Zvo­len bude šet­riť život­né pro­stre­die eko auto­bus­mi

Marianna Mikešová / 2. novembra 2016 / Eko

Napriek tomu, že ces­to­va­nie verej­nou dopra­vou šet­rí život­né pro­stre­die, stá­le sa podie­ľa na množ­stve emi­sií prú­dia­ci­ch do ovzdu­šia. Cie­ľom by malo byť zavá­dza­nie eko­lo­gic­kej­ší­ch rie­še­ní dopra­vy, a prá­ve to sa roz­hod­lo spra­viť aj mes­to Zvo­len. Bude tes­to­vať pre­vádz­ku 15 auto­bu­sov na LNG pohon a jed­nej LNG čer­pa­cej sta­ni­ce.

Názov projektu LNGAFT odkazuje na použitie skvapalneného zemného plynu ako alternatívneho paliva v MHD. Miliónový európsky projekt spolufinancuje Európska únia sumou viac než 4,15 milióna eur a koordinuje ho európske zoskupenie hospodárskych záujmov Danube LNG. Cieľom je zvýšiť povedomie verejnosti o problematike ekologickej verejnej dopravy a navrhnúť praktické riešenia ako mhd dekarbonizovať.

Realizátori chcú tiež podporiť všeobecné využívanie LNG paliva na cestách, pretože minimalizuje závislosť dopravy na rope  a zmierňuje dopad na životné prostredie. Pilotný projekt bude po testovaní vyhodnocovať dáta a skúsenosti zvolenskej SAD s alternatívnym palivom a tým prispeje k ďalšiemu vývoju tejto technológie na Slovensku. Výsledky pilotného projektu budú publikované na európskej úrovni a môžu prispieť k rozhodnutiam a aplikovaniu riešení smerujúcich k využitiu ekologickejšej dopravy v celej Európe.

1000x1000-1426681284-img-1212

Foto: cngplus.cz/Český plynárenský svaz

LNG palivo, teda skvapalenný zemný plyn poskytuje okrem eko výhod aj tie, že po natankovaní plynu z čerpacej stanice je ho po prechode do plynného skupenstva až 3,5-krát viac. V porovnaní s ďalším alternatívnym zdrojom CNG poskytuje napríklad dlhší dojazd a má dvakrát nižšiu hustotu energie, preto je výhodnejšie. Má tiež širšiu sieť čerpacích staníc.

Zdroj článku: busportal.sk, zdroj titulnej fotky: imhd.sk/ubytujemsa.sk

Pridať komentár (0)