Zuc­ker­berg pred­sta­vu­je naje­fek­tív­nej­šie dáto­vé cen­trum na sve­te

Martina Ditrichová / 30. septembra 2016 / Lifehacking

Zakla­da­teľ Face­bo­oku je pyš­ný na svo­je tech­no­lo­gic­ké záze­mie. Pred pár dňa­mi sa pochvá­lil Face­bo­ok dáto­vým cen­trom pod polár­nym kru­hom, kto­rý na sve­te nemá obdo­bu.

Udr­žať obrov­ské dáto­vé cen­trá v chla­de, bola pre tech­no­lo­gic­ké spo­loč­nos­ti vždy veľ­ká výzva. Vzhľa­dom na obrov­skú spot­re­bu ener­gie sa sna­žia vymys­lieť ten naj­lep­ší spô­sob, ako zní­žiť nákla­dy. Kaž­dá jed­na spo­loč­nosť k tomu­to prob­lé­mu pri­stu­pu­je po svo­jom. Zatiaľ, čo Goog­le pou­ží­va na exper­tí­zu ume­lú inte­li­gen­ciu, Mic­ro­soft dokon­ca uva­žu­je nad dáto­vý­mi cen­tra­mi pod vodou. Face­bo­ok pou­žil sed­liac­ky roz­um a pre­sťa­ho­val sa do chlad­nej­šie­ho pro­stre­dia.

Sociál­na sieť posta­vi­la svo­je dáto­vé cen­trum na seve­re Švéd­ska blíz­ko polár­ne­ho kru­hu už pred pár rok­mi, no pre Mar­ka Zuc­ker­ber­ga je ešte stá­le veľ­kou pýchou. Pred pár dňa­mi zdie­ľal fot­ky z webu s nasle­du­jú­cim komen­tá­rom:

Počas nasle­du­jú­cich mesia­cov budem posto­vať nie­kto­ré mimo­riad­ne foto­gra­fie naj­pok­ro­či­lej­šej tech­no­ló­gie, akú Face­bo­ok vytvo­ril. Zača­li sme hlbo­ko v lesoch sever­né­ho Švéd­ska s dáto­vým cen­trom Luleå. Je kľú­čo­vý v našej glo­bál­nej infra­štruk­tú­re a využí­va tam celý rad prí­rod­ných zdro­jov na zvý­še­nie efek­ti­vi­ty a úspo­ru ener­gie. Mes­teč­ko Luleå je nece­lých 70 míľ juž­ne od polár­ne­ho kru­hu, tak­že je tam zvy­čaj­ne cel­kom zima. Tep­lo­ta v oblas­ti nám umož­ňu­je jed­no­du­cho vet­rač­mi nasať von­kaj­ší vzduch dnu a pri­ro­dze­nou ces­tou ochla­diť tisí­ce horú­cich ser­ve­rov, kto­ré lemu­jú širo­ké chod­by cen­tra. Tuc­ty vod­ných elek­trár­ní na oko­li­tých rie­kach posky­tu­jú spo­ľah­li­vý a obno­vi­teľ­ný zdroj ener­gie. Celý sys­tém je o 10% účin­nej­ší a spot­re­bu­je tak­mer o 40% menej ener­gie ako bež­né také­to dáto­vé cen­trum. Hlav­ná budo­va má roz­mer veľ­kos­ti pri­bliž­ne 6 fut­ba­lo­vých ihrísk. Luleå je mies­to neuve­ri­teľ­ne kom­plex­nej tech­no­lo­gic­kej infra­štruk­tú­ry, kto­rá udr­žu­je svet pre­po­je­ný. Už sa teším, ako budem čosko­ro zdie­ľať viac fotiek našej pokro­či­lej tech­no­ló­gie.”

Milu­jem ten­to záber, pre­to­že vyze­rá ako zo sci fi fil­mu. Tie­to enorm­né ven­ti­lá­to­ry nasá­va­jú von­kaj­ší vzduch a chla­dia desať­ti­sí­ce ser­ve­rov v hale. V zime, keď tep­lo­ty kles­nú pod -30 stup­ňov, sa situ­ácia oto­čí. Tep­lo zo ser­ve­rov zahrie­va masív­ne budo­vy.” napí­sal v komen­tá­ri Zuc­ker­berg.

14479536_10103136675908131_1017204796411632535_n

Jay Park, vicep­re­zi­dent dizaj­nu a kon­štruk­cie dáto­vých cen­tier : „Neexis­tu­je na sve­te efek­tív­nej­šie dáto­vé cen­trum.”

14484782_10103136675997951_5698881809545986046_n

Dáto­vé cen­trum je síce obrov­ské, ale idea, kto­rá mu pred­chá­dza­la sa zmes­ti­la na ten­to papie­ro­vý obrú­sok. Raz nesko­ro v noci, keď bol inži­nier Jay Park na ces­tách, načr­tol svo­ju víziu sys­té­mu.

