Zuza­na Rudy­o­vá – Slo­ven­ka, kto­rá dáva kera­mi­ke život

Lenka Haringová / 31. augusta 2016 / Rozhovory

Talen­to­va­ná umel­ky­ňa s kre­a­tív­nou dušou a šikov­ný­mi ruka­mi. Vytvá­ra nád­her­né kera­mic­ké die­la, kto­ré ozdo­bia nejed­nu domác­nosť. Čo ju k tomu vied­lo, kde a ako dostá­va inšpi­rá­ciu sa dozvieš v tom­to roz­ho­vo­re.

Vieš si pred­sta­viť, že by neexis­to­va­la kera­mi­ka? V dneš­nom sve­te ubud­lo ľudí pra­cu­jú­cich s hli­nou, ale môže­me byť vďač­ní za tých, kto­rí na ňu neza­bud­li, dokon­ca z nej vytvá­ra­jú nád­her­né kús­ky. Jed­nou z tých­to ľudí je Zuza­na Rudy­o­vá.

Z2

Zuz­ka pre­zraď nám, kde a ako zača­la tvo­ja ces­ta k ume­niu?

V det­stve. Moji rodi­čia sú tvo­ri­ví ľudia a vied­li k tomu aj nás, svo­je deti. Veľa som ako malá kres­li­la, maľo­va­la. Ku kera­mi­ke som sa dosta­la až neskôr v dospe­los­ti. Pri­da­la som sa ku sku­pi­ne ľudí, kto­rí sa jej veno­va­li a neskôr som pokra­čo­va­la samos­tat­ne. Prá­ca s hli­nou ma veľ­mi chy­ti­la a baví ma stá­le viac.

Tvo­je štú­dium bolo zame­ra­né na ume­nie ale­bo si sa najprv chce­la vybrať iným sme­rom?

Vyštu­do­va­la som nie­čo cel­kom iné, eko­nó­miu. Vo veku, keď sa bolo tre­ba roz­hod­núť, som vôbec nema­la jas­no v tom, čo ďalej. Z gym­ná­zia som pre­to pokra­čo­va­la štú­di­om eko­nó­mie. Bra­la som to tak, že s tou­to ško­lou má člo­vek širo­ké mož­nos­ti uplat­ne­nia v pra­xi. Potre­ba nie­čo tvo­riť v tom čase u mňa neja­ko zaspa­la, neskôr sa však zno­vu vrá­ti­la. Keď­že som už bola vyštu­do­va­ná eko­nóm­ka, najprv som potre­bo­va­la utvr­diť samu seba, potom aj svo­je oko­lie v tom, že to s kera­mi­kou mys­lím váž­ne. Nešlo to ľah­ko a hneď, chví­ľu to trva­lo, ale dnes som spo­koj­ná s tým ako fun­gu­jem. Našla som pre seba rie­še­nie v kom­bi­ná­cii dvoch pro­fe­sií.

????????????????????????????????????

Máš nie­kde spo­čí­ta­né, koľ­ko vecí si už vyro­bi­la? A koľ­ko z nich si poka­zi­la, ak vôbec dáke, pri tvo­jich prvých kon­tak­toch s kera­mi­kou?

Nemám spo­čí­ta­né, koľ­ko som toho vyro­bi­la, je toho dosť a urči­te bolo dosť aj nepo­dar­kov. Rada skú­šam nové postu­py, mož­nos­ti, učím sa pri­tom tiež veľa na vlast­ných chy­bách. Aj keď ma vždy mrzí nevy­da­re­ná prá­ca, je to mys­lím cel­kom pri­ro­dze­né a pat­rí to k veci. Ako sa vra­ví: kto nič nero­bí, nič nepo­ka­zí… a potom, čas­to ma tie chy­by pri­vied­li aj k zau­jí­ma­vým nápa­dom.

Tak­že asi nemáš núdzu o dar­če­ky pre blíz­kych?

