Zuc­ker­berg pred­sta­vuje naje­fek­tív­nej­šie dátové cen­trum na svete

Martina Ditrichová / 30. septembra 2016 / Tech a inovácie

Zakla­da­teľ Face­bo­oku je pyšný na svoje tech­no­lo­gické záze­mie. Pred pár dňami sa pochvá­lil Face­book dáto­vým cen­trom pod polár­nym kru­hom, ktorý na svete nemá obdobu.

Udr­žať obrov­ské dátové cen­trá v chlade, bola pre tech­no­lo­gické spo­loč­nosti vždy veľká výzva. Vzhľa­dom na obrov­skú spot­rebu ener­gie sa sna­žia vymys­lieť ten naj­lepší spô­sob, ako zní­žiť náklady. Každá jedna spo­loč­nosť k tomuto prob­lému pri­stu­puje po svo­jom. Zatiaľ, čo Google pou­žíva na exper­tízu umelú inte­li­gen­ciu, Mic­ro­soft dokonca uva­žuje nad dáto­vými cen­trami pod vodou. Face­book pou­žil sed­liacky rozum a pre­sťa­ho­val sa do chlad­nej­šieho pro­stre­dia.

Sociálna sieť posta­vila svoje dátové cen­trum na severe Švéd­ska blízko polár­neho kruhu už pred pár rokmi, no pre Marka Zuc­ker­berga je ešte stále veľ­kou pýchou. Pred pár dňami zdie­ľal fotky z webu s nasle­du­jú­cim komen­tá­rom:

Počas nasle­du­jú­cich mesia­cov budem posto­vať nie­ktoré mimo­riadne foto­gra­fie naj­pok­ro­či­lej­šej tech­no­ló­gie, akú Face­book vytvo­ril. Začali sme hlboko v lesoch sever­ného Švéd­ska s dáto­vým cen­trom Luleå. Je kľú­čový v našej glo­bál­nej infra­štruk­túre a využíva tam celý rad prí­rod­ných zdro­jov na zvý­še­nie efek­ti­vity a úsporu ener­gie. Mes­tečko Luleå je nece­lých 70 míľ južne od polár­neho kruhu, takže je tam zvy­čajne cel­kom zima. Tep­lota v oblasti nám umož­ňuje jed­no­du­cho vet­račmi nasať von­kajší vzduch dnu a pri­ro­dze­nou ces­tou ochla­diť tisíce horú­cich ser­ve­rov, ktoré lemujú široké chodby cen­tra. Tucty vod­ných elek­trární na oko­li­tých rie­kach posky­tujú spo­ľah­livý a obno­vi­teľný zdroj ener­gie. Celý sys­tém je o 10% účin­nejší a spot­re­buje tak­mer o 40% menej ener­gie ako bežné takéto dátové cen­trum. Hlavná budova má roz­mer veľ­kosti pri­bližne 6 fut­ba­lo­vých ihrísk. Luleå je miesto neuve­ri­teľne kom­plex­nej tech­no­lo­gic­kej infra­štruk­túry, ktorá udr­žuje svet pre­po­jený. Už sa teším, ako budem čoskoro zdie­ľať viac fotiek našej pokro­či­lej tech­no­ló­gie.”

Milu­jem tento záber, pre­tože vyzerá ako zo sci fi filmu. Tieto enormné ven­ti­lá­tory nasá­vajú von­kajší vzduch a chla­dia desať­ti­síce ser­ve­rov v hale. V zime, keď tep­loty klesnú pod –30 stup­ňov, sa situ­ácia otočí. Teplo zo ser­ve­rov zahrieva masívne budovy.” napí­sal v komen­tári Zuc­ker­berg.

14479536_10103136675908131_1017204796411632535_n

Jay Park, vicep­re­zi­dent dizajnu a kon­štruk­cie dáto­vých cen­tier : „Neexis­tuje na svete efek­tív­nej­šie dátové cen­trum.”

14484782_10103136675997951_5698881809545986046_n

Dátové cen­trum je síce obrov­ské, ale idea, ktorá mu pred­chá­dzala sa zmes­tila na tento papie­rový obrú­sok. Raz neskoro v noci, keď bol inži­nier Jay Park na ces­tách, načr­tol svoju víziu sys­tému.