14517522_10103136676292361_3173932299854703497_n

Pra­cu­je tu asi 150 ľudí, ale dáto­vé sály sú čas­to úpl­ne prázd­ne. Vzhľa­dom k zjed­no­du­še­né­mu návrhu je potreb­ný len jeden tech­nik na kaž­dých 25 000 ser­ve­rov.

14470377_10103136675758431_9005661492814123754_n

Hlav­ná dáto­vá hala je tak obrov­ská, že zamest­nan­ci sa tu pre­sú­va­jú na skút­roch.

14425336_10103136675873201_6012411229515107747_o

Zaria­de­nie je zjed­no­du­še­né na maxi­mum. Je ľah­ko prí­stup­né a rých­lo opra­vi­teľ­né. Pred pár rok­mi trva­lo opra­viť ser­ve­ro­vý hard disk asi hodi­nu, teraz to zabe­rie 2 minú­ty.

14524406_10103136675893161_8227743870037033580_o

Zasta­ra­lé pev­né dis­ky sú rozdr­ve­né a navž­dy chrá­nia súkro­mie. Na sta­ros­ti to má Chris­ter Jons­son: „Musím byť veľ­mi opatr­ný.”

14524966_10103136675563821_5871425778878901352_o

Toto cen­trum, posta­ve­né v roku 2013, bolo prvým, kto­ré Face­bo­ok otvo­ril za hra­ni­ca­mi USA. „Kedy­koľ­vek to bolo mož­né, pou­ži­li sme krás­ne dre­vo a ume­nie, aby sme miest­nym pred­vied­li reme­sel­né spra­co­va­nie,” komen­to­val Zuc­ker­berg.

14480737_10103136675768411_5425692135538561053_o

Exte­ri­ér budo­vy odrá­ža ino­va­tív­ny dizajn vo vnút­ri.

14525039_10103136675753441_1884992352847746370_o

Pra­co­vať tu zna­me­ná mať veľ­kú zod­po­ved­nosť, pre­to­že toto je veľ­mi dôle­ži­té cen­trum pre všet­kých pou­ží­va­te­ľov. Mám rád výzvy, a to nie­len robiť to naj­lep­šie, ale aj nájsť lep­šie a bez­peč­nej­šie rie­še­nia,” komen­tu­je svo­je pôso­be­nie Joakim Karl­son, mecha­nic­ký sys­té­mo­vý špe­cia­lis­ta.

14425428_10103136676242461_4852340690901958969_o

Naj­väč­šia výzva pri prá­ci tu? Ako sa dostať do cen­tra autom, keď je von­ku -30 stup­ňov.” Emi­lie De Cler­cq, tech­nič­ka

14435088_10103136675558831_8236639323516846744_o

Pozri­te sa na sto­ja­ny, sie­ťo­vé zaria­de­nia a kabe­lá­že. Všet­ko je to ako refe­renč­ný model.” Max Zavy­alov, sie­ťo­vý inži­nier

14468401_10103136676062821_2921648280975177438_o

V tom všet­kom je krá­sa. Je to ako jeden masív­ny a veľ­mi dob­re zor­ga­ni­zo­va­ný sys­tém, kde všet­ko pra­cu­je v súčin­nos­ti a umožň­nu­je ľudom celej pla­né­ty komu­ni­ko­vať a zdie­ľať neuve­ri­teľ­ne efek­tív­nym spô­so­bom.” Joel Kjellg­ren, Lulea Site Mana­ger

14500704_10103136676077791_481490702728193485_o

Pre ľudí je dôle­ži­té, vedieť, že nič strán­ku neopúš­ťa a ich dáta sú v bez­pe­čí. Sta­ré jed­not­ky sú zni­če­né.” Chris­ter Jons­son, ser­ve­ro­vý tech­nik

14425453_10103136681347231_6250889468166724265_o

Luleå je malé pobrež­né mes­teč­ko juž­ne od polár­ne­ho kru­hu v hor­nej čas­ti sve­ta. Je obklo­pe­né hus­tý­mi les­mi a ľado­vý­mi rie­ka­mi.

14524617_10103136676432081_4482533052638067228_o

Táto pokro­či­lá a šetr­ná tech­no­ló­gia je jed­no­znač­ne moto­rom novej digi­tál­nej eko­no­mi­ky. Dáto­vé cen­trá sú až mŕt­vol­ne tiché, v porov­na­ní naprí­klad s fab­ri­ka­mi v 19.storočí. Zdá sa, že pri­chá­dza­me do deká­dy mini­ma­lis­tic­kých, este­tic­ky stro­hých zato nesmier­ne výkon­ných stro­jov.

zdroj:theverge.com zdroj fotografií:facebook.com

Pridať komentár (0)