Birch­box otria­sol koz­me­tic­kým prie­mys­lom

Katarína Valkyová / 28. apríl 2014 / Tools a produktivita

Birch­box, popu­lárny koz­me­tický e-shop, minulý týž­deň ozná­mil zdroj nových finan­cií vo výške 70 mili­ó­nov dolá­rov.

Čo je Birch­box?

Birch­box je malo­ob­chodný koz­me­tický e-shop, ktorý ponúka svo­jim zákaz­ní­kom veľké množ­stvo koz­me­tic­kých príp­rav­kov, tak pre mužov ako aj pre ženy. Spo­loč­nosť vznikla v sep­tem­bri 2010 a má cen­trálu v New Yorku. Rok 2012 bol pre Birch­box v mno­hých ohľa­doch špe­ci­fický. Nie­lenže do ponuky zara­dili muž­skú koz­me­tiku, ale roz­ší­rili svoju pod­ni­ka­teľ­skú čin­nosť do Fran­cúz­ska, Veľ­kej Bri­tá­nie a Špa­niel­ska.

Prečo sa Birch­box roz­ho­dol pre ďal­šie finan­co­va­nie?

Všetko začalo počas minu­lo­roč­ného leta, keď sa Brich­box roz­ho­dol vylep­šiť prí­stup zákaz­ní­kov k online nákupu koz­me­tiky. „Stále cítime, že naše pod­ni­ka­nie je len v začiat­koch, ale toto je moment, keď sú pre nás inves­tí­cie nevy­hnutné“, pove­dala pre Mas­hable spo­lu­za­kla­da­teľka Katia Beau­champ. Do Birch­boxu v tomto roku inves­tuje spo­loč­nosť Viking Glo­bal Inves­tors neuve­ri­teľ­ných 70 mili­ó­nov dolá­rov, čím hod­nota spo­loč­nosti vzras­tie na 485 mili­ó­nov dolá­rov.

Veľká časť sumy pôjde do kamen­ného malo­ob­chodu, do nových zamest­nan­cov, tech­no­ló­gií, a nako­niec aj do pod­pory pre­daja na zvý­še­nie pove­do­mia u zákaz­ní­kov v Európe ako aj Sever­nej Ame­rike. Pod­pora pre­daja sa bude rea­li­zo­vať najmä cez prin­tové média, tele­ví­ziu a samoz­rejme inter­net.

Aké pro­dukty ponúka e-shop Birch­boxu?

E-shop ponúka pro­dukty na telo, vône, kuchyn­ské a bytové dopl­nky, bižu­té­riu, šatky, koz­me­tické tašky, hodinky a mnoho ďal­ších vecí od tak­mer 450 rôz­nych zna­čiek. Medzi nimi sú naprí­klad Avéne, Bvl­gari, Car­tier, DKNY alebo L´Occitane. Okrem toho na stránke náj­dete aj maga­zín, blogy alebo videá s rôz­nymi radami. 

Veľ­kou špe­cia­li­tou tejto spo­loč­nosti je „Women´s and Men´s box“. O čo ide?

Je to jed­no­du­chý balí­ček, ktorý vám spo­loč­nosť pra­vi­delne zasiela. Na stránke sa zare­gis­tru­jete, vypl­níte dotaz­ník s pre­fe­ren­ciou, čo v balíčku chcete, a každý mesiac čakáte, čo vám príde. To celé za 10 dolá­rov. Vďaka tomuto balíčku máte mož­nosť vyskú­šať značky, ktoré nepoz­náte alebo sú pre vás cenovo nedo­stupné. V rámci celého koz­me­tic­kého prie­myslu takúto službu nepo­núka nikto.

Exis­tuje niečo podobné aj na Slo­ven­sku?

Na Slo­ven­sku exis­tujú len e-shopy na pre­daj koz­me­tiky za výrazne niž­šie ceny ako v kme­ňo­vých obcho­doch. Naj­zná­mej­ším je e – shop www.parfums.sk, ktorý ponúka cez 200 koz­me­tic­kých zna­čiek.

Zdroj: mashable.com, birchbox.com, coolhunting.com

Pridať komentár (0)