14517522_10103136676292361_3173932299854703497_n

Pra­cuje tu asi 150 ľudí, ale dátové sály sú často úplne prázdne. Vzhľa­dom k zjed­no­du­še­nému návrhu je potrebný len jeden tech­nik na kaž­dých 25 000 ser­ve­rov.

14470377_10103136675758431_9005661492814123754_n

Hlavná dátová hala je tak obrov­ská, že zamest­nanci sa tu pre­sú­vajú na skút­roch.

14425336_10103136675873201_6012411229515107747_o

Zaria­de­nie je zjed­no­du­šené na maxi­mum. Je ľahko prí­stupné a rýchlo opra­vi­teľné. Pred pár rokmi trvalo opra­viť ser­ve­rový hard disk asi hodinu, teraz to zabe­rie 2 minúty.

14524406_10103136675893161_8227743870037033580_o

Zasta­ralé pevné disky sú rozdr­vené a navždy chrá­nia súkro­mie. Na sta­rosti to má Chris­ter Jons­son: „Musím byť veľmi opatrný.”

14524966_10103136675563821_5871425778878901352_o

Toto cen­trum, posta­vené v roku 2013, bolo prvým, ktoré Face­book otvo­ril za hra­ni­cami USA. „Kedy­koľ­vek to bolo možné, pou­žili sme krásne drevo a ume­nie, aby sme miest­nym pred­viedli reme­selné spra­co­va­nie,” komen­to­val Zuc­ker­berg.

14480737_10103136675768411_5425692135538561053_o

Exte­riér budovy odráža ino­va­tívny dizajn vo vnútri.

14525039_10103136675753441_1884992352847746370_o

Pra­co­vať tu zna­mená mať veľkú zod­po­ved­nosť, pre­tože toto je veľmi dôle­žité cen­trum pre všet­kých pou­ží­va­te­ľov. Mám rád výzvy, a to nie­len robiť to naj­lep­šie, ale aj nájsť lep­šie a bez­peč­nej­šie rie­še­nia,” komen­tuje svoje pôso­be­nie Joakim Karl­son, mecha­nický sys­té­mový špe­cia­lista.

14425428_10103136676242461_4852340690901958969_o

Naj­väč­šia výzva pri práci tu? Ako sa dostať do cen­tra autom, keď je vonku –30 stup­ňov.” Emi­lie De Clercq, tech­nička

14435088_10103136675558831_8236639323516846744_o

Pozrite sa na sto­jany, sie­ťové zaria­de­nia a kabe­láže. Všetko je to ako refe­renčný model.” Max Zavy­alov, sie­ťový inži­nier

14468401_10103136676062821_2921648280975177438_o

V tom všet­kom je krása. Je to ako jeden masívny a veľmi dobre zor­ga­ni­zo­vaný sys­tém, kde všetko pra­cuje v súčin­nosti a umožň­nuje ľudom celej pla­néty komu­ni­ko­vať a zdie­ľať neuve­ri­teľne efek­tív­nym spô­so­bom.” Joel Kjellg­ren, Lulea Site Mana­ger

14500704_10103136676077791_481490702728193485_o

Pre ľudí je dôle­žité, vedieť, že nič stránku neopúšťa a ich dáta sú v bez­pečí. Staré jed­notky sú zni­čené.” Chris­ter Jons­son, ser­ve­rový tech­nik

14425453_10103136681347231_6250889468166724265_o

Luleå je malé pobrežné mes­tečko južne od polár­neho kruhu v hor­nej časti sveta. Je obklo­pené hus­tými lesmi a ľado­vými rie­kami.

14524617_10103136676432081_4482533052638067228_o

Táto pokro­čilá a šetrná tech­no­ló­gia je jed­no­značne moto­rom novej digi­tál­nej eko­no­miky. Dátové cen­trá sú až mŕt­volne tiché, v porov­naní naprí­klad s fab­ri­kami v 19.storočí. Zdá sa, že pri­chá­dzame do dekády mini­ma­lis­tic­kých, este­ticky stro­hých zato nesmierne výkon­ných stro­jov.

zdroj:theverge.com zdroj fotografií:facebook.com

Pridať komentár (0)