Michal Hru­šov­ský a jeho pes: Dvojka, ktorá dobyla ame­rický PPC trh!

Martin Bohunický / 20. november 2015 / Tools a produktivita

Michal Hru­šov­ský vybu­do­val popri svo­jej práci jed­no­du­chý pro­jekt, ktorý slávi úspech najmä za oce­ánom. Ako sa mu to poda­rilo a akú úlohu v jeho úspe­chu hrá jeho pes, to nám pre­zra­dil v roz­ho­vore.

Ahoj Michal, hneď na úvod pre­zra­dím, že si dal dokopy veľmi jed­no­du­chý a zau­jí­mavý sys­tém, povedz nám, čo to vlastne Add­harma presne je?

Ahoj, Add­harma uka­zuje reálne ceny za klik na face­bo­oku, Google disp­lay network, google search a ceny za pre­hra­tie videa na you­tube. Tieto infor­má­cie sú síce dostupné, ale treba sa nimi pre­kli­kať v Adwords alebo vo Face­bo­oku. Na Add­harma sú vidi­teľné hneď, je to pre­hľadné a jed­no­du­ché pre všet­kých bez zby­toč­nej regis­trá­cie, či kli­ka­čiek. 

Prečo si sa roz­ho­dol vytvo­riť takýto nástroj, nič podobné na inter­nete nie je?

Pra­cu­jem v mediál­nej agen­túre a kli­enti sa často pýtali, koľko kli­kov dostanú za svoje peniaze, chceli nasta­viť KPI. Hľa­dal som nejaký zdroj na inter­nete, ale vždy som sa dostal len do Adwords alebo Face­bo­oku kde som to musel vykli­kať, prí­padne spra­viť printsc­reen aby to videl aj kli­ent. Preto ma napadlo: Spra­víme web stránku kde budú tieto infor­má­cie pre­hľadné a dostupné pre kaž­dého, aby si vedel pozrieť aká je momen­tálne cena, a nemu­sel sa vykli­ká­vať v daných sys­té­moch.

Bolo zlo­žité tieto algo­ritmy naprog­ra­mo­vať?

Stránka ide pod WordP­res­som, čo je jed­no­du­ché a lacné rie­še­nie. Prob­lém bol stým ako ťahať infor­má­cie z reklam­ných sys­té­mov, ale nako­niec sa nám to poda­rilo vyrie­šiť. Trvalo to síce mesiac a na celom pro­jekte to bola najz­lo­ži­tej­šia a najd­rah­šia časť, ale poda­rilo sa vďaka šikov­nému prog­ra­má­to­rovi ☺

Na stránke je nie­koľ­ko­krát uká­zaný fran­cúz­sky bul­do­ček Dharma, ten je tvoj? Prečo si sa roz­ho­dol svoj pro­dukt pome­no­vať po ňom?

Áno, Dhrama je moja spo­lu­bý­va­júca ☺ ktorá chodí všade so mnou aj do práce. V práci je veľmi aktívna hlavne ak má nie­kto niečo k jedlu, inak celý deň aktívne pre­chrápe a pre­prdí. Keď sme rie­šili prob­lém s náz­vom webu tak nám napadlo, že by sa mohol volať po Dharme, ale to už bolo obsa­dené tak sme dali pred Ad (reklama po anglicky) a keďže addharma.com bolo voľné bolo roz­hod­nuté☺. Takže teraz je Dharma vedúca celého pro­jektu a tým že je v ria­dia­cej fun­kcii, už nikto v agen­túre si nedo­volí tvr­diť, že Dharma nič nerobí ☺. Hold nie­kto sa vie naro­diť☺. 

Zohráva v pro­jekte nejakú dôle­žitú úlohu? Dúfam že za dobrú robotu dostáva jedlo navyše :))

Je mas­kot celého pro­jektu, pomohla hlavne na začiatku keď sme na face­bo­oku uve­rej­ňo­vali fotky z jej aktív­neho pra­cov­ného života ☺ Bola cel­kom slušný viral ☺ 

Hovorí sa, že pes dokáže pri­tiah­nuť ženy. Mys­líš si, že práve Dharma robí tvoj biz­nis atrak­tív­nej­ším?:)

Áno ako som spo­mí­nal v pred­chá­dza­jú­cej otázke, samotná Dharma mala cel­kom slušný virálny poten­ciál. Plus chceli sme niečo zapa­mä­ta­teľné a veselé, aby to nebola nuda. A s Dhar­mou nie je nikdy nuda☺. 

Čo bude s Add­har­mou ďalej, akým sme­rom ju chceš posú­vať?

