Nice­reply dosia­hol už 2 mili­óny spo­koj­ných zákaz­ní­kov

Tomáš Kahn / 27. apríl 2015 / Tools a produktivita

Iba 5 rokov sta­čilo slo­ven­skému star­tupu Nice­reply, aby zís­kal 2 mili­óny spo­koj­ných zákaz­níc­kych ohod­no­tení. Po dosia­hnutí tohto míľ­nika sa tak môže pochvá­liť ďal­ším úspe­chom.

K celej tejto uda­losti vydal Nice­reply aj pre­hľadnú info­gra­fiku, ktorú môžete vidieť niž­šie. Ako si môžete všim­núť, tak aj v tomto prí­pade zafun­go­valo Pare­tovo pra­vidlo, keď 1 milión spo­koj­ných zákaz­ní­kov dosiahli za 4 roky svo­jej exis­ten­cie. Zdvoj­ná­so­biť toto číslo sa Nice­reply poda­rilo už iba za 1 rok. V info­gra­fike môžete nájsť cenné infor­má­cie o sprá­vaní aj vašich zákaz­ní­kov.

Naprí­klad: vedeli ste, že umiest­ne­nie vášho miesta pod­ni­ka­nia môžem mať vplyv na cel­kovú spo­koj­nosť vašich zákaz­ní­kov? Dávajú zákaz­níci väč­ši­nou zlý alebo dobrý feed­back? Aký je roz­diel medzi hod­no­te­ním od ano­nym­ného zákaz­níka a zákaz­níka, kto­rého poznáte? Ako sa zákaz­níci sprá­vajú a čo ich ovplyv­ňuje? Odpo­vede na tieto otázky a ešte omnoho viac náj­dete v pri­lo­že­nej info­gra­fike od Nice­reply.

Aj nás úspech Nice­reply veľmi pote­šil a veríme, že sa mu bude dariť aj naďa­lej. :)

zdroj: nicereply.com

Pridať komentár (0)