by si poroz­mýš­lať najprv za akým úče­lom to ideš robiť a aká je tvoja moti­vá­cia. Všetko stojí peniaze a čas, ktorý je nena­hra­di­teľný, preto ho neradno strá­cať. Väč­šina ľudí si vytvára web­stránky, aby pod­po­rili buď svoj exis­tu­júci biz­nis alebo vytvo­rili nový.

Ak si ten z prvej sku­piny a už máš nejaké fun­gu­júce off­line pod­ni­ka­nie spo­meň si, ako ťažko si musel makať aby si niečo vybu­do­val, pre­tože s webom je to podobné. Tento blog asi nebude úplne pre teba, ale v tom ďal­šom sa dosta­nem aj k témam, ktoré ťa budú zau­jí­mať.

Ak si ale ešte neskú­sil žiadne pod­ni­ka­teľ­ské akti­vity, tak o to to máš ešte ťaž­šie. V médiách stále počú­vaš ako nie­komu stránka alebo mobilná apli­ká­cia zaro­bila rýchlo veľa peňazí. Skla­mem ťa, ale takto to nefun­guje a mili­óny neprídu rýchlo, jedine, že by si vyhral lotto. Za úspe­chom je množ­stvo driny nie­len v online svete, ale hlavne v tom off­line svete.

Či pat­ríš do jed­nej alebo dru­hej sku­piny, môžeš úspe­chu v oboch sve­toch pomôcť a to tak, že sa naučíš ako to všetko fun­guje a na čo si dávať pozor.

Je toho strašne veľa a nie všetko sa dá zhr­núť, pre­tože každý má tro­chu iný odra­zový mos­tík, preto ti poviem s čím som sa stre­tol naj­čas­tej­šie v praxi ja osobne.

 • Práca ťa musí baviť

  Ak ťa to nebaví, tak to nemá zmy­sel robiť. Na ceste za úspe­chom je veľa pre­ká­žok a nie­ktoré pre­ko­náš len s chu­ťou do práce, pre­tože nie­kedy ti ostane len radosť z práce. Preto, ak robíš niečo len za úče­lom zís­ka­nia peňazí, tak to asi nemá veľkú hod­notu pre teba a nebu­deš tomu ani toľko obe­to­vať. Ale nezna­mená to, že sa nemáš poze­rať na peniaze lebo biz­nis je pri­ro­dzene aj o tom.

 • Rob to, čomu roz­umieš a vzde­lá­vaj sa

  Nemys­lím tým, aby si sa bál skú­šať nové veci, ale pred­tým než sa do nie­čoho pus­tíš mal by si vedieť aspoň základy. Samoz­rejme nene­chaj sa odra­diť nároč­nos­ťou, lebo ak zobe­rieš hoci­jakú prob­le­ma­tiku a začneš skú­mať do hĺbky, tak zis­tíš ako je to všetko zlo­žité. Záro­veň kon­ku­ren­cie je množ­stvo a mal by si sa vedieť odlí­šiť od nej a bez toho, aby si tomu roz­umel to budeš mať veľmi ťažké, preto sa vzde­lá­vaj.

 • Vypra­cuj si rám­cová stra­té­giu

  Príp­rava vstupu do online sveta by nemala byť zaned­baná z tvo­jej strany, ale to nezna­mená, že budeš prí­liš plá­no­vať a málo konať. Stačí si pri­pra­viť aspoň základnú pred­stavu:

  1. Čo chceš dosiah­nuť?

  2. Za akú dobu?

  3. Čo preto musíš uro­biť?

  4. Koľko času a peňazí ťa to bude stáť?

  5. Vyhod­no­tiť výsle­dok.

  6. Zopa­ko­vať to celé odznova done­ko­nečna.

 • Vytvor si tím

  Práce je veľa a sám budeš dosť obme­dzený, preto je dobré pri­zvať do tímu tých správ­nych ľudí. Budeš sa obze­rať prav­de­po­dobne vo svo­jom okolí, čo je pri­ro­dzené, lebo robiť biz­nis s nie­kym komu neve­ríš je veľmi ťažké. Ale dávaj si pozor aj na pria­te­ľov, občas prídu roz­hod­nu­tia, ktoré musíš uro­biť bez emó­cií a bez ohľadu na to, že je to tvoj pria­teľ. Hlavne ak náj­deš správ­neho par­tnera, tak môže ťa to posu­núť veľmi rýchlo dopredu. Ide­álne takého, ktorý doplní tvoje nedos­tatky.

 • Pra­cuj chytro a dis­cip­li­no­vane

  Jeden z naj­dô­le­ži­tej­ších bodov, za kto­rým sa skrýva veľká seba­kon­trola. Pra­co­vať chytro nie­kedy zna­mená aj nero­biť veci, ktoré si mys­líš, že musíš. Preto si určuj pri­ority a snaž sa ich dele­go­vať na iných.

Všetko znie krásne, ale bez dis­cip­líny je ti to všetko nanič. Pre­tože len mys­lieť nestačí, treba aj konať. Byť dis­cip­li­no­vaný nezna­mená robiť veľa, ale skôr sys­te­ma­ticky a pra­vi­delne. Si len člo­vek a máš obme­dzený čas za deň a ener­giu. Správna dis­cip­lína sa zakladá na pra­vi­del­nosti bez ohľadu na okol­nosti. Keď budeš robiť prí­liš veľa, tak na druhý deň budeš una­vený a neuro­bíš nič, tvoj výkon bude kle­sať. Preto rad­šej urob menej, ale rob to pra­vi­delne.

Každý pod­ni­ka­teľ ma svoje dogmy a spô­soby fun­go­va­nia, pri­čom u kaž­dého fun­guje tro­chu iná kom­bi­ná­cia. Pod­ni­kať pre mňa zna­mená určitý životný štýl, ktorý sa odráža od cha­rak­teru člo­veka. Nie je to pre kaž­dého, tak ako nie je, pre kaž­dého byť zamest­naný. Ani jedno nie je zlé ani dobré. Je to “len” o tom čo ťa napĺňa, aký druh slo­body ťa uspo­ko­juje a čo ti robí radosť.

V ďal­šom blogu ti poviem už kon­krét­nej­šie a menej filo­zo­fické rady ako na to s pod­ni­ka­ním v online svete. Ak ťa môj člá­nok zau­jal tak sa pri­hlás na odber novi­niek a dosta­neš info hneď ako bude ďalší blog vonku.

zdroj: wezeo.com

Pridať komentár (0)