Plány sú, chceme roz­ší­riť mož­nosti o archív, teda, že si spätne pozrieš koľko stál klik naprí­klad v októbri, čo pomôže hlavne pri vyhod­no­co­vaní kam­pani. Stránku sme spus­tili nie­kedy v apríli a momen­tálne zbie­rame tieto dáta. Ďalej ešte plá­nu­jeme robiť upo­zor­ne­nie a to tak, že ak stúpne či klesne cena príde ti mail. Samoz­rejme ty si navo­líš ktorá cena ťa zau­jíma počas akého obdo­bia, čo bude super počas kam­pane. 

Pre­zra­dil si, že zdro­jom príjmu je reklama a odpo­rú­ča­nie agen­túr, dokáže ťa samotná stránka uži­viť?

Nemám to ako core biz­nis, ale prí­jem z Adsense poteší, hlavne ak kliknú na reklamu uží­va­te­lia z USA ☺ Ďalší prí­jem tvo­ria nový kli­enti kto­rých Dhrama odpo­rúča agen­tú­ram ktoré s nami spo­lu­pra­cujú. Tam výška odmeny závisí od veľ­kosti kam­pane. Je fajn, že vďaka addharma.com si Dharma zarobí na svoj luxusný život a mňa už nestojí ani cent ☺ 

Keďže všetko je nakó­do­vané a aktu­ali­zuje sa samo, dá sa pove­dať, že si si takto vybu­do­val pasívny prí­jem?

Áno dá sa to tak pove­dať, aj keď pri plá­no­vaní tohto pro­jektu to bolo to posledné čo sme rie­šil, to prišlo samo☺.

Si Slo­vák, no Add­harma slávi úspech najmä v zahra­ničí. Pre­zraď nám nejaké zau­jí­mavé čísla :)

Dharma je Fran­cuz­ska ☺. Sme radi a uprímne musí pove­dať, že aj milo prek­va­pený, že sa addharma.com tak pekne uchy­tila hlavne v zahra­ničí USA 72% všet­kých náv­štev, ďalej India, Západna a Stredná európa. Dnes máme mesačne cez 60 000 uni­kát­nych náv­štev­ní­kov, viem, nie je to veľa, ale vzhľa­dom na špe­ci­fi­ká­ciu stránky sme to neča­kali tak skoro. Je to asi tým, že dote­raz tu nič také nebolo. Čo nás milo prek­va­pilo sú maily zo zahra­ni­čia kde nám fan­dia a dokonca sme mali aj pár ponúk na pod­poru a jed­ného záu­jemcu o kúpu☺.

Na stránke tvr­díš, že cez teba pre­šlo viac ako 200 kli­en­tov. Sú tam aj nejaké zau­jí­mavé mená zo Slo­ven­ska či zahra­ni­čia?

Áno, na Slo­ven­sku aj v zahra­ničí sme robili aj robíme pre veľ­kých kli­en­tov, ale keďže pat­ria pod agen­túry s kto­rými spo­lu­pra­cu­jeme v rámci pro­jektu Addharma.com tak tu by som ich neme­no­val. 

Na webe odpo­rú­čaš tri agen­túry, aký máš pohľad na tento seg­ment? Je kva­lita slo­ven­ských agen­túr porov­na­teľná s tými vonku? Kon­krétne naprí­klad v PPC kam­pa­niach?

Asi moja odpo­veď nebude objek­tívna, vzhľa­dom na to, že pra­cu­jem v jed­nej z tých odpo­rú­ča­ných agen­túr☺ Ale ak by neboli dobré neod­po­rú­čali by sme ich, lebo nako­niec by ich nikto nech­cel a Dharmu by som musel zase finan­co­vať ja☺. Roz­diel vidím hlavne v tom, že nie­ktoré nástroje nie sú dostupné na Slo­ven­sku, res­pek­tíve prídu k nám vždy o niečo neskôr, ale to je pri­ro­dzené vzhľa­dom na veľ­kosť nášho trhu. Preto sme naprí­klad pre zahra­nič­ných kli­en­tov mohli skôr využiť cie­le­nie na mestá, či video kam­pane. Dneska je to už dostupné aj na Slo­ven­sku. 

Máš nejaký odkaz pre mla­dých star­tu­pis­tov?

Šanujte si zdra­vie a to ostatné už snaď nejako dáte ☺

Ďaku­jem za roz­ho­vor.

Aj ja ďaku­jem. 

Add­harma je pekný prí­klad toho, keď poznáte prob­lém zákaz­níka a na základe toho vytvo­ríte rie­še­nie a v tomto prí­pade aj zau­jí­mavý biz­nis a pasívny prí­jem. Je skvelé vidieť ako jed­no­du­chý nápad dokáže vystre­liť.

Pridať komentár (0)