Zvo­len bude šet­riť životné pro­stre­die eko auto­busmi

Marianna Mikešová / 2. november 2016 / Eko

Napriek tomu, že ces­to­va­nie verej­nou dopra­vou šetrí životné pro­stre­die, stále sa podieľa na množ­stve emi­sií prú­dia­cich do ovzdu­šia. Cie­ľom by malo byť zavá­dza­nie eko­lo­gic­kej­ších rie­šení dopravy, a práve to sa roz­hodlo spra­viť aj mesto Zvo­len. Bude tes­to­vať pre­vádzku 15 auto­bu­sov na LNG pohon a jed­nej LNG čer­pa­cej sta­nice.

Názov pro­jektu LNGAFT odka­zuje na pou­ži­tie skva­pal­ne­ného zem­ného plynu ako alter­na­tív­neho paliva v MHD. Mili­ó­nový európ­sky pro­jekt spo­lu­fi­nan­cuje Európ­ska únia sumou viac než 4,15 mili­óna eur a koor­di­nuje ho európ­ske zosku­pe­nie hos­po­dár­skych záuj­mov Danube LNG. Cie­ľom je zvý­šiť pove­do­mie verej­nosti o prob­le­ma­tike eko­lo­gic­kej verej­nej dopravy a navr­hnúť prak­tické rie­še­nia ako mhd dekar­bo­ni­zo­vať.

Rea­li­zá­tori chcú tiež pod­po­riť vše­obecné využí­va­nie LNG paliva na ces­tách, pre­tože mini­ma­li­zuje závis­losť dopravy na rope a zmier­ňuje dopad na životné pro­stre­die. Pilotný pro­jekt bude po tes­to­vaní vyhod­no­co­vať dáta a skú­se­nosti zvo­len­skej SAD s alter­na­tív­nym pali­vom a tým pris­peje k ďal­šiemu vývoju tejto tech­no­ló­gie na Slo­ven­sku. Výsledky pilot­ného pro­jektu budú pub­li­ko­vané na európ­skej úrovni a môžu pris­pieť k roz­hod­nu­tiam a apli­ko­va­niu rie­šení sme­ru­jú­cich k využi­tiu eko­lo­gic­kej­šej dopravy v celej Európe.

1000x1000-1426681284-img-1212

Foto: cngplus.cz/Český ply­ná­ren­ský svaz

LNG palivo, teda skva­pa­lenný zemný plyn posky­tuje okrem eko výhod aj tie, že po natan­ko­vaní plynu z čer­pa­cej sta­nice je ho po pre­chode do plyn­ného sku­pen­stva až 3,5-krát viac. V porov­naní s ďal­ším alter­na­tív­nym zdro­jom CNG posky­tuje naprí­klad dlhší dojazd a má dva­krát niž­šiu hus­totu ener­gie, preto je výhod­nej­šie. Má tiež šir­šiu sieť čer­pa­cích sta­níc.

Zdroj článku: busportal.sk, zdroj titul­nej fotky: imhd.sk/ubytujemsa.sk

Pridať komentár (0)