10 kníh, ktoré by mal každý dobrý dizaj­nér pre­čí­tať

Michal Králik: Sketcher.sk / 8. jún 2015 / Tools a produktivita

Poslednú dobu sa veľa mla­dých ľudí stáva dizaj­nérmi. Pra­cujú s Pho­tos­ho­pom, kres­lia na tab­le­toch a všetko je super. Ak sa ich však člo­vek spýta na zlatý pomer, alebo nie­ktoré typo­gra­fické otázky, sú zmä­tení. Často ľudia zabú­dajú na his­tó­riu, ktorá tvo­rila ich odbor alebo základné prob­lémy, ktoré ich odbor rieši.

Vybral som preto týchto 10 kníh, ktoré sú podľa mňa zákla­dom toho, aby člo­vek pocho­pil ako robiť nie len pekný, ale aj uži­točný a pou­ži­teľný dizajn. Nie sú to knihy iba z jed­nej sféry, ale sú to knihy z celého balíka kre­a­tív­neho ume­nia, dizajnu a inšpi­rá­cie. Medzi mojich obľú­be­ných auto­rov pat­ria hlavne Ste­ven Hel­ler, Steve Krug, Donald Nor­man.

1. Design pro každý den 

l92435

Autor: Donald A. Nor­man
Počet strán: 272
Rok vyda­nia: 2010
Cena: 17,24 €

Ak nepoz­náte D. Nor­mana, tak to rovno zabaľte. :) Sran­du­jem. Ale vážne. Donald je jeden z naj­výz­nam­nej­ších odbor­ní­kov na dizajn, prob­le­ma­tiku inte­rak­cie ľud­ského fak­toru s oko­lím a spo­lu­za­kla­da­teľ spo­loč­nosti Niel­sen Nor­man Group.

Prob­lémy s pou­ží­va­ním bež­ných spot­re­bi­čov nie sú chy­bou uží­va­te­ľov, ale chy­bou dizaj­né­rov. Táto kniha vyšla prvý krát už v roku 1988 a stala sa best­sel­le­rom pre­kla­da­ným do nie­koľ­kých jazy­kov. Je to kniha, ktorá spája výskumy a prax dokopy.

2. Poly­gra­fická prí­ručka

l44919

Autor: David Bann
Počet strán: 224
Rok vyda­nia: 2008
Cena: 18,95 €

Táto prí­ručka je skvelý základ, ktorý odha­ľuje aspekty poly­gra­fic­kej výroby od tra­dič­ných a špe­cia­li­zo­va­ných tech­ník tlače a dokon­čo­va­cie spra­co­va­nie. Dozviete sa tu základné pojmy, postupy a tech­no­ló­gie, ktoré sa využí­vajú v poly­gra­fic­kej výrobe. Kniha je nie len pre tých, ktorí pra­cujú s tla­če­nými mate­riálmi, ale podľa môjho názoru obo­hatí kaž­dého čita­teľa.

3. Don’t make me think! Revi­si­ted

l189253

Autor: Steve Krug
Počet strán: 216
Rok vyda­nia: 2014
Cena: 39,88 €

Alebo aj “Nenúťte uží­va­te­ľov roz­mýš­ľať” je titu­lom prvej knihy. Prvá ver­zia tejto skve­lej knihy vyšla v roku 2000. Táto nová ver­zia sa zaoberá webo­vou a mobil­nou pou­ži­teľ­nos­ťou webo­vých strá­nok. Kniha je napl­nená prak­tic­kými radami pre začia­toč­ní­kov, ale aj pre pokro­či­lých. Ak tvo­ríte weby, alebo apli­ká­cie túto knihu ste mali mať pre­čí­tanú už dávno.

4. Stručná his­to­rie gra­fic­kého designu 

l201061

Autor: Richard Hol­lis
Počet strán: 262
Rok vyda­nia: 2015
Cena: 16,86 €

Táto kniha je mono­gra­fiou R.Hollisa, jed­ného z najvp­lyv­nej­ších tvor­cov brit­ského gra­fic­kého dizajnu. Pub­li­ká­cia stručne, jasne a pre­hľadne popi­suje vývoj tohoto odboru od jeho začiat­kov až po súčas­nosť. Na 262 stra­nách vás pre­ve­die pre­me­nou gra­fic­kého ume­nia v dizajn. Kniha obsa­huje viac ako 800 ilus­trá­cií a roz­siahlu bib­li­o­gra­fiu, ktorá záu­jem­com o gra­fický dizajn pomôže pokra­čo­vať v štú­diu.

5. Thin­king with Type 

l104577

Autor: Ellen Lup­ton 
Počet strán: 224
Rok vyda­nia: 2010
Cena: 23,70 €

Kri­tický sprie­vodca typo­gra­fiou pre dizaj­né­rov, edi­to­rov a študentov.Takýto pod nad­pis zvo­lila pre svoju knihu Ellen Lup­ton. Orga­ni­zá­cia pís­men v slová, slov vo vety a tieto vety potom polo­žiť na papier alebo na obra­zovku je jedna z naj­zá­klad­nej­ších prob­lé­mov, kto­rým čelí každý, kto pra­cuje už len mini­málne s dizaj­nom. Túto prob­le­ma­tiku sa roz­hodla rozo­brať dizaj­nérka a his­to­rička Ellen. Pri­náša základné a jasné prin­cípy voľby písma, veľ­kostí a odpo­vedi na hlavné typo­gra­fické prob­lémy.

