Prí­beh psa Lokiho, ktorý sa stal amba­sá­do­rom šťas­tia a boja za slo­bodu.

Martin Kráľ / 11. september 2015 / Tools a produktivita

Zvie­ratá sú neod­de­li­teľ­nou súčas­ťou našej práce v Star­ti­tUP a tak­tiež ďal­ších slo­ven­ských firiem ako je Sygic, Hype, Pixel… Veríme, že vzťah člo­veka a zvie­raťa je dôle­žitý nie len kvôli lep­šiemu vní­ma­niu svojho oko­lia a empa­tie, ale aj kvôli psy­chic­kému resetu, ktorý dokáže nakop­núť kre­a­ti­vitu kaž­dého z nás

Tento pes sa volá Loki a jeho maji­teľ je pre­sved­čený o tom, že zvie­ratá nepat­ria do bytov, záh­rad domov a klie­tok. Vzťah Lokiho a jeho maji­teľa je tým naj­lep­ším nakop­nu­tím do dneš­ného piat­ko­vého rána a preto ti pri­ná­šame nesku­točné zábery, ku kto­rým netreba toho veľa dodať. 

Mimo­cho­dom Loki je abso­lút­nou hviez­dou ins­ta­gramu a face­bo­oku s viac ako 199k fol­lo­wermi.

Pridať komentár (0)