To urči­te nie, nemám núdzu o dar­če­ky, všet­kým mojim blíz­kym som už čosi z mojej kera­mi­ky veno­va­la.

????????????????????????????????????

Samot­ná tvor­ba, aj vo for­me kera­mi­ky zane­chá­va po člo­ve­ku urči­té posols­tvo. Aké je to tvo­je? Čo pre teba zna­me­ná samot­ná chví­ľa, strá­ve­ná v diel­ni?

O posols­tve veľ­mi nepre­mý­šĺam, ale viem, že kera­mi­ka môže pre­tr­vať dlho — tak snáď sa aj nie­čo z tej mojej zacho­vá dlh­šie ako tu budem ja. Žijem ale hlav­ne prí­tom­nos­ťou. Chví­le, keď som sama s hli­nou, sú pre mňa veľ­mi dôle­ži­té, dáva­jú mi radosť, pokoj, rov­no­vá­hu. Pri prá­ci sa viem odstri­hnúť od všet­ké­ho oko­lo. Do hli­ny čosi dávam kus svo­jej ener­gie, nad­še­nia a záro­veň to veľa dáva mne, aj v tom­to je hli­na úžas­ný mate­riál.

Vo mne evo­ku­jú tvo­je pro­duk­ty spo­je­nie s prí­ro­dou. Zdá sa mi to? Čo ťa naozaj inšpi­ru­je?

Nez­dá, je to naozaj výstiž­ne pove­da­né a som rada, keď toto “spo­je­nie s prí­ro­dou” v mojej kera­mi­ke nie­kto roz­poz­ná. Tak­to môže moja prá­ca pote­šiť ďalej nie­ko­ho, kto má mož­no podob­né cíte­nie ako ja. Prí­ro­da mi je cel­kom urči­te tou naj­väč­šou inšpi­rá­ci­ou. Ale tiež si vší­mam aj veci vytvo­re­né ľuď­mi, veľ­ké die­la a aj tie najo­by­čaj­nej­šie pred­me­ty. Inšpi­rá­cia je vša­de oko­lo nás.

????????????????????????????????????

Kde máš svo­ju dieľ­ňu, v kto­rej vzni­ka­jú tvo­je nád­her­né pro­duk­ty?

Kera­mi­ku robím doma, kúsok za Bra­ti­sla­vou.

A kde vša­de sa s nimi môže­me stret­núť?

Spo­lu­pra­cu­jem s nie­koľ­ký­mi pre­daj­ňa­mi nábyt­ku a ume­nia u nás a tiež vo Vied­ni a ľudia ma čas­to oslo­via aj pria­mo, keď hľa­da­jú nie­čo pre seba ale­bo ako dar.

????????????????????????????????????

Exis­tu­je pre nás, bež­ných smr­teľ­ní­kov, šan­ca vyskú­šať si pro­ces výro­by kera­mi­ky, napr. aj s tebou?

Momen­tál­ne také nie­čo nero­bím, nemám na to pod­mien­ky, ale mož­no raz bude aj to.

Kera­mi­ku obja­vu­je­me spo­lu so základ­mi ľud­stva samot­né­ho. Mys­líš, že tu ešte takis­to dlho zotr­vá?

Verím, že áno. Zopa­ku­jem, čo už som raz pove­da­la, pod­ľa mňa, kým budú ľudia, zem, voda a oheň, bude aj kera­mi­ka. Je uži­toč­ná a krás­na, ľudia sa jej pod­ľa mňa len tak nevzda­jú. A ako to tu bolo spo­me­nu­té, hli­na je tiež istým spo­je­ním s prí­ro­dou a to moder­ný člo­vek potre­bu­je asi stá­le viac.

DSC_9822

Ak si sa zami­lo­val do Zuz­ki­ných výtvo­rov, urči­te si pozri jej zbier­ku tu.

Zdroj foto­gra­fií: Archív Zuza­ny Rudy­o­vej

Pridať komentár (0)