6. 100 Ideas that Chan­ged Grap­hic Design 

l126282

Autor: Ste­ven Hel­ler, Vero­ni­que Vienne
Počet strán: 216
Rok vyda­nia: 2012
Cena: 23,74 €

Táto kniha uka­zuje, ako nápady ovplyv­ňo­vali a určo­vali smer gra­fic­kého dizajnu. 100 zázna­mov v chro­no­lo­gic­kom poradí v roz­sahu od tech­ník, šty­lis­tík ku objek­tom a metó­dam tvorby gra­fic­kého dizajnu zora­dené v jed­nej knihe. To všetko napí­sané jed­nými z naj­väč­ších odbor­ní­kov na gra­fický dizajn. Kniha je spo­je­ním inšpi­rá­cie a pro­vo­ka­tív­neho záznamu tých naj­lep­ších prí­kla­dov gra­fic­kého dizajnu za posled­ných sto rokov.

7. Making and Bre­a­king the Grid 

l21116

Autor: Timothy Samara
Počet strán: 208
Rok vyda­nia: 2005
Cena: 18,99 €

Pre kaž­dého dizaj­néra pra­cu­jú­ceho s akým­koľ­vek médiom je kom­po­zí­cia jeden z naj­zá­klad­nej­ších a naj­pod­stat­nej­ších prv­kov. Efek­tívne uspo­ria­da­nie je zásadné pre komu­ni­ká­ciu a umož­ňuje kon­co­vému uží­va­te­ľovi pocho­piť infor­má­cie ľah­šie. Kniha alebo skôr works­hop pred­po­kladá, že ak chcete poru­šiť pra­vidlá dizajnu zalo­že­ného na neja­kej mriežke, musíte ju naj­skôr pocho­piť. Sys­tém je to, čo robí poria­dok v dizajne.

8. Design of the 20th Cen­tury

l139850

Autor: Char­lotte Fiell, Peter Fiell 
Počet strán: 768
Rok vyda­nia: 2012
Cena: 16,14 €

Na začiatku 21. sto­ro­čia jasne vidíme, čím bolo pred­chá­dza­júce sto­ro­čie pozna­čené. Zmeny v oblasti dizajnu kaž­do­den­ného života. Naše domy a pra­co­viská sa zme­nili na naozaj­stnú galé­riu štýlu a ino­vá­cií.

Od nábytku po gra­fiku, to všetko je možné nájsť v tejto knihe. Umelci, ktorí tvo­rili a zme­nili moderný svet s využi­tím rôz­nych mate­riá­lov. Mená ako Harry Ber­toia, De Stijl či Char­les a Ray Eames, táto pub­li­ká­cia ich obsa­huje všetky. Je to základ­ným mate­riá­lom na pocho­pe­nie tva­rov, farieb a fun­kcie dizajnu 20-tého sto­ro­čia.

9. Color The­ory

51YAMGHTqDL._SY344_BO1,204,203,200_

Autor: Patti Mol­lica
Počet strán: 64
Rok vydania:2012
Cena: 10,99 €

Táto jed­no­du­chá bro­žúra obsa­huje všetko, čo dizaj­nér potre­buje vedieť o far­bách. Psy­cho­ló­gia farieb, pig­menty a ich pojmy, farebné schémy, mixo­va­nie farieb, tie­ňov atď. Či už je vaším zame­ra­ním tlač alebo web, základné poro­zu­me­nie farieb je nevy­hnutné.

10. I Used to Be a Design Stu­dent

l144558

Autor: Frank Phi­lip­pin, Billy Kiosog­lou 
Počet strán: 265
Rok vyda­nia: 2013
Cena: 21,38 €

Tato kniha ponúka mož­nosť pre­čí­tať si, čo si gra­fický dizaj­néri mys­lia o ich vzde­laní a pro­fe­siách. 50 sve­to­zná­mych dizaj­né­rov píše o ich štu­dent­ských dňoch a ich pro­fe­si­onál­nych živo­toch. Každý dizaj­nér v tejto knihe pri­pája aj kus rady, alebo varo­va­nia, čo robí z tejto knihy povin­nou na pre­čí­ta­nie. Medzi otázky patrí naprí­klad moti­vá­cia stať sa dizaj­né­rom, pozi­tívne a nega­tívne aspekty práce dizaj­nér a mnohé iné. Medzi týchto dizaj­né­rov pat­ria aj Ste­fan Sag­me­is­ter, James Gog­gin, Karls­son­wil­ker, Cor­nel Wind­lin, Daniel Eatock a Chris­tian Küs­ters.

+1 AHA

l188557

Autor: Tomáš Kom­pa­ník
Počet strán: 296
Rok vyda­nia: 2014
Cena: 35,90 €

Kniha AHA spája tra­dičnú slo­ven­skú výšivku so súčas­ným gra­fic­kým dizaj­nom. Osem kapi­tol pred­sta­vuje výšiv­kár­sku tra­dí­ciu ôsmich kra­jov Slo­ven­ska v jedi­neč­nom gra­fic­kom pre­ve­dení. Päť rôz­nych dru­hov papiera, lase­rové výseky a otvo­rená ručne šitá väzba z nej robí jedi­nečný zbe­ra­teľ­ský kúsok. Kniha bola auto­ro­vou dip­lo­mo­vou prá­cou a po zisku nie­koľ­kých dizaj­nér­skych oce­není a výsta­vách doma aj v zahra­ničí konečne vychá­dza vo väč­šom náklade.

Dúfam, že sa vám tento zoznam kníh páčil a inšpi­ro­val Vás k tomu, aby ste počas let­ných dní strá­ve­ných na slnku chy­tili do ruky knihu a niečo zau­jí­mavé sa dozve­deli.

zdroj: sketcher.sk

Pridať komentár (0)