Apple inves­tuje v Európe 1,7 miliardy Eur!

Kika Besedičová / 23. február 2015 / Tools a produktivita

Cuper­tin­ská spo­loč­nosť dnes ozná­mila, že do výstavby nových data­cen­tier v Európe inves­tuje 1,7 miliardy eur. Jedno cen­trum vyras­tie v írskom County Galway a druhé na Jut­skom polo­strove v Dán­sku. Každé z nich zabe­rie 166 000 met­rov štvor­co­vých a budú kom­pletne napá­jané obno­vi­teľ­nými zdrojmi ener­gie.

Teší nás pokra­ču­júci úspech v Európe a sme hrdí na to, že naše inves­tí­cie pod­po­rujú komu­nity naprieč kon­ti­nen­tom. Táto nová významná inves­tí­cia je dopo­siaľ naším naj­väč­ším európ­skym pro­jek­tom. Sme nad­šení, že roz­ší­rime svoje čin­nosti, vytvo­ríme stovky pra­cov­ných mieste a pred­sta­víme jednu z naj­pok­ro­či­lej­ších eko­lo­gic­kých sta­veb­ných rie­šení vôbec, ” hovorí šéf spo­loč­nosti Tim Cook.

Apple podľa svo­jich slov dal prácu 672 000 Euró­pa­nov, medzi ktoré ale počíta aj 530 000 ľudí spo­je­ných s vývo­jom apli­ká­cií pre iOS. Samotný Apple v 19 európ­skych kra­ji­nách zamest­náva 18 300 hláv a len za posledný rok nabral 2000 nových.

Data­cen­tra chce firma spus­tiť v roku 2017. Budú na nich stáť všetky online služby ako iTu­nes Store, App Store, iMes­sage, Mapy a hla­sová asis­tentka Siri.

Pridať komentár (0)